Меню
Эл-Сөздүк

adjacent

[э‘жэйсэнт]
abj. чектеш, тутумдаш

Примеры переводов: adjacent

Английский Русский
Rights of Premise Owners to the Land Parcel adjacent to residential building Права владельцев Premise к посылке земли, прилегающей к жилом здании
5) observe the rights of owners of adjacent land plots, land users and other persons; 5) соблюдать права собственников смежных земельных участков, землепользователей и иных лиц;
24) Household plot is not a land allotment but a land plot allocated by state governance or local government bodies to citizens for individual house construction, with a plot adjacent to it. 24) Приусадебный участок не является землеотвод, но земельный участок выделен государственного управления или органами местного самоуправления гражданам для индивидуального жилищного строительства, с участком прилегающей к нему.
The land plot adjacent to residential building, shall include the territory around the building, including green plantations, playgrounds for children, sport grounds, areas for storing the household equipment, equipments for collection of hard domestic wa Участок примыкает к жилом здании, должно включать территорию вокруг здания, в том числе зеленых насаждений, игровые площадки для детей, спортивных площадок, площадок для хранения бытовой техники, оборудования для сбора твердых бытовых ва
5) Land plot adjacent to the apartment house - a land plot constituting the territory adjacent to the house, including the green plantations, household, playing and sports grounds, spots designated for collection of solid household waste; and other plots, 5) земельный участок примыкает к жилом доме - земельный участок, составляющий территорию прилегающую к дому, в том числе зеленых насаждений, бытовой, играя и спортивные площадки, места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов; и другие участки,
Where individual or a legal entity is or becomes titleholder for adjacent units of immovable property and the rights hereto are identical, the registration body under request of the said titleholder and the decision of the competent agency may unite the s Где физическое или юридическое лицо является или становится чемпион для смежных подразделений недвижимого имущества и к настоящим прав идентичны, регистрирующий орган по просьбе указанного титула и решение компетентного органа может объединить S
Garage, cellar, car park and other structures which are in the ownership of individual citizens adjacent to the building but not part of the common property attached to premises, may be alienated in accordance with the current legislation but without tran Гараж, подвал, парковка и другие структуры, которые находятся в собственности отдельных граждан, прилегающих к зданию, но не частью общего имущества, прикрепленного к помещений, могут быть отчуждены в соответствии с действующим законодательством, но без T

Примеры переводов: adjacent

Английский Кыргызский
Rights of Premise Owners to the Land Parcel adjacent to residential building Имарат жай ээлеринин үйдүн тегерегиндеги жер участогуна болгон укуктары
5) observe the rights of owners of adjacent land plots, land users and other persons; 5) чектеш жер тилкелеринун менчик ээлеринин жана пайдалануучулардын жана башка адамдардын укуктарын бузбоого;
24) Household plot is not a land allotment but a land plot allocated by state governance or local government bodies to citizens for individual house construction, with a plot adjacent to it. 24) короо-жай тилкеси (там-арка) - мамлекеттик бийлик же жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары тарабынан турак-жай куруу үчүн жарандарга бөлүнүп берилген, үлүш эмес, бирок, турак-жайга танапташ жаткан жер;
The land plot adjacent to residential building, shall include the territory around the building, including green plantations, playgrounds for children, sport grounds, areas for storing the household equipment, equipments for collection of hard domestic wa Үйдүн тегерегиндеги жер участогу өзүнө үйгө танапташ жайгашкан аймакты, анын ичинде жашыл бак-даракты, чарба, балдар жана спорт аянтчаларын, турмуш-тиричиликтин катуу калдыктарын жыйнай турган жайлар жана чектери белгиленген тартипте кабыл алынган ченемде
5) Land plot adjacent to the apartment house - a land plot constituting the territory adjacent to the house, including the green plantations, household, playing and sports grounds, spots designated for collection of solid household waste; and other plots, 5) Көп квартиралуу үй алдындагы жер тилкеси - үйгө танапташ аймакты, анын ичинде бак-дарактарды, чарбалык, балдар жана спорт аянтчалары, тиричиликтик катуу калдыктарды чогултуу үчүн жабдылган аянтчаларды ичине алган тилке жана чектери белгиленген тартипте
Where individual or a legal entity is or becomes titleholder for adjacent units of immovable property and the rights hereto are identical, the registration body under request of the said titleholder and the decision of the competent agency may unite the s Эгерде жеке же юридикалык жак чектеш кыймылсыз мүлккө таандык бирдиктерге укуктардын кармоочусу болуп саналса же болуп чыкса жана аларга укуктар окшош болсо, каттоо органы укуктардын аталган кармоочусунун арызынын жана укуктуу органдын чечиминин негизинде
Garage, cellar, car park and other structures which are in the ownership of individual citizens adjacent to the building but not part of the common property attached to premises, may be alienated in accordance with the current legislation but without tran Айрым жарандардын менчиги болгон, имаратка жакын жайгашкан, бирок имарат жайларга бекитилип берилген жалпы мүлк болуп эсептелбеген гараждар, жер төлөлөр, автотоктотуучу жайлар жана башка курулуштар колдонуудагы мыйзамдарга ылайык имаратка бекитилип берилг

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: