Меню
Эл-Сөздүк

abstract notion

элес түшүнүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: abstract notion

Английский Кыргызский
The notion of corruption Коррупция түшүнүгү
Here too, no education “in abstract” is possible. Бул жерде “абстракттуу” дин дегендей эле, “абстракттуу билим” деген түшүнүктүн болушу мүмкүн эмес.
This account of the notion of a society is not an especially comprehensive one. Айрыкча, ушул түшүнүктөгү коомдун түпкү маани-маңызын билүү оңой эмес.
The notion of civil society also embodies another idea which is of singular importance; the idea of freedom. Жарандык коом түшүнүгүндө, аны менен бирдей мааниге ээ эркиндик деген ой дагы камтылган.
This is an ethical notion which has little or no connection with modern (non-classical liberal) theories of egalitarianism. Ал учурдагы (классикалык эмес либерализм) эгалитаризм теориясы менен аздыр-көптүр байланышы бар адеп-ахлак түшүнүгү.
After all, the argument goes, Islam does not recognize any separation mosque and state, or the notion of a secular authority. Акыры, Ислам дини мечит менен мамлекеттин ажырашын же динден тышкары болгон башкаруу тутумун тааныбайт.
In fact, the attempt to reconcile this notion of civil society ant religion the quasi- Lockean way has never proved to be very successful. Чынында, ушул жарандык коом түшүнүгүн жана динди псевдо-Локктун ыкмасы менен айкалыштыруу аракети эч качан ийгиликке жеткен эмес.
Any plausible notion of freedom must offer an account of how conflict and difference can be accommodated -for they surely cannot be overcome. Карама-каршылыктар менен айырмачылыктардан түп-тамырынан арылуу мүмкүн эмес болгондуктан, чыныгы жашоого жакын эркиндик түшүнүгү, аларды өзара ылайыкташтыра турган ыкманы сунуштай алышы керек.
As Lukman Thaib says: ‘In Islamic affairs, numerical majority is not the orientation of truth, for the Qur’an has repudiated any such notion’. Лукман Зайб: “Ислам маселелерин кароодо, сандык көпчүлүк менен чындык издөөгө болбойт, ошондуктан Куран мындай түшүнүктү колдонуудан баш тарткан” деп айткан.
At the same time it is necessary to note that unfortunately even many qualified Net community misunderstand the notion of administrator of the national domain zone and registrar of domain names. Ошол эле учурда тилекке каршы, сабаттуу тармактык коомчулуктун арасында дагы улуттук домендик аймактын администратору жана домендик аталыштарды каттоочу деген түшүнүктөрдү көпчүлүк учурда чаташтырыша тургандыгын белгилөө зарыл.
The idea that law can be made and unmade at the will of the ruler,a notion that emanates from Hobbes and which has had an unfortunate influence on some aspects of Western thought, is alien to Islam. Мыйзам башкаруучунун эрки менен жазылып же жокко чыгарылат, Хоббс айткан түшүнүк жана анын батыштын айрым философиялык көз-караштарына тийгизген таасири кесепеттүү болгон деп айтылган нерселер ислам дини үчүн жат.
For the purposes of subparagraph (a), the notion of export shall include the sending of copies from any territory to the country which, in respect of that territory, has made a declaration under Article I(5). а пунктчасынын максаттары үчүн экспорт деген түшүнүк кайсы аймактан болбосун, ушул аймакка карата i (5) беренеге ылайык арыз берген өлкөгө нускалардын жөнөтүлүшүн камтыйт.
Translated from the more abstract language used by lawyers and economists, that means that if one man has entered into a contract with another man wherein he has promised to do something at a later date, the question may arise when that time comes whether Юристтер менен экономисттердин тилдерин жөнөкөйлөштүрүп айтканда, өз ара келишим түзүшкөн эки тараптын бири кандайдыр бир нерсени кийинчерээк аткарууга убада берсе, ошол убакыт келгенде, берилген убадалар келишимдин башкы принциптерине ылайык тийиштүү дең
Certainly Western writers themselves are showing considerable dissatisfaction with the notion of ‘dutiless’ rights and the whole issue has become important with the social and family breakdown that has occurred as a consequence of the granting of welfare Эмгектенүү же кесепеттүү жүрүм-турумдан оолак болуу сыяктуу коомдук милдеттемелер жүктөлбөгөн мамлекеттик жөлөкпулдардын берилишинен улам, жалпы коом менен үй-бүлөлөрдү бүлгүнгө учураткан “милдетсиз” укуктарды Батыш жазуучулары өзүлөрү деле көп жактыра бе
A liberal “natural theologist” can claim that he loves religion “in abstract” (and then he still may be confronted with the challenges of atheism), but he can not advocate any concrete “real- world” religion as un ultimate end that justifies coercion.ofco Либералдык “табигый теологист” “абстрактуу” динди жактырам деп айтышы мүмкүн (анда ал атеизмдин көйгөйлөрүнө туш болот), бирок ал күч колдонуу аракетин кубаттаган аяккы максат катарындагы “чыныгы жашоодогу” динди жактай албайт.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: