Меню
Эл-Сөздүк

Примеры переводов: 45

Английский Русский
Article 45. Статья 45.
June 2, 1999, # 45 2 июня 1999, # 45
When he died, after living 45 years in the United States, he left a considerable fortune of $2,000,000. Когда он умер, прожив 45 лет в Соединенных Штатах, он оставил значительное состояние в $ 2 млн.
The event will take place at the Law Institute of the Kyrgyz National University on March 12, 2012 at 11:45 am. Мероприятие пройдет на юридическом институте КНУ 12 марта 2012 года в 11:45.
■ Single men prevail in the younger age groups (up to 30 year old), while there are unmarried women among the age of 40 and 45. | Одинокие мужчины преобладают в младших возрастных групп (до 30 лет), в то время как есть незамужние женщины среди возрасте 40 и 45 лет.
бирок Кудайдын башкаруусу «жер жүзүндөгү согуштарды токтотот» (Заб. 45:10). бирок Кудайдын башкаруусу «жер ж? з? нд? г? согуштарды токтотот »(Заб. 45:10).
The stakes for football matches (including the Cups) are accepted for the base time (2 times per 45 minutes), unless otherwise stated in the program. Ставки на футбольные матчи (в том числе чашек) принимаются к базовой времени (2 раза в 45 минут), если иное не указано в программе.
The similar situation is observed for all women of all age categories: under 30 years old - 4 women; under 35 years old - 6: under 40 - 1, above 45 years old - 4. Аналогичная ситуация наблюдается для всех женщин всех возрастных категорий: до 30 лет - 4 женщины; до 35 лет - 6: под 40 - 1, выше 45 лет - 4.
Out of 92 personnel of the Ministry promoted over the period of October 1 2006 through November 1, 2007 45 men and 47 women had undergone retraining and qualification upgrading. Из 92 сотрудников министерства, продвигаемых за период 1 октября 2006 года по ноябрь 1, 2007 45 мужчин и 47 женщин прошли переподготовку и повышение квалификации.
Point 2.7.1. of Rules states: "Betting on football matches (including cup) are accepted according to the regular time (2 times of 45 minutes each), if otherwise is not mentioned. Точка 2.7.1. Правил гласит: "Ставки на футбольные матчи (в том числе чашки) принимаются в соответствии с основного времени матча (2 раза по 45 минут каждый), если иное не упоминается.
Almost half of the female personnel of the Ministry have the status of unmarried or divorced (70 people), while this is characteristic to the women of all age groups: from 30 years old - 30 women; above 45 year old- 28 women. Почти половина женского персонала Министерства имеют статус незамужних или разведенных (70 человек), в то время как это характерно для женщин всех возрастных групп: от 30 лет - 30 женщин; выше 45 год пользуют 28 женщин.

Примеры переводов: 45

Английский Кыргызский
Article 45. 45-берене.
June 2, 1999, # 45 1999-жылдын 2-июну N 45
When he died, after living 45 years in the United States, he left a considerable fortune of $2,000,000. Кошмо Штаттарында 45 жыл жашап, көзү өткөндөн кийин, аркасында $2,000,000 түзгөн байлыгы калат.
The event will take place at the Law Institute of the Kyrgyz National University on March 12, 2012 at 11:45 am. Ачылыш аземи Ж.Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Юридикалык институтунун имаратында 12-мартта саат 11:45те өтөт.
■ Single men prevail in the younger age groups (up to 30 year old), while there are unmarried women among the age of 40 and 45. Жашыраак курактагылар тобунда (30 жашка чейинки) бойдок эркектер басымдуулук кылат, ошол эле убакта 40 жана 45 жаштагы аялдар арасында да турмуш курбагандар бар.
бирок Кудайдын башкаруусу «жер жүзүндөгү согуштарды токтотот» (Заб. 45:10). but God's rule will make "wars to cease to the extremity of the earth." (Ps. 46:9)
The stakes for football matches (including the Cups) are accepted for the base time (2 times per 45 minutes), unless otherwise stated in the program. Футбол матчтарына (анын ичинде кубок үчүн) коюмдар, эгерде программада башкача айтылбаса, негизги убакытка (45 мүнөттөн 2 тайм) кабыл алынат.
The similar situation is observed for all women of all age categories: under 30 years old - 4 women; under 35 years old - 6: under 40 - 1, above 45 years old - 4. Ушундай эле жагдай бардык курактык топтогу аялдарда байкалат: 30 жашка чейин - 4 аял; 35 жашка чейин - 6; 40ка чейин - 1; 45 жаштан улуулар - 4.
Out of 92 personnel of the Ministry promoted over the period of October 1 2006 through November 1, 2007 45 men and 47 women had undergone retraining and qualification upgrading. 2006-жылдын 1-октябрынан тартып 2007-жылдын 1-ноябрына чейинки мезгилде министрликтин кызматка көтөрүлгөн 92 кызматкеринин ичинен 45 эркек жана 47 аял кайра окутуудан жана квалификациясын жогорулатуудан өткөн.
Point 2.7.1. of Rules states: "Betting on football matches (including cup) are accepted according to the regular time (2 times of 45 minutes each), if otherwise is not mentioned. Эрежелердин 2.7.1-п. мындай деп айтылат: "Футбол матчтарына акча саюу (дүйнөлүк чемпионатты кошуп), эгерде башкача эскертилбесе, негизги убакытка ылайык (ар бири 45 мүнөттөн эки тайм) кабыл алынат.
Almost half of the female personnel of the Ministry have the status of unmarried or divorced (70 people), while this is characteristic to the women of all age groups: from 30 years old - 30 women; above 45 year old- 28 women. Министрликтеги бардык кызматкер аялдардын иш жүзүндө жарымынын уй-бүлөсү жок же ажырашып кеткен деген статусу бар (70 адам), анын үстүнө бул бардык курактык топтогу аялдарга мүнөздүү: 30 жашка чейин - 30 аял; 45 жаштан ашкандар - 28 аял.Такое же слова на других языках:

KG
RU


Похожие слова на других языках:

KG
RU
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: