Меню
Эл-Сөздүк

aggregate demand

 • жалпы сурам
 • жыйынды сурам
 • Перевести через онлайн Переводчик

  Примеры переводов: aggregate demand

  Английский Кыргызский
  Rescission of the Partnership Contract on Demand of the Party Жөнөкөй шериктештиктин мөөнөтсүз келишиминен баш тартуу укугун чектөө жөнүндө макулдашуу жокко эсе болуп саналат.
  to demand overdue leasing payments as well as indemnification of losses; мөөнөтү өтүп кеткен өзүнө тиешелүү лизингдик төлөмдөрдү, ошондой эле чыгымдардын ордун толтурууну талап кылууга;
  as a result of apportionment of partner's share by his creditor's demand; кредиторлорунун талабы боюнча шериктердин үлүшүн бөлүп берүүнүн натыйжасында;
  to demand the leased asset from a lessee in cases envisaged by the given Law. ушул Мыйзамда каралган учурларда лизинг алуучудан лизинг предметин талап кылууга.
  10) demand from the head of the establishment of clearly defined official authority; 10) так аныкталган кызматтык ыйгарым укуктарды бекитүүнү жетекчиден талап кылууга;
  Any heir at law who has accepted the succession may demand the partition of the succession. Мурасты кабыл алган, мыйзам боюнча мураскордун ар бири мурасты бөлүштүрүүнү талап кылууга укуктуу.
  to demand from a lessee written information necessary to control the financial state of a lessee; лизинг алуучудан анын каржылык абалына көзөмөл жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон жазуу формасындагы маалыматтарды талап кылууга;
  State register of water structures is an aggregate of systematised data of water strucutres registration. Суу чарба курулуштарынын мамлекеттик реестри суу чарба курулуштарын паспорттоштуруунун системага салынган маалыматтарынын жыйындысы болуп саналат.
  perform succession imposition or to demand from the heirs at will the performance of succession imposition; керээздик жүктөлгөн милдеттерди аткарууга же керээз боюнча мураскорлордон керээздик жүктөлгөн милдеттерди аткарууну талап кылууга тийиш.
  The insurer may not demand invalidation of the contract if circumstances concealed by the insured no longer arise. Камсыздандыруучу эгерде камсыздандырылуучу айтпай койгон жагдайлар керексиз болуп калса, келишимди анык эмес деп таанууну талап кыла албайт.
  15) demand a written confirmation of a verbal instruction of a manager in case he doubts lawfulness of the instruction; 15) жетекчинин оозеки тескемесинин мыйзамдуулугу жагынан шектенүү келип чыккан учурда, бул тескемени жазуу жүзүндө тастыктоону талап кылууга;
  Between video-on-demand, downloads, TiVO, and Webcasts, we’ll soon be able to see almost anything, anywhere, anytime. Видеоматериалдарды сурап алуу, көчүрүп алуу, TiVO жана интернет аркылуу көрсөтүү менен биз жакын арада бардык нерселерди бардык жерде, бардык убакта көрө ала турган болобуз.
  On execution of the testament the testament executor shall be required to present a report to the successors at their demand. Керээз аткарылгандан кийин керээзди аткаруучу мураскорлорго алардын талабы боюнча баяндама берүүгө милдеттүү.
  System - aggregate expresses of one size, representing a full enumeration of option of expresses selected by the participant. Систем - Катышуучу тандап алган экспресстердин варианттарына толук көз жүгүртүү десе болгон бирдей өлчөмдөгү экспресстердин жыйындысы.
  A person lawfully possessing information shall be entitled to demand that he who unlawfully uses it would promptly cease its use. Жабык маалыматка укук ченеминде ээ болгон адам аны мыйзамсыз пайдаланган адамдан аны ошол замат токтотууну талап кылууга укуктуу.
  Participant has the right to demand the organizer to keep the present Rules and receive the necessary information on sport events. Катышуучу уюштуруучудан ушул Эрежелердин аткарышын, спорт окуялары жөнүндө зарыл маалыматтарды алып турууну талап кылууга укуктуу.
  Apply to bodies organizing state ecological expertise with demand to eliminate infringements of the ecological expertise procedure; мамлекеттик экологиялык экспертиза өткөрүүнү уюштуруучу органдарга экологиялык экспертиза жүргүзүүнүн белгиленген тартибин бузууларды четтетүү жөнүндө талаптар менен кайрылууга;
  State water cadastre of the Kyrgyz Republic is an aggregate of organic official data on state, use and protection of water objects. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик суу кадастры суу объектилеринин абалы, аны пайдалануу жана коргоо жөнүндө системалаштырылган официалдуу маалыматтардын жыйындысы болуп саналат.
  Changing the maximum size of the winning can happen for various reasons and it depends, for example, on supply and demand certain bets. Утуштун эң чоң өлчөмү ар кандай себептер менен өзгөртүлүшү мүмкүн жана ал, алсак, кайсы бир коюмдун суроо-талабына жана сунушуна жараша болот.
  Religion will have a powerful place for as long as this sensibility is there, for there will be a demand for means of giving it expression. Адамдын сезимдери мокомоюнча дин эч качан маанисин жоготпойт, себеби аны билдирүү үчүн кандайдыр бир ыкмалар талап кылынат.

  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: