Меню
Эл-Сөздүк
Основные характеристики
Часть речиИмя существительное
Ед. числокар
Множ. числокарлар
Синонимы
мууз
Склонение по падежам - "кар"
Ед. число
ПадежиЕд. число
Именительный Кто?, Что?кар
Родительный Чей?кардын
Дательный Кому?, Чему?, Кому?, Куда?карга
Винительный Кого?, Что?карды
Местный Где?, У кого?карда
Исходный Где?, У кого?кардан
Множ. число
ПадежиМнож. число
Именительный Кто?, Что?карлар
Родительный Чьи?карлардын
Дательный Кому?, Чему?, Кому?, Куда?карларга
Винительный Кого?, Что?карларды
Местный Где?, У кого?карларда
Исходный Откуда?, От кого?карлардан

Примеры переводов: карым

Кыргызский Русский
Жарандык карым-катнаштын катышуучуларын, буюмдарды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жекелештирүүнүн каражаттары Способы индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг
Биз Кытай, Россия, Латвия жана Польша сыяктуу өткөөл экономикадагы өлкөлөр менен карым-катнаштарды күчөтүүнү сунуштайбыз. Мы рекомендуем более тесных контактов со странами с переходной таких как Китай, Россия, Латвия и Польша.
жарандык карым-катнашка катышуучулардын буюмдарды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жекече түргө өткөрүү каражаттары; средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг:
а) декларацияны берген мамлекеттик кызматчынын жана анын адамын үй-бүлө мүчөлөрүнүн даректери, телефон номерлери жана жеке карым-катнаштын башка каражаттары жөнүндө; а) адрес, номера телефонов и других средств индивидуальной контакте с государственного служащего, представляющего декларацию и тех непосредственных членов его семьи;
Ошентип, биздин бүгүнкү жолугушуубузда менден менин Лакота калкы менен болгон карым-катнашым тууралуу сүйлөп берүүнү суранышкан, а бирок чындыгында ушул жөнүндө сүйлөшүү мен үчүн абдан оор. Так что я попросил немного поговорить сегодня о моих отношениях с лакота, и это очень трудно для меня.
интеллектуалдык иштин башка натыйжалары жана ушул Кодексте же башка мыйзамдарда каралган учурларда жарандык карым-катнашка катышуучулардын буюмдарды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жекече түргө өткөрүү каражаттары. другие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими законами.
Жарандык карым-катнаштын катышуучуларынын буюмдарын, жумуштарын же кызмат көрсөтүүлөрүн (мындан ары - жекече түргө өткөрүү каражаттары) жекече түргө өткөрүү каражаттарына укугу барларга ушул каражаттар жагындагы мүлктүк укуктар таандык кылынат. Обладатели права на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг (Статья threehereinafter - средства индивидуализации), должны быть права собственности на эти средства.
Патенттелген ойлоп табууну, пайдалуу моделди же өнөр жай үлгүсүн камтыган өнүмдү санкциялабастан даярдоо, колдонуу, импорттоо, сатууга сунуш кылуу, сатуу, жарандык карым-катнашка башкача киргизүү же ушул максатта сактоо, ошондой эле алдын ала патент аркыл Нарушение права патентообладателя относятся незаконное производство, использование, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное использование в гражданском обороте или хранения с этой целью в статье, изготовленный с помощью запатентованного изобретения, по

Примеры переводов: карым

Кыргызский Английский
Жарандык карым-катнаштын катышуучуларын, буюмдарды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жекелештирүүнүн каражаттары Ways of individualization of civil Turnover participants, goods and services
Биз Кытай, Россия, Латвия жана Польша сыяктуу өткөөл экономикадагы өлкөлөр менен карым-катнаштарды күчөтүүнү сунуштайбыз. We recommend having closer contacts with transition countries such as China, Russia, Latvia and Poland.
жарандык карым-катнашка катышуучулардын буюмдарды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жекече түргө өткөрүү каражаттары; means of individualization of civil turnover participants, goods, works and services:
а) декларацияны берген мамлекеттик кызматчынын жана анын адамын үй-бүлө мүчөлөрүнүн даректери, телефон номерлери жана жеке карым-катнаштын башка каражаттары жөнүндө; a) address, telephone numbers and other means of personal contact to a civil servant submitting the declaration and those of immediate members of his family;
Ошентип, биздин бүгүнкү жолугушуубузда менден менин Лакота калкы менен болгон карым-катнашым тууралуу сүйлөп берүүнү суранышкан, а бирок чындыгында ушул жөнүндө сүйлөшүү мен үчүн абдан оор. So I've been asked to talk a little bit today about my relationship with the Lakota, and that's a very difficult one for me.
интеллектуалдык иштин башка натыйжалары жана ушул Кодексте же башка мыйзамдарда каралган учурларда жарандык карым-катнашка катышуучулардын буюмдарды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жекече түргө өткөрүү каражаттары. other results of intellectual activity and means of individualization of civil turnover participants, goods and services, in cases stipulated by this Code and other laws.
Жарандык карым-катнаштын катышуучуларынын буюмдарын, жумуштарын же кызмат көрсөтүүлөрүн (мындан ары - жекече түргө өткөрүү каражаттары) жекече түргө өткөрүү каражаттарына укугу барларга ушул каражаттар жагындагы мүлктүк укуктар таандык кылынат. Possessors of the right to means of individualization of civil turnover participants, goods, works and services (Article threehereinafter - means of individualization) shall have property rights to these means.
Патенттелген ойлоп табууну, пайдалуу моделди же өнөр жай үлгүсүн камтыган өнүмдү санкциялабастан даярдоо, колдонуу, импорттоо, сатууга сунуш кылуу, сатуу, жарандык карым-катнашка башкача киргизүү же ушул максатта сактоо, ошондой эле алдын ала патент аркыл The breach of right of the patent holder shall include unlawful manufacture, utilization, importing, offering for sale, sale, other use in civil turnover or storage with this aim of the article, manufactured with the help of patented invention , utility m

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)


Такое же слова на других языках:

RU


Похожие слова на других языках:

RU
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: