Меню
Эл-Сөздүк

Примеры переводов: рабочая группа

Русский Кыргызский
Рабочая группа завершила испытания основаны на результатах исследования. Пилоттук изилдөөнүн натыйжасы боюнча бардык тесттер Жумушчу топ тарабынан жеткире иштелди.
Рабочая группа тщательно изучены каждый вопросник и были сделаны соответствующие поправки. Ар бир суроолор тизмесин Жумушчу топ кылдат иштеп чыккан жана анын ар бирине тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилген.
Прежде всего, важно отметить, что все институты, где исследования рабочая группа шли, были очень дружелюбны и показал большой интерес к исследованию. Бул жерде эн оболу иликтөө иштери жүргүзүлгөн бардык ведомстволордо жумушчу топтору, ушул иликтөө иштерин терең кызыгуу менен кабыл алышкандыгын белгилеп кетүү зарыл.
Наряду с каждого теста, Рабочая группа, исходя из требований национальной образовательной стандарта, разработана методика оценки и анализа испытаний. Ар бир тест менен бирге Жумушчу топ республиканын билим берүү стандартынын талаптарына негизденүү менен тесттерди текшерүүнүн жана баалоонун усулун иштеп чыкты.
Создана рабочая группа, состоящая из ведущих специалистов Министерства образования, ЮНИСЕФ, Кыргызской академии образования, Американского университета в Центральной Азии, сельское проекта Образование (Всемирный банк) и Центра Эль-Пикир изучения обществен Долбоорду ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн Билим берүү министрлигинин, ЮНИСЕФтин, Кыргыз билим берүү академиясынын, Борбордук Азиядагы Америка университетинин, «Айылдык билим берүү» долбоорунун (Дүйнөлүк банк) жана «Эл-Пикир» КПИПтин жетектеөчү адистеринен Жум

Примеры переводов: рабочая группа

Русский Английский
Рабочая группа завершила испытания основаны на результатах исследования. The Working Group completed the tests based on the results of the study.
Рабочая группа тщательно изучены каждый вопросник и были сделаны соответствующие поправки. The Working Group carefully studied each questionnaire and the appropriate amendments were made.
Прежде всего, важно отметить, что все институты, где исследования рабочая группа шли, были очень дружелюбны и показал большой интерес к исследованию. First of all, it is important to note that all the institutions where the research working group went, were very friendly and showed a big interest in the research.
Наряду с каждого теста, Рабочая группа, исходя из требований национальной образовательной стандарта, разработана методика оценки и анализа испытаний. Along with each test, the Working Group, based on the requirements of the national educational standard, developed a methodology of test assessment and evaluation.
Создана рабочая группа, состоящая из ведущих специалистов Министерства образования, ЮНИСЕФ, Кыргызской академии образования, Американского университета в Центральной Азии, сельское проекта Образование (Всемирный банк) и Центра Эль-Пикир изучения обществен A working group comprising of leading specialists of the Ministry of Education, UNICEF, Kyrgyz Academy of Education, American University in Central Asia, Rural Education project (World Bank) and the El-Pikir Centre for Public Opinion Studies (Attachment 1

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: