Меню
Эл-Сөздүк

absolute rest

шексиз тынчтык

Примеры переводов: absolute rest

Английский Русский
rest отдых
rest; отдых;
rest; отдых;
the rest отдых
Absolute. Абсолютное.
Rest in peace Да упокоится с миром
overnight rest; ночевка;
holiday\rest home праздник \ дом отдыха
It was the door to the rest of my life. Это была дверь к остальной части моей жизни.
Absolute Grounds for Refusal in Registration Абсолютные основания для отказа в регистрации
The dignity of individuals in the Kyrgyz Republic is absolute and inviolable. Достоинство лиц в Кыргызской Республике абсолютно и неприкосновенно.
In the rest of the cases a civil servant shall not be entitled to receive the wage. В остальных случаях гражданский служащий не вправе получить зарплату.
Much like a headline, a broadcast thesises is designed to draw the viewer's attention to the rest of the story. Многое, как заголовок, транслируемая тезисы предназначенный для привлечения внимания зрителя к остальной части истории.
Invalidity of separate orders in the testament shall not extend to the validity of the rest part of the testament. Недействительность отдельных заказов в завещании не распространяется на действия остальной части завещания.
The imagery of God is absolute being, absolute awareness and knowledge and wisdom and absolute compassion and love. Образность Бог есть абсолютная существо, абсолютное понимание и знание и мудрость и абсолютную любовь и сострадание.
An heir may renounce the succession payable to him by accretion, regardless of the inheritance of the rest part of the succession. Наследник может отказаться от преемственности уплате ему аккреции, независимо от наследования остальной части наследства.
Absolute lack of gender balance is observed at the top management (executive) level of the Agency, which is represented only by men. Абсолютное отсутствие гендерного баланса наблюдается на уровне топ-менеджмента (исполнительный) Агентства, которая представлена ​​только мужчины.
These rights shall be recognized as absolute, inalienable, and protected by law and the courts from infringement by any other person. Эти права должны быть признаны в качестве абсолютных, неотчуждаемых и защищаемых законом и судом от посягательств со стороны любого другого лица.
Responsibility for reforestation shall rest with the Forest Fund owners or persons duly authorized by them and Forest Fund plot users. Ответственность за лесовосстановление возлагается на владельцев лесного фонда или лицам, уполномоченным ими и пользователей участка лесного фонда.
The Consultant who has submitted the highest ranked technical proposal among the rest shall be selected and invited to negotiate a contract. Консультант, который представил самый высокий рейтинг техническое предложение среди остальных должны быть выбраны и приглашены провести переговоры по контракту.

Примеры переводов: absolute rest

Английский Кыргызский
rest кагынчык
rest; тыным;
rest; тынчтык;
the rest калдык
Absolute. нукура
Rest in peace Жаткан жери жайлуу болсун
overnight rest; түнөө;
holiday\rest home дем алыш үйү
It was the door to the rest of my life. Ал менин калган өмүрүмдүн эшиги болду.
Absolute Grounds for Refusal in Registration Каттоодон баш тартуу үчүн талашсыз негиздер
The dignity of individuals in the Kyrgyz Republic is absolute and inviolable. Кыргыз Республикасында адамдын кадыр-баркы ыйык жана колтийгис.
In the rest of the cases a civil servant shall not be entitled to receive the wage. Калган учурларда эмгек акысы сакталбайт.
Much like a headline, a broadcast thesises is designed to draw the viewer's attention to the rest of the story. Кабар аталышы сыяктуу эле телерадио тезистери да көрүүчүлөрдүн көңүлүн кабардын калган бөлүгүнө буруу максатын көздөйт.
Invalidity of separate orders in the testament shall not extend to the validity of the rest part of the testament. Керээзде камтылган айрым тескемелердин жараксыздыгы керээздин калган бөлүгүнүн жараксыздыгына тиешеси болбойт.
The imagery of God is absolute being, absolute awareness and knowledge and wisdom and absolute compassion and love. Кудайдын келбети бул абсолюттук маңыз, чекчиз билүү, билим жана акылмандык, чексиз мээримдүүлүк жана сүйүү.
An heir may renounce the succession payable to him by accretion, regardless of the inheritance of the rest part of the succession. Мураскор мурастын калган бөлүгүн мурастоого карабай, ага арттыруу укугу боюнча тийиштүү мурастан баш тартууга укуктуу.
Absolute lack of gender balance is observed at the top management (executive) level of the Agency, which is represented only by men. Гендердик теңдештиктин таптакыр жоктугу Агенттиктин эң жогорку жетекчилигинин деңгээлинде байкалат, анда эркектер гана иштейт.
These rights shall be recognized as absolute, inalienable, and protected by law and the courts from infringement by any other person. Алар талашсыз, ажыратылгыс чындык катары таанылат жана кимдир-бирөөлөрдүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Responsibility for reforestation shall rest with the Forest Fund owners or persons duly authorized by them and Forest Fund plot users. Токойду кайра калыбына келтирүү үчүн жоопкерчилик токой фондусунун менчик ээлерине же алар ыйгарым укук берген жактарга жана токой фондусунун участокторун пайдалануучуларга жүктөлөт.
The Consultant who has submitted the highest ranked technical proposal among the rest shall be selected and invited to negotiate a contract. Келишим боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө техникалык сунуш боюнча жогорку балл алган консультант чакырылат.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: