Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: absolute link

Английский Кыргызский
Absolute. нукура
Cannot handle this link . бул таратууну иштеп чыгуу мүмкүн эмес .
How to link events in one game? Бир оюндагы окуяларды кантип байланыштырса болот?
Absolute Grounds for Refusal in Registration Каттоодон баш тартуу үчүн талашсыз негиздер
The dignity of individuals in the Kyrgyz Republic is absolute and inviolable. Кыргыз Республикасында адамдын кадыр-баркы ыйык жана колтийгис.
A trademark may be also deemed as being used if it is used as a website or link in Internet. Товардык белгини Интернет түйүнүндөгү дарек катары колдонуу да пайдалануу деп таанылышы мүмкүн.
For instance, suppose someone sought to have all in a group link arms or hold hands during such a prayer. Мисалы, кимдир бирөө жыйналыштагылардын баарынын тиленүү учурунда кол кармашып турушун каалайт деп коелу.
The use of appellation of place of origin of goods shall be deemed to be its use as a website or link in Internet. Товар чыгарылган жердин аталышын Интернет түйүнүндө дарек катары колдонуу да пайдалануу деп таанылышы мүмкүн.
The imagery of God is absolute being, absolute awareness and knowledge and wisdom and absolute compassion and love. Кудайдын келбети бул абсолюттук маңыз, чекчиз билүү, билим жана акылмандык, чексиз мээримдүүлүк жана сүйүү.
Absolute lack of gender balance is observed at the top management (executive) level of the Agency, which is represented only by men. Гендердик теңдештиктин таптакыр жоктугу Агенттиктин эң жогорку жетекчилигинин деңгээлинде байкалат, анда эркектер гана иштейт.
These rights shall be recognized as absolute, inalienable, and protected by law and the courts from infringement by any other person. Алар талашсыз, ажыратылгыс чындык катары таанылат жана кимдир-бирөөлөрдүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
One is the model of absolute rule by one ruler only, the socialist model—everything is organized under the leadership of a leader, der Fuhrer. Биринчиси, жалгыз гана башкаруучу башкарган абсолюттук бийлик, ошондой эле бардык нерсе der Führer сыяктуу жолбашчынын жетегинде уюштурулган социалисттик систем.
One is the model of absolute rule by one ruler only, the socialist model—everything is organized under the leadership of a leader, der Fuhrer. Биринчиси, жалгыз гана башкаруучу башкарган абсолюттук бийлик, ошондой эле бардык нерсе der Führer сыяктуу жолбашчынын жетегинде уюштурулган социалисттик система.
There's only one absolute reality by definition, one absolute being by definition, because absolute is, by definition, single, and absolute and singular. Жалгыз гана бир абсолюттук чындык бар, аныктоосу менен алсак, бир гана абсолюттук зат бар, аныктоосу менен алсак, себеби абсолют, анын маанисине карасак, жалгыз дегенди билдирет, чексиз жана бир.
There are many values which are even considered to be absolute in such a civil society, such as the inviolability of property or the abiding of contracts. Мындай жарандык коомдо жеке менчиктин кол тийгистиги же келишимдердеги шарттардын сакталышы сыяктуу көптөгөн абсолюттук баалуулуктар бар.
For the absolute majority of men - the Agency's employees the marital status is not an obstacle to career development, on the contrary, it is an attribute of man's wellbeing and success. Агенттиктин абсолюттук көпчүлүк эркек кызматкерлери үчүн - үй-бүлөлүк статус карьерага тоскоолдук кылбайт, тескерисинче, бакубаттулуктун жана эркектин ийгилигинин көрүнүшү.
There's this absolute concentration of being, the absolute concentration of consciousness, awareness, an absolute locus of compassion and love that defines the primary attributes of divinity. Тиричиликтин абсолюттук топтолушу, сезимдин абсолюттук топтолушу, түшүнүүнүн; мээримдүүлүктүн жана сүйүүнүн чексиз орундалышы Кудайдын эң маанилүү касиеттерин аныктайт.
The U.S. Department of State assumes no responsibility for the content and continued accessibility of Internet sites to which the journals link; such responsibility resides solely with the publishers of those sites. АКШнын Мамлекеттик департаменти журналда берилген интернет сайттардын мазмуну жана алардын жеткиликтүүлүгү үчүн жооп бербейт; мындай жоопкерчилик ошол сайттардын ээлерине жүктөлөт.
God, Bokh, whatever name you want to call him with, Allah, Ram, Om, whatever the name might be through which you name or access the presence of divinity, it is the locus of absolute being, absolute love and mercy and compassion, and absolute knowledge and Кудай, Бог, Аны биз эмне дебейли, Аллах, Рам, Ом, Аны эмне деп атабайлы, Ага жетүүнү, Ал абсолюттук заттын орун алган жери, Ал чексиз сүйүү, боорукердик жана мээримдүүлүк, чекчиз билим жана акылмандуулук, индустар аны "сатчидананда" дешет.
It is the duty of the state, all its bodies, local self-governance bodies and their officials to provide for full, absolute and immediate protection of the rights and freedoms of citizens, to prevent the infringement upon rights in this area and to restor Жарандардын укугу менен эркиндигин толук, сөзсүз, токтоосуз коргоо, бул жагынан укук бузууларга жол бербөө жана бузулган абалды өз ордуна келтирүү - мамлекеттин, анын бардык органдары менен кызмат адамдарынын, ошондой эле жергиликтүү өзалдынча башкаруу ор

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: