Меню
Эл-Сөздүк

administrator

 • администратор
 • аким
 • administrator

  администратор

  administrator

  администратор

  Примеры переводов: administrator

  Английский Русский
  Moreover, a public administrator of domain zone will ensure a balanced policy among registrars, meeting all required criteria. Кроме того, государственный администратор доменной зоны обеспечит сбалансированную политику среди регистраторов, отвечающих всем необходимым критериям.
  We have to reduce prices up to minimal level, covering real technical costs of administrator to achieve a growth of sites numbers in the national zone. Мы должны снизить цены до минимального уровня, охватывающих реальные технические затраты администратора, чтобы добиться роста сайтов чисел в национальной зоне.
  At the same time it is necessary to note that unfortunately even many qualified Net community misunderstand the notion of administrator of the national domain zone and registrar of domain names. В то же время необходимо отметить, что, к сожалению, даже многие квалифицированные Чистый сообщество понимают понятие администратора национальной доменной зоны и регистратора доменных имен.
  Just after my appointment as Kyrgyzpatent Director, I invited Mr. Alexander Samoilenko, Director of “AsiaInfo” Company, which is the current national zone administrator, to discuss this issue honestly. Сразу после моего назначения директора Кыргызпатента, я пригласил г-на Александра Самойленко, директор компании «АзияИнфо", который является в настоящее время национальный администратор зоны, чтобы обсудить этот вопрос честно.
  The Kazakh Center of Net Information, established under the Agency of the Republic of Kazakhstan on Information and Communications is the administrator of the Kazakh national zone; 11 Internet providers are registrars not only in Kazakhstan, but also in o Казахский Центр сетевых информационных, созданный в соответствии с Агентством Республики Казахстан по информатизации и связи является администратором национальной зоне казахстанского; 11 Интернет-провайдеры регистраторы не только в Казахстане, но и в O

  Примеры переводов: administrator

  Английский Кыргызский
  Moreover, a public administrator of domain zone will ensure a balanced policy among registrars, meeting all required criteria. Андан тышкары, домендик аймактын администратору каттоочулар арасында талап кылынган бардык шарттарга жооп берүүчү балансташтырылган саясатты камсыз кылат.
  We have to reduce prices up to minimal level, covering real technical costs of administrator to achieve a growth of sites numbers in the national zone. Биз улуттук аймакта сайттардын санындагы секирикке жетүү максатында администратордун накта техникалык чыгымдарын жабуучу менен аны минималдуу деңгээлге төмөндөтүүгө умтулушубуз зарыл.
  At the same time it is necessary to note that unfortunately even many qualified Net community misunderstand the notion of administrator of the national domain zone and registrar of domain names. Ошол эле учурда тилекке каршы, сабаттуу тармактык коомчулуктун арасында дагы улуттук домендик аймактын администратору жана домендик аталыштарды каттоочу деген түшүнүктөрдү көпчүлүк учурда чаташтырыша тургандыгын белгилөө зарыл.
  Just after my appointment as Kyrgyzpatent Director, I invited Mr. Alexander Samoilenko, Director of “AsiaInfo” Company, which is the current national zone administrator, to discuss this issue honestly. Кыргызпатенттин башчысы болуп дайындалган соң азыркы улуттук аймактын администратору болуп эсептелүүсү «АзияИнфо» компаниясынын директору Александр Самойленкону ушул маселе боюнча сүйлөшүүгө чакырдым.
  The Kazakh Center of Net Information, established under the Agency of the Republic of Kazakhstan on Information and Communications is the administrator of the Kazakh national zone; 11 Internet providers are registrars not only in Kazakhstan, but also in o Казак улуттук аймагынын администратору катарында Казакстан Республикасынын Маалыматташтыруу жана байланыш боюнча агенттигине караштуу түзүлгөн Тармактык маалыматтын казак борбору чыгат, ал эми каттоочулар катары – Казакстандын гана эмес башка өлкөлөрдүн д

  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: