Меню
Эл-Сөздүк

advise

[эд‘вайз]
v.
1. кеңеш, консультация бер-;
2. билдир-, угуз-

Примеры переводов: advise

Английский Русский
We advise to get acquainted with our Rules beforehand. Мы рекомендуем ознакомиться с нашими правилами заранее.
State bodies, bodies of local selfgovernment and officials shall advise the insurer of the data which may be necessary in connection with such examination. Государственные органы, органы местного самоуправления и должностные лица советуют страховщику о данных, которые могут быть необходимы в связи с такой экспертизы.
All the budget institutions shall advise their designated Field Treasury Office of forecasts of all other receipts such as non-tax and extra-budgetary receipts. Все бюджетные учреждения уведомляет их обозначенной сфере казначейства прогнозов всех других поступлений, таких как неналоговым и внебюджетных поступлений.
In case if the National Bank did advise its decision within the indicated period, the acquisition of the shares of the micro-finance company is considered to be permitted. В случае, если Национальный банк сделал посоветовать своем решении в течение указанного периода, приобретение акций микрофинансовой компании считается допускается.
The insured (beneficiary) shall transfer all documents and proofs to the insurer and to advise him of all data necessary for exercising the right of claim assigned to the insurer. Застрахованных (выгодоприобретатель) обязан передать все документы и доказательства страховщику и посоветовать ему всех данных, необходимых для осуществления права на требования, уступленного страховщика.

Примеры переводов: advise

Английский Кыргызский
We advise to get acquainted with our Rules beforehand. Алдын ала биздин Эрежелер менен таанышып чыкканыңар оң деп айтар элек.
State bodies, bodies of local selfgovernment and officials shall advise the insurer of the data which may be necessary in connection with such examination. Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ушундай текшерүүгө байланышуу зарыл болушу мүмкүн болгон маалыматтарды камсыздандыруучуга билдирүүгө милдеттүү.
All the budget institutions shall advise their designated Field Treasury Office of forecasts of all other receipts such as non-tax and extra-budgetary receipts. Бюджеттик уюмдар Казыналыктын тиешелүү региондук бөлүмдөрүнө салык эмес да, ошондой эле бюджеттен тышкаркы да кирешелүү түшүүлөрдүн болжолдуу өлчөмдөрү тууралу билдирүүгө милдеттүү.
In case if the National Bank did advise its decision within the indicated period, the acquisition of the shares of the micro-finance company is considered to be permitted. Эгерде Улуттук банк көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде кабыл алынган чечим жөнүндө билдирбесе, микрокаржы компаниясынын акцияларын сатып алуу боюнча бүтүмдөр ишке ашырылды деп эсептелинет.
The insured (beneficiary) shall transfer all documents and proofs to the insurer and to advise him of all data necessary for exercising the right of claim assigned to the insurer. Камсыздандырылуучу (пайда алуучу) камсыздандыруучуга бардык документтерди жана далилдерди берүүгө жана камсыздандыруучу өзүнө өткөн талап укуктарын жүзөгө ашырышы үчүн зарыл болгон бардык маалыматтарды билдирүүгө милдеттүү.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: