Меню
Эл-Сөздүк

adjustment, sett ing-up

жөнгө келтирүү, оңдоо

Примеры переводов: adjustment, sett ing-up

Английский Русский
Moreover, the single adjustment factor was established to determine the interest rates for credit resources of SFBR at the 1 level. Кроме того, коэффициент одного корректировка была создана для определения процентных ставок по кредитным ресурсам SFBR на 1 уровне.
The partnership documents shall be amended to show the change in the boundaries as well as the corresponding adjustment in shares of the common property. Партнерские документы должны быть внесены изменения, чтобы показать изменение границ, а также соответствующую корректировку акций общей собственности.
Consultant Chynara Serkebaeva has wide experience in the installation, adjustment, development of the technological process and educating personnel on equipment safety. Консультант Чинара Serkebaeva имеет большой опыт в установке, наладке, развитие технологического процесса и обучение персонала по вопросам безопасности оборудования.
At the same time, a common adjustment factor was established for the base rate at the level of 1 in order to define the extent of interest rate for the SFBR credit funds. В то же время, общий поправочный коэффициент был создан для базовой ставки на уровне 1, чтобы определить степень процентной ставки за кредитные средства SFBR.
The Government of the Kyrgyz Republic should conclude an agreement with the National Bank of the Kyrgyz Republic on adjustment and settlement of debts on interstate payments. Правительство КР должно заключить договор с Национальным банком Кыргызской Республики по настройке и урегулирования задолженности по межгосударственным платежам.
Perhaps such conditions may vary from community to community, an approach which is consistent with the Islamic idea of adaptability and adjustment to particular circumstances. Возможно, такие условия могут варьироваться от сообщества к сообществу, подход, который согласуется с исламским идее адаптивности и адаптации к конкретным обстоятельствам.
Understandably, Islamic law must be uncertain in some areas, although indubitable in its foundational prescriptions, and in this there is a role for adjustment to particular circumstances. Понятно, что исламский закон должен быть неопределенным в некоторых областях, хотя несомненным в своих основополагающих рецептов, и в этом есть роль для корректировки определенных обстоятельствах.
Besides, in 2009 the situation in the international markets of food products and energy carriers was characterized by stability that facilitated price adjustment towards their decrease and, as a consequence, the decrease in prices in the Kyrgyzstan domest Кроме того, в 2009 году ситуация на международных рынках продовольственных товаров и энергоносителей характеризовалась стабильностью, что способствовало корректировке цен в сторону их снижения и, как следствие, снижением цен на domest Кыргызстана

Примеры переводов: adjustment, sett ing-up

Английский Кыргызский
Moreover, the single adjustment factor was established to determine the interest rates for credit resources of SFBR at the 1 level. Андан тышкары, БРАФтын насыялык каражаттары боюнча 1 деңгээлиндеги пайыздык чен өлчөмүн аныктоо үчүн бирдиктүү түзөтүү коэффициента белгиленген.
The partnership documents shall be amended to show the change in the boundaries as well as the corresponding adjustment in shares of the common property. Чек аралардын мындай өзгөртүлүшү, ошондой эле жалпы мүлктөгү үлүштөрдү тиешелүү өзгөртүү шериктиктин документтеринде көрсөтүлөт.
Consultant Chynara Serkebaeva has wide experience in the installation, adjustment, development of the technological process and educating personnel on equipment safety. Кеңешчи Чынара Серкебаева технологиялык процессти орнотуу, тескөө, иштеп чыгуу жана кызматкерлерди жабдыктар менен коопсуз иштөөгө үйрөтүү боюнча кеңири тажрыйбага ээ.
At the same time, a common adjustment factor was established for the base rate at the level of 1 in order to define the extent of interest rate for the SFBR credit funds. Бир эле учурда БРАФтын насыялык каражаттары боюнча пайыздык чен өлчөмүн аныктоо үчүн базалык ченге карата 1 деңгээлинде бирдиктүү оңдоо коэффициенти белгиленген.
The Government of the Kyrgyz Republic should conclude an agreement with the National Bank of the Kyrgyz Republic on adjustment and settlement of debts on interstate payments. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү мамлекеттер аралык эсептешүүлөр боюнча карызды текшерүү жана жөнгө салуу жагынан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен макулдашуу түзсүн.
Perhaps such conditions may vary from community to community, an approach which is consistent with the Islamic idea of adaptability and adjustment to particular circumstances. Мындай шарттар ар кандай коомдо ар кандай болушу мүмкүн, бирок ушул көрүнүш ислам дининин белгилүү бир жагдайларга ылайыкташуу жана байырлашуу принцибине туура келет.
Understandably, Islamic law must be uncertain in some areas, although indubitable in its foundational prescriptions, and in this there is a role for adjustment to particular circumstances. Түшүнүктүү себептерден улам, мусулман укугуна айрым чөйрөлөрдө ишенбегендик менен мамиле жасалганы менен, анын түпкү мыйзамдары талашсыз чындык бойдон кала берет, ошондуктан белгилүү шарттарда ага ылайыкташууга туура келет.
Besides, in 2009 the situation in the international markets of food products and energy carriers was characterized by stability that facilitated price adjustment towards their decrease and, as a consequence, the decrease in prices in the Kyrgyzstan domest Мындан тышкары, 2009-жылы азык-түлүк товарларынын жана энергопродукцияларынын дүйнөлүк рынокторундагы жагдайынын туруктуу мүнөзгө ээ болушу, баанын төмөндөө жагына ык коюушуна өбөлгө түзүп, натыйжада, Кыргызстанда ички керектөө рыногунда, айрыкча импортто

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: