Меню
Эл-Сөздүк

Примеры переводов: 500

Английский Русский
up to 500 employees до 500 сотрудников
The maximum winning of one ticket is 500 000 Som. Максимальный выигрыш одного билета составляет 500 000 сомов.
Maximum gain for all stakes is set to the amount of 500,000 KGS. Максимальное усиление для всех долей установлен в размере 500000 сомов.
In case of exceed the payment amount shall be equal to 500,000 KGS. В случае превышать сумму платежа должен быть равен 500000 сомов.
The size of payment varied in all of the twelve parties from several thousand up to 500 thousand soms. Размер оплаты варьируется в каждом из двенадцати партий от нескольких тысяч до 500 тысяч сомов.
If the bet comes with a bonus and thereby the winning sum can exceed 500 000, so the bonus is not paid. Если ставка поставляется с бонусом и тем самым сумма выигрыша может превышать 500 000, так что бонус не выплачивается.
an amount equivalent to Five Million Five Hundred Thousand Special Drawing Rights (SDR5,500,000) (“Credit”). сумма, эквивалентная пяти миллионов пятьсот тысяч специальных прав заимствования (SDR5,500,000) ( «Кредит»).
an amount equivalent to Four Million Five Hundred Thousand Special Drawing Rights (SDR4,500,000) (“Grant”); and сумма, эквивалентная четыре миллиона пятьсот тысяч специальных прав заимствования (SDR4,500,000) ( «Грант»); а также
More than 500 people from various interest groups were involved in shooting the programmes: parliamentary, state, NGO and youth. Более 500 человек из различных групп интересов были вовлечены в съемки программы: парламентская, состояние, НПО и молодежь.
Maximum amount of one stake for all types of stakes is set to the amount of 50,000 KGS, maximum gain for all stakes for one ticket is set in the amount of 500,000 KGS. Максимальная сумма одного пакета для всех типов пакетов акций установлен в размере 50000 сомов, максимального усиления для всех ставки для одного билета устанавливается в размере 500000 сомов.
And now people are coming—not with 500 but with 600 pieces of money in their pockets—and the buyers must, therefore, in order to prevent other men from getting the things they want, pay higher prices. И теперь люди приходят-не с 500, но с 600 штук денег в их карманах-и покупателями должны, следовательно, для того, чтобы предотвратить другие люди от получать, что они хотят, платить более высокие цены.
Administered through USAID’s Office of Transition Initiatives (USAID/OTI), this activity will benefit approximately 3,500 residents by procuring over 100 street light poles and lamps to be installed along 2.6 kilometers of road. Под управлением через бюро USAID переходных инициатив (USAID / OTI), эта деятельность принесет пользу примерно 3500 жителей путем приобретения более 100 улица фонарные столбы и светильники должны быть установлены вдоль 2,6 км дороги.

Примеры переводов: 500

Английский Кыргызский
up to 500 employees кызматкерлеринин саны 500дөн аз
The maximum winning of one ticket is 500 000 Som. Бир билет боюнча мүмкүн болгон эч чоң утуштун өлчөмү - 500000 сом .
Maximum gain for all stakes is set to the amount of 500,000 KGS. Бардык коюмдар боюнча эң чоң утуш 500000 сом.
In case of exceed the payment amount shall be equal to 500,000 KGS. Андан ашык болгон учурда төлөп берүү суммасы 500000 сомго барабар болот.
The size of payment varied in all of the twelve parties from several thousand up to 500 thousand soms. Бардык он эки партияда мүчөлүк акынын өлчөмү бир нече миң сомдон тартып 500 миң сомго чейин өзгөрүп турду.
If the bet comes with a bonus and thereby the winning sum can exceed 500 000, so the bonus is not paid. Эгер бул коюмга бонус каралып, ошондуктан утуштун өлчөмү 500000 сомдон ашышы мүмкүн болсо, анда бонус төлөнүп берилбейт.
an amount equivalent to Five Million Five Hundred Thousand Special Drawing Rights (SDR5,500,000) (“Credit”). беш миллион беш жүз миң карыз алышуунун атайын укугуна барабар сумма (5 500 000 КААУ) («Насыя»).
an amount equivalent to Four Million Five Hundred Thousand Special Drawing Rights (SDR4,500,000) (“Grant”); and төрт миллион беш жүз миң карыз алышуунун атайын укугуна барабар сумма (4 500 000 КААУ) («Грант»); жана
More than 500 people from various interest groups were involved in shooting the programmes: parliamentary, state, NGO and youth. Телетартууларга 500дөн ашык ар түрдүү топтордун кызыкчылыктарынын өкүлдөрү: депутаттык корпус, мамтүзүмдөр,ӨЭУдар, жаштар катышты.
Maximum amount of one stake for all types of stakes is set to the amount of 50,000 KGS, maximum gain for all stakes for one ticket is set in the amount of 500,000 KGS. Бардык коюмдар үчүн бир коюмдун эң чоң суммасы 50000 сом, бардык коюмдар боюнча бир билет үчүн эң чоң утуш 500000 сом.
And now people are coming—not with 500 but with 600 pieces of money in their pockets—and the buyers must, therefore, in order to prevent other men from getting the things they want, pay higher prices. Ал эми эл чөнтөгүнө 500 эмес, 600 акча бирдигин салып алып келет, себеби алар сатып ала турган нерсени башкалар алып кетпеши үчүн, сатуучуга көбүрөөк акча төлөп алып калууга аракет кылышат.
Administered through USAID’s Office of Transition Initiatives (USAID/OTI), this activity will benefit approximately 3,500 residents by procuring over 100 street light poles and lamps to be installed along 2.6 kilometers of road. АКШнын Эл аралык өнүктүрүү агенттигинин Өткөөл мезгилдеги демилгелер программасынын (USAID/OTI) көзөмөлүндөгү бул долбоор 2,6 км жолунда орнотулуучу 100дөн ашык электр мамылары жана жарыктары менен камсыздап, 3 500гө чукул айыл тургундарына жардам берет.

Также найдены следующие похожие слова на Английском языке
strtoupper(EN)


Такое же слова на других языках:

KG
RU


Похожие слова на других языках:

KG
RU
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: