Меню
Эл-Сөздүк

absolutely motionless space

шексиз кыймылсыз мейкиндик
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: absolutely motionless space

Английский Кыргызский
absolutely queit жымжырт
absolutely quiet жымжырт
absolutely queit жымжырт
absolutely quiet жымжырт
Is there a space for a tent? Чатыр тиккенге орун барбы?
Filling empty space or airtime is not a sufficient reason for using a graphic. Бош орунду же бош эфир убактысын толтуруу графикалык материалдарды колдонуу үчүн жөндүү себеп эмес.
Pure real estate projects that provide only space are not considered business incubators. Кыймылсыз мүлк боюнча долбоорлор боюнча аянттар берилсе, бул бизнес-инкубатор болуп эсептелбейт.
We travel beyond the limitations of space as we know it, and beyond the limitations of time as we know it. Биз билген мейкиндик чектеринен ашкан, биз билген убакыт чектеринен ашкан саякаттарды кылабыз.
Newspaper reporters sometimes resent the use of graphics because they take up space, forcing stories to be shorter. Гезит кабарчылары кээде графикалык материалдарды колдонууга нааразы болушат, анткени алар орунду көбүрөөк ээлеп, кабарды кыскартууга мажбурлайт.
This is a necessity to develop competitive enterprises and to realise revenues from rent of office / workshop space. Бул ишкананын атаандашууга жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү жана иш үчүн жайларды орундарды берүүгө ижара акысынан киреше алуу үчүн зарыл.
Will the steeple, the minaret, the synagogue, the temple, and the sanga learn to share space in a new city on a hill? Коңгуроо мунарасы, минарет, синагога, храм жана санга дөңсөөдөгү шаардын аянтын бөлүшө алабы?
If the government has the power to print its own money, then this constitutional procedure becomes absolutely useless. Эгер өкмөт кагаз акчаны басып чыгаруу укугуна ээ болсо, анда бул конституционалдык жолжобо эч нерсеге жарабай калат.
If the government has the power to print its own money, then this constitutional procedure becomes absolutely useless. Эгер өкмөт кагаз акчаны басып чыгаруу укугуна ээ болсо, анда бул конституционалдык жол-жобо эч нерсеге жарабай калат.
They will choose and change the stories of the day based on importance, interest, new developments, and the time or space available. Алар маанилүүлүгүнө, кызыктуулугуна, жаңы жагдайларга жана убакыт менен орунга жараша кабарларды иргешет жана алардын курамын өзгөртүшөт.
But if the government is in a position to increase the quantity of money, all these provisions become absolutely meaningless and useless. Бирок өкмөт акчанын санын көбөйтсө, ушул шарттардын бардыгы мааниси жок, жараксыз нерсе болуп калат.
Particularly in developing countries, rental income through the provision of space is not sufficient to cover all the costs of the incubator. Өзгөче енүгүп бараткан өлкөлөрдө ижарага берилген орундан түшкөн кирешелер инкубатордун бардык чыгымдарын жабууга жетишпейт.
Because headlines have to fit in a restricted amount of space, the newspaper editor creates headlines the way you would build a jigsaw puzzle. Кабар аттарына чектелүү орун берилгендиктен, гезит редактору кабар аттарын курама сүрөт-табышмак түрүндө бериши мүмкүн.
It’s absolutely clear that the decline was connected to the psychological factor that the consumers as well as the businesses weren’t confident. Төмөндөөнү керектөөчүлөрдүн дагы, компаниялардын дагы өз күчүнө ишене албоо сыяктуу психологиялык фактору шарттаганы айтпаса деле түшүнүктүү.
It has provided greater space for free expression in both democratic settings and countries where traditional broadcast and print media are restricted. Өз пикирин эркин чагылдыруу, демократиялык өлкөлөрдөгүдөй эле, ММЛ салттуу түрдө катуу текшерилген өлкелөрдө да колдонолуп калды.
It has provided greater space for free expression in both democratic settings and countries where traditional broadcast and print media are restricted. Өз пикирин эркин чагылдыруу демократиялык өлкөлөрдөгүдөй эле массалык маалы- мат каражаттары салттуу түрде катаал көземелденген өлкелөрде да колдонолуп калды.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: