Меню
Эл-Сөздүк

таблица

таблица;
көбөйтүү таблицасы таблица умножения.
Основные характеристики
Часть речиИмя существительное
Ед. числотаблица
Множ. числотаблицалар
Склонение по падежам - "таблица"
Ед. число
ПадежиЕд. число
Именительный Кто?, Что?таблица
Родительный Чей?таблицанын
Дательный Кому?, Чему?, Кому?, Куда?таблицага
Винительный Кого?, Что?таблицаны
Местный Где?, У кого?таблицада
Исходный Где?, У кого?таблицадан
Множ. число
ПадежиМнож. число
Именительный Кто?, Что?таблицалар
Родительный Чьи?таблицалардын
Дательный Кому?, Чему?, Кому?, Куда?таблицаларга
Винительный Кого?, Что?таблицаларды
Местный Где?, У кого?таблицаларда
Исходный Откуда?, От кого?таблицалардан

Примеры переводов: таблица

Кыргызский Русский
Тексттердеги маалыматтар дагы түрдүү формаларда берилди: баяндоо, сүрөттөө, символдор, таблица, «жарнама». Информация, содержащаяся в текстах была также представлена ​​в различных формах: нарративов, картин, символов, таблиц и "Реклама".
аргандай формада берилген маалыматтуу (кулактандыруу, таблица, символдор) тексттер менен тапшырмаларды аткарууда тажрыйбанын жоктугу; Отсутствие опыта в выполнении заданий, используя тексты с информацией, представленной в различных формах (реклама, столы, символы).
Долбоорду ишке ашырууда катышуучу кеңеш берүүчү тандап алган калыстарды баяндап бериңиз (аны таблица түрүндө көрсөтсөңөр жакшы болот). Включить описание команды экспертов, которые будут заниматься выполнением проекта консультанту, предпочтительно в виде таблицы.
1) Бир өлкөдөн экинчи өлкөгө төлөмдөр түрүндө акча каражаттарынын жылышын чагылдырган таблица, ведомость. Төлөм теңдеми белгилүү бир мезгил ичинде бир өлкө тарабынан чет өлкөгө жөнөтүлгөн төлөмдөрдүн жана ошол эле мезгил ичинде башка бир өлкөгө келип түшкөн суммалардын катышын мүнөздөйт. Акча каражаттарынын түшүүсү алардын чыгымдалышынан ашкан төлөм теңдеми активдүү, ал эми карама-каршы келген учурда – пассивдүү деп аталат. Соода балансы төлөм теңдеминин бөлүгү болуп саналат, анда товарлардын таза экспорту, товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн таза экспортунан турган күндөлүк операциялар балансын, инвестициялардан кирешелерди, которууларды жана капиталдын агылып чыгуусунан жана агылып кирүүсүнөн турган капиталдын жылышы балансын камтыйт. Эрежедегидей эле, күндөлүк операциялар эсебинин сальдосу жана капиталдын жылышынын сальдосу теңдештирилет;
2) Төлөм теңдеминде өлкөнүн башка өлкөлөр менен белгилүү бир мезгил аралыгындагы тышкы экономикалык операциялары тууралуу суммардык маалыматтар системага салынган түрүндө чагылдырылат.
Көпчүлүгү резиденттер жана резидент эместер ортосунда ишке ашырылган мындай операцияларга товарлар, кызмат көрсөтүүлөр жана кирешелер менен операциялар; ошол өлкөнүн калган өлкөлөргө карата финансылык талаптарына жана милдеттенмелерине байланыштуу операциялар; трансферттер катары классификацияланган (мисалы, тартуулоого тиешелүү) операциялар кирет.
1) Таблица, ведомость, отражающая движение денежных средств в виде платежей из страны в страну. Платежный баланс характеризует соотношение сумм платежей, произведенных страной за границей в течение определенного периода и поступивших в страну в течение того же периода. Платежный баланс, в котором поступления денежных средств превышают их расходование, называют активным, а в противоположном случае
– пассивным. Частью платежного баланса является торговый баланс, который включает чистый экспорт товаров, баланс текущих операций, состоящий из чистого экспорта товаров и услуг, доходов от инвестиций, переводов и баланса движения капитала, состоящего из оттока и притока капитала. Как правило, сальдо счета текущих операций и сальдо движения капитала балансируются;
2) Статистический отчет, в котором в систематизированном виде приводятся суммарные данные о внешнеэкономических операциях страны с остальным миром за определенный период.
К таким операциям, большинство из которых совершается между резидентами и нерезидентами, относятся операции с товарами, услугами и доходами; операции, связанные с финансовыми требованиями и обязательствами данной страны по отношению к остальному миру; операции, классифицируемые как трансферты (например, дарение).

Примеры переводов: таблица

Кыргызский Английский
Тексттердеги маалыматтар дагы түрдүү формаларда берилди: баяндоо, сүрөттөө, символдор, таблица, «жарнама». The information in the texts was also presented in different forms: narratives, pictures, symbols, tables and "advertisements".
аргандай формада берилген маалыматтуу (кулактандыруу, таблица, символдор) тексттер менен тапшырмаларды аткарууда тажрыйбанын жоктугу; Lack of experience in completing assignments using texts with information presented in different forms (advertisements, tables, symbols).
Долбоорду ишке ашырууда катышуучу кеңеш берүүчү тандап алган калыстарды баяндап бериңиз (аны таблица түрүндө көрсөтсөңөр жакшы болот). Include a description of the team of experts to be engaged in the project implementation by the consultant, preferably in the form of a table.
1) Бир өлкөдөн экинчи өлкөгө төлөмдөр түрүндө акча каражаттарынын жылышын чагылдырган таблица, ведомость. Төлөм теңдеми белгилүү бир мезгил ичинде бир өлкө тарабынан чет өлкөгө жөнөтүлгөн төлөмдөрдүн жана ошол эле мезгил ичинде башка бир өлкөгө келип түшкөн суммалардын катышын мүнөздөйт. Акча каражаттарынын түшүүсү алардын чыгымдалышынан ашкан төлөм теңдеми активдүү, ал эми карама-каршы келген учурда – пассивдүү деп аталат. Соода балансы төлөм теңдеминин бөлүгү болуп саналат, анда товарлардын таза экспорту, товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн таза экспортунан турган күндөлүк операциялар балансын, инвестициялардан кирешелерди, которууларды жана капиталдын агылып чыгуусунан жана агылып кирүүсүнөн турган капиталдын жылышы балансын камтыйт. Эрежедегидей эле, күндөлүк операциялар эсебинин сальдосу жана капиталдын жылышынын сальдосу теңдештирилет;
2) Төлөм теңдеминде өлкөнүн башка өлкөлөр менен белгилүү бир мезгил аралыгындагы тышкы экономикалык операциялары тууралуу суммардык маалыматтар системага салынган түрүндө чагылдырылат.
Көпчүлүгү резиденттер жана резидент эместер ортосунда ишке ашырылган мындай операцияларга товарлар, кызмат көрсөтүүлөр жана кирешелер менен операциялар; ошол өлкөнүн калган өлкөлөргө карата финансылык талаптарына жана милдеттенмелерине байланыштуу операциялар; трансферттер катары классификацияланган (мисалы, тартуулоого тиешелүү) операциялар кирет.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)


Такое же слова на других языках:

RU


Похожие слова на других языках:

RU
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: