Меню
Эл-Сөздүк

aggression

баскынчылык

Примеры переводов: aggression

Английский Русский
aggression агрессия
The Kyrgyz Republic has no goals of expansion, aggression and territorial claims, which are to be resolved by military force. Кыргызская Республика не имеет целей экспансии, агрессии и территориальных притязаний, которые должны быть решены с помощью военной силы.
Martial law in Kyrgyzstan may be introduced by the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic only in case of aggression against the Kyrgyz Republic. Военное положение в Кыргызстане может быть внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики только в случае агрессии против Кыргызской Республики.
What is known as the Bureau of Indian Affairs was created within the War Department, setting an early tone of aggression in our dealings with the Native Americans. То, что известно как Бюро по делам индейцев была создана в рамках военного ведомства, установив рано тон агрессии в наших отношениях с коренными американцами.
The right to initiate war shall not be acknowledged except in cases of aggression against Kyrgyzstan and other states bound by responsibilities for collective defense. Право инициировать войну, не признается, за исключением случаев агрессии против Кыргызстана и других государств, связанных ответственность за коллективную оборону.
announces a state of war in the event of aggression or direct threat of aggression to the Kyrgyz Republic, promptly submits the issue for consideration of the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic; объявляет состояние войны в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии Кыргызской Республике, незамедлительно вносит этот вопрос на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Примеры переводов: aggression

Английский Кыргызский
aggression кастык
The Kyrgyz Republic has no goals of expansion, aggression and territorial claims, which are to be resolved by military force. Кыргыз Республикасы экспансия, басып алуучулук максаттарды жана аскердик күч менен чечилүүчү аймактык дооматтарды көздөбөйт.
Martial law in Kyrgyzstan may be introduced by the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic only in case of aggression against the Kyrgyz Republic. Кыргыз Республикасына кол салуу болгон учурда гана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Кыргыз Республикасында согуш абалын киргизилиши мүмкүн.
What is known as the Bureau of Indian Affairs was created within the War Department, setting an early tone of aggression in our dealings with the Native Americans. Түпкүлүктүү калк менен иштөө деп белгилүү болгон бөлүм Согуш Департаментинин карамагында ачылып, баскынчылыктын баштапкы деңгээлинТүпкүлүктүү калк менен боло турган кызматташтыкта белгилеп койгон.
The right to initiate war shall not be acknowledged except in cases of aggression against Kyrgyzstan and other states bound by responsibilities for collective defense. Кыргызстанга жана биргелешип коргонуу милдеттенмелери менен байланышкан башка мамлекеттерге түздөнтүз кол салынгандан тышкаркы учурларда согуш жүргүзүү укугу таанылбайт.
announces a state of war in the event of aggression or direct threat of aggression to the Kyrgyz Republic, promptly submits the issue for consideration of the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic; Кыргыз Республикасына баскынчылык жасалганда же түздөнтүз баскынчылык коркунучу болгондо согуш абалын жарыялайт жана бул маселени тезарада Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна коет;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: