Меню
Эл-Сөздүк

Капиталдын шайкештиги

Индикатор, который измеряет адекватность капитала депозитных учреждений, а также отражает общую оценку надежности сектора депозитных учреждений и степень его устойчивости. Рассчитывается как отношение нормативного капитала к активам.

Капиталдын шайкештиги

Депозиттик мекемелердин капиталынын шайкештигин өлчөөгө мүмкүндүк берген, ошондой эле депозиттик мекемелердин секторунун ишенимдүүлүгүнө жана анын туруктуулук деңгээлине жалпы баа берүүнү чагылдырган индикатор. Ал ченемдик капиталдын активдерге карата катышы катары эсептелинет.

Примеры переводов: Капиталдын шайкештиги

Кыргызский Русский
экономикалык ченемдер (капиталдын шайкештиги, бир карыз алуучуга карата насыянын максималдуу өлчөмү, өтүмдүүлүк жана башкалар); другие экономические нормативы (достаточности капитала, максимальный размер кредита на одного заемщика, ликвидности и т.д.).
баштапкы жаргылык капиталдын минималдуу өлчөмүнө, жаргылык капиталдын түзүмүнө жана мүнөздөмөсүнө, резервдерге тиешелүү ченемдиктерди кошуп алганда, каржы стандарттарын; капиталдын шайкештигинин коэффициентин; өтүмдүүлүктү; ар кандай жактар менен иш алып Определить финансовые стандарты, включая стандарты, касающиеся минимального размера начального уставного капитала, структуры и характеристик уставного капитала и резервов, норматива достаточности капитала, ликвидности, правила ограничения видов деятельнос

Примеры переводов: Капиталдын шайкештиги

Кыргызский Английский
экономикалык ченемдер (капиталдын шайкештиги, бир карыз алуучуга карата насыянын максималдуу өлчөмү, өтүмдүүлүк жана башкалар); other economic norms (capital adequacy, maximum loan size per borrower, liquidity, etc.).
баштапкы жаргылык капиталдын минималдуу өлчөмүнө, жаргылык капиталдын түзүмүнө жана мүнөздөмөсүнө, резервдерге тиешелүү ченемдиктерди кошуп алганда, каржы стандарттарын; капиталдын шайкештигинин коэффициентин; өтүмдүүлүктү; ар кандай жактар менен иш алып Determine financial standards including standards related to minimum size of initial charter capital, structure and characteristics of charter capital and reserves, capital adequacy ratios, liquidity, rules restricting types of activities with different p

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: