Меню
Эл-Сөздүк

айыл чарба

 • сельское хозяйство
 • сельскохозяйственный
 • Перевести через онлайн Переводчик

  Примеры переводов: айыл чарба

  Кыргызский Русский
  Айыл чарбасы сельское хозяйство
  Айыл чарба багытындагы жерлер Земли сельскохозяйственного назначения
  айыл чарба багытындагы жерлер; земли сельскохозяйственного назначения;
  айыл чарба кооперациясы жөнүндө; на сельскохозяйственных кооперативов;
  Өзгөчө баалуу айыл чарба жерлери Особенно ценные сельскохозяйственные угодий
  айыл чарба жерлерин катто жөнүндө; о регистрации сельскохозяйственных земель;
  7) айыл чарба багытындагы жерлердин артыкчылыгы; 7) приоритет земель сельскохозяйственного назначения;
  Жер участокторун айыл чарба муктаждыктары үчүн берүү Предоставление земельных участков для нужд сельского хозяйства
  Айыл чарба багытындагы жерлерди берүүнүн өзгөчөлүктөрү Особенности распределения земель сельскохозяйственного назначения
  Айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалануунун максаттары Цели использования земель сельскохозяйственного назначения
  Айыл чарба багытындагы жерлерде чарба жүргүзүүнүн формалары Форм хозяйствования на сельскохозяйственных земель
  Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана азык-түлүк министрлиги Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кыргызской Республики
  Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана азык-түлүк министрлиги. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кыргызской Республики.
  Жерлерди айыл чарба багытында болбогон муктаждыктар үчүн берүү Предоставление земель для несельскохозяйственных нужд
  дыйкан чарбалары жана айыл чарба кооперативдери үчүн он эки сыйлык. двенадцать призы за крестьянских подразделений и сельскохозяйственных кооперативов.
  5) Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондусунун өлчөмүн жана түзүүнүн тартибин аныктоо; 5) утверждение размера и порядка формирования фонда сельскохозяйственного угодий перераспределения;
  Токой фондусунун жерин айыл чарба максаттары үчүн мөөнөттүү (убактылуу) пайдаланууга берүү Предоставление земель лесного фонда в срочное (временное) пользование для сельскохозяйственных целей
  айыл чарбасындагы чарба жүргүзүүчү субъекттердин аталышы жана аларды мамлекеттик каттоо жөнүндө; по именам и государственной регистрации производственных единиц в сельском хозяйстве;
  Айыл чарба муктаждыктары үчүн жарактуу жерлер, баарыдан мурда айыл чарба максаттары үчүн берилүүгө тийиш. Земли, пригодные для нужд сельского хозяйства будет выделено преимущественно для сельскохозяйственных целей.
  3) айыл чарба өндүрүшү үчүн берилген жер тилкесин же жер тилкесинин бир бөлүгүн үч жылдын ичинде пайдаланбоо; 3) неиспользование земельного участка или части земельного участка, предоставленного для сельскохозяйственного производства в течение трех лет;

  Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
  strtoupper(KG)
  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: