Меню
Эл-Сөздүк

системалык

системалык
системалык анализ
системалык архив каталогу
системалык борбор
системалык көрсөткүч
системалык критерий
системалык мамиле
системалык метод
системалык окутуу
системалык окуу
системалык принцип
системалык программалык жабдуу

Примеры переводов: системалык

Кыргызский Русский
Бирок, бизнес-инкубаторлордун иш-аракеттерин системалык экономикалык изилдөөлөр аз. Тем не менее, систематическое экономический анализ влияния бизнес-инкубаторов является дефицитным.
Бул тең укук саясатын өздөштүрүү жана ишке ашыруу учун кошумча стимул түзөт жана системалык негизде жагдайга көз салууга мүмкүндүк берет. Это создаст дополнительный стимул для развития и реализации политики равных прав и позволит следить за ситуацией на регулярной основе.
Аялдар жагынан ушул көмүскө колдонуунун системалык мүнөзүн эске алып, анын алдын алуу жана аял-эркектин кызматкерлеринин мансаптык өсүш мүмкүнчүлүктөрүн теңештирүү боюнча атайын чараларды киргизүү зарыл. Учитывая системный характер этой скрытой дискриминации в отношении женщин это требуется, чтобы принять особые меры для предотвращения его и выровнять возможности для развития карьеры, рост для сотрудников обоих полов.
Бирок системалык мамиленин жоктугу, маалыматтын жетишсиздиги, инкубация маселелерин начар иликтөө, көрүлүүчү чаралардын жана колдонулуучу ресурстардын башаламандыгы БИни андан аркы колдонууга олуттуу кедергисин тийгизип жана жол болбой калууларга да алып Тем не менее, отсутствие системного подхода, отсутствие информации, низкий уровень исследований в вопросе инкубаторов, а также отсутствие присоединился планом думать за мерах и ресурсов, предоставляемых серьезно препятствует дальнейшему использованию бис
Билим берүүчү тренингдин алкагында психикалык бузулуулардан жабыркаган адамдары бар үй-бүлөлөр менен иштөөнүн системалык мамилеси темалары, психикалык бузулуулардан жабыркаган адамдарды кайра калыбына келтирип дарылоо жана психотерапиялык ыкмалар каралган Обучение включало системный подход к работе с семьями, где есть человек, страдающий психическим расстройством и методов реабилитации и психотерапии для людей с психическими расстройствами.

Примеры переводов: системалык

Кыргызский Английский
Бирок, бизнес-инкубаторлордун иш-аракеттерин системалык экономикалык изилдөөлөр аз. However, systematic economic analysis of the impact of business incubators is scarce.
Бул тең укук саясатын өздөштүрүү жана ишке ашыруу учун кошумча стимул түзөт жана системалык негизде жагдайга көз салууга мүмкүндүк берет. It will create additional incentive for development and implementation of policy of the equal rights and will allow monitoring the situation on the regular basis.
Аялдар жагынан ушул көмүскө колдонуунун системалык мүнөзүн эске алып, анын алдын алуу жана аял-эркектин кызматкерлеринин мансаптык өсүш мүмкүнчүлүктөрүн теңештирүү боюнча атайын чараларды киргизүү зарыл. Taking into account the systemic character of this hidden discrimination towards women it is required to undertake special measures to prevent it and equalize the opportunities for the career development, growth for the employees of both sex.
Бирок системалык мамиленин жоктугу, маалыматтын жетишсиздиги, инкубация маселелерин начар иликтөө, көрүлүүчү чаралардын жана колдонулуучу ресурстардын башаламандыгы БИни андан аркы колдонууга олуттуу кедергисин тийгизип жана жол болбой калууларга да алып However, the absence of a systematic approach, the lack of information, the poor level of research into the question of incubators, and the lack of joined-up thinking behind measures taken and resources provided seriously hinders the further use of Bis an
Билим берүүчү тренингдин алкагында психикалык бузулуулардан жабыркаган адамдары бар үй-бүлөлөр менен иштөөнүн системалык мамилеси темалары, психикалык бузулуулардан жабыркаган адамдарды кайра калыбына келтирип дарылоо жана психотерапиялык ыкмалар каралган The training included a systemic approach to working with families where there is a person with a mental disorder and methods of rehabilitation and psychotherapy for people with mental disorders.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: