Меню
Эл-Сөздүк

actuation, starting

жүргүзүү, учуруу, кое берүү
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: actuation, starting

Английский Кыргызский
Starting date of computation. Эсептөөнү баштоо датасы.
The value appraisal of the land shall be the starting price of the land plot traded at sale. Соодага коюлган жер тилкесинин баштапкы баасы жердин нормативдик наркы болуп саналат.
A time limit for registration (one year after starting operations at the incubator) must be set as an admission criterion. Каттоо мөөнөтү (инкубатордо иш башталгандан кийин бир жыл) кабыл алуу үчүн шарт катарында белгиленүүгө тийиш.
And starting from the position of the head of the Division, unit and lower the share of women significantly exceeds the number of men. Тескерисинче, бөлүм, сектор башчынын позициясынан тартып жана төмөн карай аялдардын үлүшү эркектердин санынан ашат.
Starting with this moment, the organizer's server fixes the data, entered by the participant, and the stake is considered as accepted. Ушул көз ирмемден баштап Катышуучу киргизген маалымат Уюштуруучунун серверинде сакталып калат жана коюм кабыл алынды деп табылат.
We do not try to generate moral judgements or solutions out of nothing, but begin with starting points given by our own contexts-by our traditions. Биз көз-каранды болгон нерсе мына ушул салттуу көз-караштар.Жок жерден эле жүрүм-турум ченемдерин же маселенин жообун таба койгондон алыспыз, бирок талкуулана турган сөз учугун өзүбүзгө жакын чөйрөдөн – салттуу көз-караштарыбыздан таба алдык.
Starting from the second half-year there was marked a stabilization process and a decrease in main food products and petroleum products in the world. Экинчи жарым жылдыктан тартып дүйнөдө турукташуу процесси жана негиз¬ги азык-түлүк товарларына жана мунай заттарына баанын төмөндөшү байкалган.
This is, for instance, something that wasn’t realized in this great error—I don’t find a nice word to describe it—in starting the International Monetary Fund. Мисалы, Эл аралык валюта фондусу сыяктуу чоң жаңылыштык түзүлүп жатканда, ушул нерсени эч ким туура түшүнө алган эмес.
- I suggest starting from a more comprehensible for Internet users conception of domain name or in other words, alphanumeric indication of IP-address of any web site. –Мен концепцияны–домендик аталыштарды, башкача айтканда IP альфа-номерлүү белгилерин – кайсы болбосун Интернет-сайттын даректерин тармактык пайдалануучулар үчүн кыйла көбүрөөк түшүнүктүүсүнөн келип чыгууну сунуш кылам.
As a rule, this is a single payment made after state registration of a concessionary entity prior to starting its economic activity, unless the agreement provides for otherwise. Эреже катары, бул төлөм бир жолу жүргүзүлөт жана келишимде башка шарттар каралбаса, концессиялык ишкананы чарбалык иши башталганга чейин ал мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин жүргүзүлөт.
Examination of the claimed designation shall be conducted after completion of the preliminary examination within the term of twelve months, starting from the date when the application was filed. Билдирилген белгиге калысбаа өтүнмө берилген күндөн тартып ок эки айдын ичинде алдын ала калысбаа аякталары менен жүргүзүлөт.
This policy assumes that it is difficult to achieve equal opportunities if some groups enter the labor market having unequal starting opportunities due to the previous, historical discrimination. Бул саясат, эгерде кээ бир топтор мурдагы тарыхый кодулоонун бирдей эмес старттык мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп, эмгек рыногуна кирсе бирдейлик мүмкүнчүлүктөргө жетишүүгө кыйын экендигин божомолдойт.
Value appraisal (normative price) of lands of different target designation shall be performed for establishment of the level of efficiency of their use, calculation of the land tax rates, starting price of the land plots in the event of their sale at the Ар кандай максаттык багыттагы жерлердин нарктык баасы (ченемдик баа): жерди пайдалануунун натыйжалуулук деңгээлин, жер салыгынын ставкаларын эсептөөнү, жерлерди мамлекеттик жана коомдук муктаждыктар үчүн алып коюуда келтирилген коромжулуктар менен зыяндар
The Ministry of Agriculture and Food of the Kyrgyz Republic, starting on first January in nineteen and ninety five, shall start registration by the unified system of all categories of agricultural lands in order to secure the protection of land parcels (s Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана азык-түлүк, министрлиги бир миң тогуз жүз токсон алтынчы жылдын биринчи январынан баштап жер участкаларын (үлүштөрү) пайдалануу укугун коргоону камсыз кылуу жана жер участкаларын (үлүштөрү) пайдалануу укугун сатуу-са

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: