Меню
Эл-Сөздүк

alteration

 • өзгөрүлмө
 • өзгөрүү
 • Примеры переводов: alteration

  Английский Русский
  (1) approval and alteration of the bylaws; (1) утверждение и изменение устава;
  alteration of the borders of the Kyrgyz Republic; изменение границ Кыргызской Республики;
  (2) any alteration or termination of the terms of insurance on the common property; (2) любое изменение или прекращение условиям страхования на общее имущество;
  Transaction with real estate: actions of individuals and legal entities directed at establishment, alteration or termination of rights to a unit of immovable property. Сделка с недвижимостью: действия физических и юридических лиц, направленных на установление, изменение или прекращение прав на единицу недвижимого имущества.
  Upon entering into contract of insurance the insured and the insurer may agree on the alteration or obliteration of some provisions from insurance rules and on introduction of provisions which are absent in the rules into the contract. При заключении договора страхования страхователь и страховщик могут договориться об изменении или облитерации отдельных положений из правил страхования и о внесении положений, которые отсутствуют в правилах заключения договора.
  The alteration of boundaries between adjoining premises may be made based on the mutual agreement of the owners of these premises and only requires the consent of the partnership if it affects the common property or the structural integrity of the buildin Изменение границ между соседними помещениями могут быть сделаны на основе взаимного согласия владельцев этих помещений и только требует согласия общества, если оно влияет на общее имущество или структурную целостность Buildin
  The alteration of boundaries between a premise and the common property shall be made only upon appropriate amendments to the partnership documents with the consent of seventy five percent of the partnership members and in compliance with the requirements Изменение границ между помещением и общим имуществом осуществляется только после внесения соответствующих изменений в партнерских документов с согласия семьдесят пять процентов членов Партнерства и в соответствии с требованиями
  To register means to enter a record in the registration card (state registry) on emergence, alteration, termination or existence of the right and limitations of rights with respect to the unit of the immovable property which is assigned its identification Для регистрации средства ввести запись в регистрационной карточке (Государственный реестр) на возникновению, изменению, прекращению или существования права и ограничения прав по отношению к единице недвижимого имущества, назначенного его идентификацию
  A divisible land plot is a land plot which may be divided into parts each of which will constitute an independent land plot after division, provided that such division does not cause alteration of the targeted use or violation of anti-fire, health, ecolog Делимая земельный участок земельный участок, который может быть разделен на части, каждая из которых будет представлять собой самостоятельный земельный участок после разделения, при условии, что такое разделение не вызывает изменение целевого использовани

  Примеры переводов: alteration

  Английский Кыргызский
  (1) approval and alteration of the bylaws; (1) уставды бекитүү жана ага өзгөртүүлөрдү киргизүү;
  alteration of the borders of the Kyrgyz Republic; Кыргыз Республикасынын чегараларын өзгөртүү;
  (2) any alteration or termination of the terms of insurance on the common property; (2) жалпы мүлктү камсыздандыруу өзгөртүлгөндө жана токтотулганда;
  Transaction with real estate: actions of individuals and legal entities directed at establishment, alteration or termination of rights to a unit of immovable property. Кыймылсыз мүлк менен жасалган бүтүм - кыймылсыз мүлк бирдигине укуктарды белгилөөгө, өзгөртүүгө же токтотууга багытталган жеке жана юридикалык жактардын аракети.
  Upon entering into contract of insurance the insured and the insurer may agree on the alteration or obliteration of some provisions from insurance rules and on introduction of provisions which are absent in the rules into the contract. Камсыздандыруу келишимин түзүүдө камсыздандырылуучу жана камсыздандыруучу камсыздандыруу келишиминин айрым жоболорун өзгөртүү же алып салуу жөнүндө жана келишимге эрежеде жок жоболорду киргизүү жөнүндө макулдаша алат.
  The alteration of boundaries between adjoining premises may be made based on the mutual agreement of the owners of these premises and only requires the consent of the partnership if it affects the common property or the structural integrity of the buildin Жанаша турган имарат жайлардын ортосундагы чек араны өзгөртүү ушул имарат жайлардын менчик ээлеринин өз ара макулдашуусу боюнча жүргүзүлөт, мындай өзгөртүү жалпы мүлккө же имараттын бүтүндүгүнө таасир тийгизгенде гана шериктиктин макулдугу талап кылынат.
  The alteration of boundaries between a premise and the common property shall be made only upon appropriate amendments to the partnership documents with the consent of seventy five percent of the partnership members and in compliance with the requirements Имарат жайлар менен жалпы мүлктүн ортосундагы чек араларды өзгөртүү шериктиктин документтерине шериктиктин мүчөлөрүнүн жана курулуш ченемдери менен эрежелеринин талаптарына ылайык жетимиш без пайызынын макулдугу менен тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилгенден к
  To register means to enter a record in the registration card (state registry) on emergence, alteration, termination or existence of the right and limitations of rights with respect to the unit of the immovable property which is assigned its identification Каттоо - белгиленген тартипте өзүнүн идентификациялоочу номери ыйгарылган кыймылсыз мүлк бирдигине укуктун келип чыгышы, өзгөрүшү, токтотулушу же болушу жана укуктардын чектелиши жөнүндө каттоо баракчасы (мамлекеттик реестрге) жазуу киргизүү.
  A divisible land plot is a land plot which may be divided into parts each of which will constitute an independent land plot after division, provided that such division does not cause alteration of the targeted use or violation of anti-fire, health, ecolog Өзүнүн максаттуу багытын өзгөртпөстөн жана өрткө каршы, санитардык, экологиялык, шаар куруу жана башка милдеттүү ченемдер менен эрежелерди бузбастан, бөлүктөргө бөлүнүшү мүмкүн болгон жер тилкеси бөлүнүүчү болуп саналат, алардын ар бири бөлүнгөндөн кийин

  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: