Меню
Эл-Сөздүк

Примеры переводов: 27

Английский Русский
Article 27. Статья 27.
—Job 27:5. -job 27: 5.
27 January 2011 27 января 2011
(Version of the Law of the Kyrgyz Republic of February 27, 2003 # 46) (В редакции Закона КР от 27 февраля 2003 года N 46)
(Version of the Law of the Kyrgyz Republic of February 27, 2003, # 46) (В редакции Закона КР от 27 февраля 2003 г. № 46)
In 2010, state budget revenue from operational activity was 57.4 billion soms or 27.0 percent of GDP. В 2010 году государственные доходы бюджета от операционной деятельности был 57,4 млрд сомов, или 27,0 процента от ВВП.
(3) any decision of the partnership to initiate an action in court under Article 27 of the present law. (3) любое решение партнерстве инициировать иск в суд в соответствии со статьей 27 настоящего закона.
The Commission on Human Rights opened on January 27, 1947, to what Humphrey described as “optimistic excitement.” Комиссия по правам человека приступила к работе 27 января 1947 года, к тому, что Хамфри описывается как "радостного оптимизма".
56 percent of women and 85 percent of men are married, more than the fourth of women are unmarried - 27 percent, 12 percent of men are unmarried. 56 процентов женщин и 85 процентов мужчин в браке, больше, чем четверть женщин состоят в браке - 27 процентов, 12 процентов мужчин не состоят в браке.
The first section comprised assignments testing achievements in the field of calculation (assignments 1, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 20, 22, 23, 27, 29). В первом разделе, состоящие заданий тестирования достижения в области расчета (Назначения 1, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 20, 22, 23, 27, 29).
Once it is accepted for consideration, an examination of the claimed designation for compliance with the requirements, established by Article 27 of this Law shall be conducted. Как только он будет принят к рассмотрению, рассмотрение заявленного обозначения на соответствие требованиям, установленным статьей 27 настоящего Закона, осуществляется.
The person registered the appellation of place of origin of goods shall obtain the right to use it if the good manufactured by this person meets the requirements set forth in paragraph 1, Article 27 of this Law. Лицо, зарегистрированное наименование места происхождения товара, получает право на его использование, если производимый данным лицом товар отвечает требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 27 настоящего Закона.
An equal number of prosecutors from the Issyk-Kul and Naryn regions will receive similar presentations and lectures from Mr. Ghughunshvili and other national ethics experts on January 27-28, at the Raduga Resort, Issyk-Kul. Равное количество прокуроров из Иссык-Кульской и Нарынской получит аналогичные презентации и лекции от г Ghughunshvili и других специалистов национальной этики 27-28 января, на курорте Радуга, Иссык-Куль.
Аt present, according to the PD of the KR No 385, dated August 27 2007 , the new Register of the state positions and the number of political and special positions has increased for more than a quarter during the considered period . Ат присутствует, в соответствии с PD КР № 385 от 27 августа 2007 года, новый Реестр государственных должностей и число политических и специальных позиций увеличилось более чем на четверть в течение рассматриваемого периода.

Примеры переводов: 27

Английский Кыргызский
Article 27. 27-берене.
—Job 27:5. (Аюб 27:5).
27 January 2011 2011-жылдын 27-январы
(Version of the Law of the Kyrgyz Republic of February 27, 2003 # 46) (КР 2003-жылдын 27-февралындагы N 46 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
(Version of the Law of the Kyrgyz Republic of February 27, 2003, # 46) (Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын 27-февралындагы N 46 Мыйзамынын редакциясына ылайык)
In 2010, state budget revenue from operational activity was 57.4 billion soms or 27.0 percent of GDP. 2010-жылы мамлекетттик бюджеттин операциялык иштен алган кирешеси 57,4 млрд. сомду же ИДПга карата 27,0 пайызды түзгөн.
(3) any decision of the partnership to initiate an action in court under Article 27 of the present law. (3) ушул Мыйзамдын 27-беренесине ылайык шериктик тарабынан сотко кайрылуу чечими кабыл алынганда .
The Commission on Human Rights opened on January 27, 1947, to what Humphrey described as “optimistic excitement.” Адам укуктары боюнча Комиссия Хамфри сүрөттөгөндөй «оптимисттик толкундануу» жагдайында 1947-жылдын 27-январында ишке киришти.
56 percent of women and 85 percent of men are married, more than the fourth of women are unmarried - 27 percent, 12 percent of men are unmarried. Аялдардын 56%ы жана эркектердин 85пайызы никеде турат, аялдардын чейрек бөлүгү - 27%ы, эркектердин 12%ы турмуш курбаган.
The first section comprised assignments testing achievements in the field of calculation (assignments 1, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 20, 22, 23, 27, 29). Биринчи блокко эсептөө көндүмдөрү жаатындагы жетишкендиктерди аныктоочу тапшырмалар кирди (тапшырмалардын номерлери: 1, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 20, 22, 23, 27, 29).
Once it is accepted for consideration, an examination of the claimed designation for compliance with the requirements, established by Article 27 of this Law shall be conducted. Карап чыгууга кабыл алынган анын ушул Мыйзамдын 27-беренесинде белгиленген талаптарына ылайык келээрине калысбаа жүргүзүлөт.
The person registered the appellation of place of origin of goods shall obtain the right to use it if the good manufactured by this person meets the requirements set forth in paragraph 1, Article 27 of this Law. Товарлардын чыгарылган жеринин аталышын каттаган адам, эгерде ушул адам өндүрүп жаткан товар ушул Мыйзамдын 27-беренесинин биринчи бөлүгү белгилеген талаптарга жооп берсе, аны пайдаланууга укук алат.
An equal number of prosecutors from the Issyk-Kul and Naryn regions will receive similar presentations and lectures from Mr. Ghughunshvili and other national ethics experts on January 27-28, at the Raduga Resort, Issyk-Kul. Ысык-Кѳл жана Нарын облустарынан да ушундай эле сандагы прокурорлор жана этика боюнча башка адистер 27-28-январда Ысык-Кѳлдүн жээгиндеги «Радуга» эс алуу үйүндѳ ѳтѳ турган презентацияга катышуу жана Гугуншвили мырзанын лекциясын угуу мүмкүнчүлүгүн алышат.
Аt present, according to the PD of the KR No 385, dated August 27 2007 , the new Register of the state positions and the number of political and special positions has increased for more than a quarter during the considered period . Учурда, Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгына ылайык (2007-ж. 27-август, № 385) Мамлекеттик кызматтардын жаңы реестри колдонулуп жатат, анда саясий жана атайын кызматтардын саны каралган мезгилдин ичинде төрттөн бир эседен ашык көбөйдү.Такое же слова на других языках:

KG
RU


Похожие слова на других языках:

KG
RU
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: