Меню
Эл-Сөздүк

accelerated rotation

ылдамданып айлануу
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: accelerated rotation

Английский Кыргызский
rotation айлантуу
Felling age and rotation Кыюунун жетилиши жана кайталануусу
Civil servant rotation (reshuffling) Мамлекеттик кызматчыларды ротациялоо (орун которуштуруу)
a refusal to be transferred for the purpose of rotation; ротация иретинде которуудан баш тартуу;
A decision made by a public body on rotation of a civil servant may be appealed at the Agency. Мамлекеттик кызматчыны ротациялоо жөнүндө мамлекеттик органдын чечимине Агентствого даттанылышы мүмкүн.
Internal and interdepartmental rotation of civil servants shall be made no more than once in five years. Мамлекеттик кызматчыларды ички жана ведомстволор аралык ротациялоо беш жылда бир жолудан көп эмес жүргүзүлөт.
No consent of a civil servant shall be required for conducting rotation envisaged by paragraph three of this Article. Ушул берененин үчүнчү бөлүгүндө каралган ротация жүргүзүү үчүн мамлекеттик кызматчынын макулдугу талап кылынбайт.
Justification of tree felling age and rotation shall be made when making forest inventory or special scientific research. Кыюунун жетилиши жана кайталанышын негиздөө токой күтүүдө же атайын илимий изилдөөлөрдө жүргүзүлөт.
As a result of 11 months of 2010, the growth rates of monetary aggregates accelerated against the comparable indicator for January-November 2009. 2010-жылдын 11 айынын жыйын¬тыгы боюнча акча топтомунун өсүш арымы 2009-жылдын январь-ноябрь айларындагы ушул эле көрсөткүчтөргө салыштырганда тездегендиги байкалган.
The specification of felling ages and rotation shall be made according to the procedure established by the Republican State forest management body. Кыюунун жетилишин жана кайталанышын белгилөө токой чарбачылыгын башкаруучу республикалык мамлекеттик орган аныктаган тартипте ишке ашырылат.
Replacement in public bodies of persons filling political public position shall not be the basis for dismissal, demotion, rotation or attestation of civil servants in administrative public positions. Мамлекеттик административдик кызмат орундарын ээлеген мамлекеттик кызматчылар үчүн мамлекеттик органдарда саясий мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген адамдардын алмашуусу бошотуу, кызматынан төмөндөтүү, ротациялоо жана аттестация өткөрүү үчүн негиз болуп
The change of the persons holding political public positions in the government bodies is not a ground t\for dismissal, demotion, rotation and attestation of the civil servants that hold executive positions. Администрациялык мамлекеттик кызматта иштеген мамкызматкерлерди бошотуу, кызматын төмөндөтуү ордун алшаштыруу жана аттестация жүргүзүү үчүн, саясий мамкызматты ээлеген адамды маморгандардан алмаштыруу үчүн негиз жок.
The Civil Service Agency's authorities include appointments, rotation, and dismissal of civil servants from the top and main public (administrative) positions and human resources departments of the public bodies. МКБА (АДГС) ыйгарым укуктарына ошондой эле, жоторку жана мамлекеттик (администрациялык) кызматтарды ээлетен мамлекеттик кызматкерлерди, мамлекеттик ортандардын кадр кызматынын персоналын дайынлоо, орун алмаштыруу (ротациялоо) жана иштен бошотуу сыяктуу иш
The justification, rotation scheme and coordination with the accepting party shall be prepared by the public body where the civil servant works, then the prepared proposal shall be submitted to the Agency for information. Ротациянын негиздемесин, схемасын жана кабыл алуучу тарап менен макулдашууну мамлекеттик кызматчы иштеген мамлекеттик орган даярдайт, андан кийин даярдалган сунуш маалымат үчүн Агентствого киргизилет.
Tree felling age and rotation shall be determined based on the main purpose of forests and forest functions, productivity of stands, and biological peculiarities of growing tree species, as well as reforestation periods after felling. Токойду кыюунун жетилиши жана кыюунун кайталануусу токойлордун негизги максаттуу багытталышына жана алардын аткаруучу функциясына, тигилген дарактардын өнүмдүүлүгүнө жана өсүп жаткан дарак түрлөрүнүн биологиялык өзгөчөлүктөрүнө, ошондой эле токою кыйылган
The procedure for nomination of candidates for the judicial position, their appointment, rotation, removal from office of judges of local courts and other issues of the work of judges of local courts shall be established by the constitutional law. Судьялардын кызмат ордуна талапкерлерди көрсөтүү, аларды дайындоо, которуу, жергиликтүү соттордун судьяларын кызматтан бошотуу тартиби жана жергиликтүү соттордун судьяларынын иштешинин башка маселелери конституциялык мыйзам менен белгиленет.
Aforestation through installation of plantations shall be carried out for the purpose of accelerated production of timber and other forest products according to special programs developed and approved by the Republican State forest management body. Плантациялык токой өстүрүү жыгачты жана токой өнүмүнүн башка түрлөрүн тезирээк алуу үчүн токой чарбасын башкаруучу республикалык мамлекеттик орган иштеп чыккан жана бекиткен атайын программалар боюнча жүргүзүлөт.
- nominate candidates for appointment, promotion, rotation and dismissal of civil servants holding administrative public positions; - be accountable to the head of the public body for matters of financial management and use of public funds in sphere of ci - административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген мамлекеттик кызматчыларды дайындоого, орун которуштурууга, ротациялоого жана бошотууга сунуштама даярдайт;
A civil servant may be transferred at any time to work in another location, in another public body or institution to the same or adequate equivalent position before the rotation time comes, if the circumstances require such a measure in order to prevent c Мамлекеттик кызматчы, эгерде жагдай ушундай түрдөгү чараны кабыл алууну талап кылса, мамлекеттик кызматка олуттуу зыян келтирүүнү болтурбоо үчүн ротация мөөнөтү келгенге чейин башка жердеги, башка мамлекеттик органдагы же мекемедеги ушундай же ага туура к
Rotation (reshuffling) of civil servants filling certain categories of public positions shall be made to make effective utilization of civil servants' potential to meet potential the needs of the State, create necessary conditions for their promotion and Мамлекеттик кызматтардын кээ бир категорияларын ээлеген мамлекеттик кызматчыларды ротациялоо (орун которуштуруу) мамлекеттин керектөөлөрүн эсепке алуу менен, мамлекеттик кызматчынын дараметин натыйжалуу пайдалануу, алардын кызматтык жана кесиптик жактан ө

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: