Меню
Эл-Сөздүк

немного

1. нареч. (несколько, чуть-чуть) кичине, бир аз;
2. нареч. кого-чего (мало) аз, көп эмес;
3. в знач. сказ. аз, көп эмес;
это совсем немного бул такыр көп эмес.

Примеры переводов: немного

Русский Кыргызский
немного; тайыз;
немного Инструмент кескич
немного Обналичивайте наличными Кассада накталай акча өтө аз
Вы не могли бы немного поспешить? Кичине шашылып коёсузбу?
немного Обналичивайте на покупку покупки Сатып алуу үчүн кассада накталай акча өтө аз
Они прибыли с надеждой, и чаще немного другое. Алар үмүт менен, көп учурда болор-болбос үмүт менен келишкен.
Так что это на самом деле было немного поразительные для сообщества разработчиков игры. Ошондон видео оюн жасоочулардын коому абдан таң калган экен.
Так что я попросил немного поговорить сегодня о моих отношениях с лакота, и это очень трудно для меня. Ошентип, биздин бүгүнкү жолугушуубузда менден менин Лакота калкы менен болгон карым-катнашым тууралуу сүйлөп берүүнү суранышкан, а бирок чындыгында ушул жөнүндө сүйлөшүү мен үчүн абдан оор.
Тем не менее, этот факт сам по себе может помочь получить нам немного ближе к причине того, что это общество. Ушул нерсенин өзү эле бизди коом деген түшүнүктүн аныктамасына жакындатып коёт.
Большинство компаний работают с небольшим и очень OID оборудования, а там, как правило, немного инновационное о продуктах, услугах или способа доставки. Көпчүлүк компаниялар өтө эски жабдуулар менен иштешет жана продукция чыгарууга, кызмат көрсөтүүлөргө же алардын шарттарына эч кандай жаңычылдык киргизишпейт.
Руководитель Департамента транспорта, Zaitbek Nazyrynbekov, заявил, что уровень был немного меньше удовлетворительной. Он считает, что стоимость проезда должна быть двенадцать сомов. Транспорт департаментинин башчысы Заитбек Назырынбеков мындай тариф азырынча бир аз канааттандырарлык дейт. Бирок ал жол кире он эки сом болушу керек деп эсептейт.
То, что эти старые правительства очень часто делал, было чеканить монеты в традиционной форме, но они смешиваются с серебром или золотом немного меньше драгоценного металла, как медь. Мамлекеттик башкаруу органдары тыйындарды адаттагыдай көлөмдө чыгарышканы менен, күмүш менен алтындын курамына, асыл металлдардын катарына кирбеген, жезди кошуп жиберишкен.
Например, в 2008 году дефицит государственного бюджета за 0.0 процента к ВВП с учетом внешнего финансирования Государственной инвестиционной программы (SIP); тогда как в 2009 году он немного увеличен, чтобы 1,5 процента к ВВП. Алсак, 2008-жылы Мамлекеттик инвестициялоо программасын (МИП) сырттан каржылоону эске алганда, мамлекеттик бюджеттин тартыштыгы ИДПга карата 0,0 пайызды түзгөн, ал эми 2009-жылда ал бир аз көбөйүү менен ИДПга карата 1,5 пайыз чегинде катталган.
К сожалению, мы живем в периоде, в котором говорят многие правительства, если мы не хватает денег на что-то, и если мы не хотим, чтобы налоговые людей, потому что люди не хотят платить налоги с этой целью, то давайте добавить немного, немного о Тилекке каршы, азыркы мезгилдеги мамлекеттик башкаруу органдары: “Эгер кандайдыр бир нерсеге акча жетпей, ал эми адамдар бул максатта салык төлөөдөн баш тартып жатышса, аларга салык салгандын ордуна, көп эмес, бир аз эле санда кошумча кагаз акча басып чыг
Монеты медленно изменили цвет в процессе лет, стал немного красноватый, не потому, что они пострадали от коммунистических политических идей, которые мы сегодня называем "красный", а потому, что правительства, которые производятся их положим больше и больш Тыйындардын түсү акырындык менен өзгөрүлүп отуруп, бүгүнкү күнү “кызылдар” деп аталган коммунисттик саясий партиянын идеяларынан улам эмес, мамлекеттик башкаруу органдары накта күмүшкө жезди көбүрөөк кошо баштагандан улам, кызгылт түскө боёлгон.
Если различные правительства и центральные банки не все действуют таким же образом, если некоторые банки или правительства пойти немного дальше, чем другие, ситуация складывается, что я только что описал; те, кто расширить более вынуждены возвращаться к р Эгер мамлекеттик башкаруу органдары жана борбордук банктар бирдей деңгээлде иштешпесе б.а. айрым банктар же башкаруу органдары башкаларынан алдыга кичине озуп чыгып кетишсе, мен айтып кеткен кырдаал келип чыгат; көбүрөөк кеңейгендер өтүмдүү каражаттар арк
Исламская идея сообщества немного отличается от современных понятий, ибо в первой она, в принципе, универсальны и не ограничивается территориально или лингвистически, то, следовательно, имеет мало релятивизма, которая подразумевается в современной западно Ислам коомчулугу түшүнүгү учурдагы коомчулук түшүнүктөрүнөн аздыр-көптүр айырмаланат, себеби ислам коомчулугу аймак же тил жагынан чектелбеген бүткүл дүйнөлүк коомчулук деп эсептелгендиктен, анда учурдагы батыштын анти-индивидуалисттик коомчулук концепция

Примеры переводов: немного

Русский Английский
немного; little;
немного Инструмент Tool bit
немного Обналичивайте наличными little encash in cash
Вы не могли бы немного поспешить? Would you hurry a little bit, please?
немного Обналичивайте на покупку покупки little encash for buy purchase
Они прибыли с надеждой, и чаще немного другое. They arrived with hope, and often little else.
Так что это на самом деле было немного поразительные для сообщества разработчиков игры. So this has actually been a little bit startling to the game development community.
Так что я попросил немного поговорить сегодня о моих отношениях с лакота, и это очень трудно для меня. So I've been asked to talk a little bit today about my relationship with the Lakota, and that's a very difficult one for me.
Тем не менее, этот факт сам по себе может помочь получить нам немного ближе к причине того, что это общество. Yet this fact itself may help to get us a little closer to an account of what is a society.
Большинство компаний работают с небольшим и очень OID оборудования, а там, как правило, немного инновационное о продуктах, услугах или способа доставки. Most companies work with little and very oid equipment, and there is usually little innovative about the products, services or mode of delivery.
Руководитель Департамента транспорта, Zaitbek Nazyrynbekov, заявил, что уровень был немного меньше удовлетворительной. Он считает, что стоимость проезда должна быть двенадцать сомов. Head of the Department of Transportation, Zaitbek Nazyrynbekov, said the rate was a little short of satisfactory. He believes that the fare should be twelve soms.
То, что эти старые правительства очень часто делал, было чеканить монеты в традиционной форме, но они смешиваются с серебром или золотом немного меньше драгоценного металла, как медь. What these old governments very often did was mint the coins in the traditional shape, but they mixed with the silver or gold some less precious metal like copper.
Например, в 2008 году дефицит государственного бюджета за 0.0 процента к ВВП с учетом внешнего финансирования Государственной инвестиционной программы (SIP); тогда как в 2009 году он немного увеличен, чтобы 1,5 процента к ВВП. For instance, in 2008 the deficit of state budget made 0.0 percent to GDP taking into account external financing of the State Investment Program (SIP) ; whereas in 2009 it slightly increased to make 1.5 percent to GDP.
К сожалению, мы живем в периоде, в котором говорят многие правительства, если мы не хватает денег на что-то, и если мы не хотим, чтобы налоговые людей, потому что люди не хотят платить налоги с этой целью, то давайте добавить немного, немного о Unfortunately we are living in a period in which many governments say, if we don’t have enough money for something and if we don’t want to tax people because the people don’t want to pay taxes for this purpose, then let us add a little bit, a little bit o
Монеты медленно изменили цвет в процессе лет, стал немного красноватый, не потому, что они пострадали от коммунистических политических идей, которые мы сегодня называем "красный", а потому, что правительства, которые производятся их положим больше и больш The coins slowly changed color in the course of the years, became a little bit reddish, not because they were affected by communist political ideas, which we today call “red,” but because the governments that manufactured them put more and more copper in
Если различные правительства и центральные банки не все действуют таким же образом, если некоторые банки или правительства пойти немного дальше, чем другие, ситуация складывается, что я только что описал; те, кто расширить более вынуждены возвращаться к р If the various governments and central banks do not all act in the same way, if some banks or governments go a little farther than the others, the situation develops that I have just described; those who expand more are forced to return to the market rate
Исламская идея сообщества немного отличается от современных понятий, ибо в первой она, в принципе, универсальны и не ограничивается территориально или лингвистически, то, следовательно, имеет мало релятивизма, которая подразумевается в современной западно The Islamic idea of community is a little different from contemporary notions, for in the former it is, in principle, universal and not limited territorially or linguistically, it therefore has little of the relativism which is implicit in modern Western

Также найдены следующие похожие слова на Русском языке
strtoupper(RU)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: