Меню
Эл-Сөздүк

acquire

[э‘кваэ]
v.
1. ал-, ээ бол-;
2. жет-, жетиш-
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: acquire

Английский Кыргызский
A supplier shall acquire the status of the bidder from the moment of obtaining the tender documents. Жөнөтүүчү талапкер статусуна тендердик документтерди алган учурдан тартып ээ болот.
Both parties to the exchange receive immediately the thing they want to acquire for what they give away. Алмашуу процессинин эки тарабы тең каалаган нерсесин алуу үчүн, бири-бирине бир нерсе беришет.
However, in cases provided by this Code or other statutes, such persons shall acquire exclusive rights to use these works. Бирок ушул Кодексте же башка мыйзамдарда каралган учурларда, мындай адамдар бул чыгармаларды пайдаланууга өзгөчө укукка ээ болот.
to acquire immovable property on the conditions established for aliens and stateless persons by the legislation of the Kyrgyz Republic Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар үчүн белгиленген шарттарда кыймылсыз мүлк сатып алуу
And this is the service which money renders to the economic system; it makes it easier for people to acquire the things they want and need. Ушундай жол менен акча экономикалык тутумга кызмат өтөп, адамдарга каалаган жана муктаж болгон нерсесине жетүүгө жардам берет.
He may not acquire directly the things he wants to consume, but money makes it easier for the individual to satisfy his needs through other exchanges. Ал керектей турган нерсесине дароо жете албашы мүмкүн, бирок акчанын жардамы менен бир нерсени экинчи бир нерсеге айырбаштап, муктаждыктарын жеңилирээк канааттандыра алат.
Under the contract of sub-commission agency the commission agent shall acquire rights and obligations of the principal in relation to the sub-commission agent. Субкомиссия келишими боюнча комиссионер субкомиссионерге карата комитенттин укуктары менен милдеттерин алат.
acquire from a supplier and own a leased asset selected by the lessee and transfer the asset to a lessee for temporary use under the conditions stipulated in the lease agreement; сатуучудан лизинг алуучу менен макулдашылган лизинг предметин менчикке сатып алууга жана аны лизинг жөнүндө келишимде айтылган шарттарда убактылуу ээлик кылууга жана пайдаланууга лизинг алуучуга өткөрүп берүүгө;
But to understand why, it is necessary to acquire a surer grasp of the nature of democracy, of the relationship between democracy and civil society, and of the place of religion in the modern world. Эмне үчүн экендигин билүү үчүн, демократиянын табияты менен таанышып, аны менен жарандык коомдун ортосундагы байланышты жана диндин азыркы мезгилде ээлеген ордун түшүнүү керек.
upon termination of the lease agreement, a leased asset may be transferred to the ownership of the lessee, and the lessee has the right to acquire the leased asset at its balance value upon expiration of the lease; лизинг келишиминин мөөнөтү аяктаганда лизингдин предмети лизинг алуучунун менчигине өтөт, мында лизинг алуучу лизинг предметин лизинг келишиминин мөөнөтү аяктагандагы калдык наркы боюнча сатып алууга укуктуу;
Local self-government bodies, at their own discretion, may acquire, possess, use, and dispose municipal property necessary for performance of local self-government functions, in accordance with the legislation of the Kyrgyz Republic. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жергиликтүү өз алдынча башкаруунун иш-милдеттерин ишке ашыруу үчүн зарыл болгон муниципалдык менчикти Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, өз каалоосу боюнча сатып алат, ээлик кылат, пайдаланат жана тескей
The testator shall be entitled to impose on a heir at will the performance of some obligation at the expense of the succession (legacy) in favor of one or several persons (legatees) who shall acquire the right to demand the performance of legacy. Керээз калтыруучу керээз боюнча мураскорго мурастын эсебинен, керээздик баш тартууну аткарууга талап кылуу укугуна ээ болушкан бир же бир нече жактардын (баш тартуу алуучулардын) пайдасына кандайдыр бир милдеттенмени (керээздик баш тартууну) аткаруу милде
In other words, people first exchange what they have produced, for a medium of exchange, something which is more easily exchangeable than what they have produced; then through later exchanges, they are able to acquire the things they want to consume. Башкача айтканда, адамдар адегенде өзүлөрдү өндүргөн нерсени, айырбаштоого кыйла жеңилирээк болгон нерсеге алмашышат, андан соң кийинки алмашуулар аркылуу каалаган нерсесине жетишет.
Under the transaction with the third party committed by the commission agent the latter shall acquire the rights and bear liabilities even though the principal has been mentioned in the transaction or entered into direct relationships with the third party Комиссионер үчүнчү жак менен түзгөн бүтүм боюнча, комитент ал бүтүмдө аталган же бүтүмдүн аткарылышы үчүн үчүнчү жак менен мамиле түзгөн күндө да укуктарга жана милдеттерге комиссионер ээ болот.
The state facilitates the fulfillment of the right to housing by supplying and selling housing from the state-owned, municipal and individual housing fund and by encouraging citizens to acquire dwellings on the conditions and in the procedure established Бул укук мамлекеттик, муниципалдык жана жеке туракжай фондунун өнүгүшү, жарандарга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген шарттарда жана тартипте туракжай алууга көмөк көрсөтүү менен камсыз кылынат.
Concessioners which have won a tender and been awarded a concession from the Kyrgyz Republic Government, acquire the right to conclude a concession agreement with the concession agency, according to the procedure and on terms prescribed by the present Law Аламандан өткөн жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнөн концессия алган концессионерлер ушул Мыйзамда аныкталган тартипте жана шарттарда концессиялык орган менен концессиялык келишим түзүү укугуна ээ болот.
In the event of assignment, transfer, or mortgage of the right of ownership of the building and structure, or part thereof, to another person, such person shall acquire the right to the land plot allotted to this building and structure on the same conditi Эгерде тараптардын макулдашуусунда башкача каралбаса, имаратты жана курулушту же анын бир бөлүгүн башка бирөөгө менчиктөө укугу өткөрүлүп берилгенде, өткөрүүгө, ипотекалоодо ал имараттын жана курулуштун мурунку менчиктөөчүсү ээ болгон шартта жана ошондой
Should the object of public competition constitute a work of science, literature or art and the terms of the competition do not provide otherwise, the person to announce the competition shall acquire the priority right to enter into a contract with the au Конкурстун предмети илимий, адабий же искусство чыгармалары болсо, анын шарты боюнча ал ачык конкурсту жарыялаган жактын ал чыгармалар үчүн автордук калем акыны төлөп берүү менен аларды пайдалануу жөнүндөгү конкурстун жеңүүчүсү менен келишим түзүүгө артык
An heir shall acquire the right to the succession or its part (share) payable to him, since the time of the commencement of the succession, unless later he renounces the succession, is disinherited and loses the right to inherit as a result of invalidatio Эгер мураскор кийин мурастан баш тартпаса, мурастоо укугунан ажыратылбаса жана аны мураскор деп дайындоо жөнүндөгү керээздик тескеме жараксыз катары таанылгандан улам мурастоо укугун жоготпосо, ал мурас ачылган убактан тартып өзүнө тийиштүү мураска же аны

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: