Меню
Эл-Сөздүк

alien

[‘эйлйэн]
abj. жат, чоочун, бейтааныш

Примеры переводов: alien

Английский Русский
They seem to have acquired quite the wrong doctrines from the West and many ideas which are alien to the pure Islamic tradition. Они, кажется, приобрела совсем неправильные доктрины с Запада и много идей, чуждых чистого исламской традиции.
“They arrived as foreigners, bearers of languages, cultures, and religions that at times seemed alien to America’s essential core. "Они приезжали как иностранцы, носители языков, культур и религий, которые порой казались чуждыми существенное ядро ​​Америки.
The idea that law can be made and unmade at the will of the ruler,a notion that emanates from Hobbes and which has had an unfortunate influence on some aspects of Western thought, is alien to Islam. Идея, что закон может быть сделано и насыпной по воле правителя, понятие, которое исходит от Гоббса и которая была неудачная влияние на некоторые аспекты западной мысли, чуждо исламу.

Примеры переводов: alien

Английский Кыргызский
They seem to have acquired quite the wrong doctrines from the West and many ideas which are alien to the pure Islamic tradition. Балким, алар Батыштын туура эмес, жаңылыш принциптерин жана чыныгы ислам салтына туура келбеген ойлорду колдонушкандыр.
“They arrived as foreigners, bearers of languages, cultures, and religions that at times seemed alien to America’s essential core. «Алар чет элдиктер катары келишкен, алардын тилдери, маданияттары жана диндери кээде Американын өзөгүн түзгөн элге таптакыр чоочундай сезилген.
The idea that law can be made and unmade at the will of the ruler,a notion that emanates from Hobbes and which has had an unfortunate influence on some aspects of Western thought, is alien to Islam. Мыйзам башкаруучунун эрки менен жазылып же жокко чыгарылат, Хоббс айткан түшүнүк жана анын батыштын айрым философиялык көз-караштарына тийгизген таасири кесепеттүү болгон деп айтылган нерселер ислам дини үчүн жат.

Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
strtoupper(EN)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: