Меню
Эл-Сөздүк

Примеры переводов: 72

Английский Русский
Article 72. Статья 72.
Staff of the agency consists of 72 people, of which 30 (41.6 %) women and 42 (58.4 %) men. Персонал агентства состоит из 72 человек, из которых 30 (41,6%) женщин и 42 (58,4%) мужчин.
There were proposals during the interview on necessity of standardization and centralization of basic course, lasting from 72 to 100 hours, at the end of which there will be certificates of the state format issued. Были предложения во время интервью о необходимости стандартизации и централизации базового курса, продолжительностью от 72 до 100 часов, в конце которого будет свидетельства о государственной формате выданы.
According to article 72 of the new Election Code, it is necessary to present "in the party lists no less than fifteen percent of citizens representing various ethnicities" and "no less than fifteen percent of people not older than 35 years of age". В соответствии со статьей 72 нового Кодекса о выборах, надо, чтобы представить "в партийных списках не менее пятнадцати процентов граждан, представляющих различные этнические группы" и "не менее пятнадцати процентов людей не старше 35 лет".
such as when it is convenient for a person with family and house-hold duties to attend career development (qualification upgrading) courses, how long the training should last, and if there is any use in dividing basic training course for 72-100 hours into например, когда это удобно для человека с семьей и дом на задержке обязанностей для участия на развитие карьеры (повышения квалификации) курсы, как долго обучение должно длиться, и если есть какие-либо использование в разделении базовый курс подготовки дл

Примеры переводов: 72

Английский Кыргызский
Article 72. 72-берене.
Staff of the agency consists of 72 people, of which 30 (41.6 %) women and 42 (58.4 %) men. Агенттиктин мамлекеттик кызматчыларынын штаттык курамы 72 адамды түзөт, алардын ичинен аялдар - 30 (41,6 %) жана эркектер - 42 (58,4 %).
There were proposals during the interview on necessity of standardization and centralization of basic course, lasting from 72 to 100 hours, at the end of which there will be certificates of the state format issued. Маекте 72 сааттан 100 саатка чейинки базалык курсту стандартташтыруу жана борборлоштуруу зарылчылыгы жөнүндө сунуштар айтылды. Бул курс бүткөндөн кийин мамлекеттик үлгүдөгү сертификат берилет.
According to article 72 of the new Election Code, it is necessary to present "in the party lists no less than fifteen percent of citizens representing various ethnicities" and "no less than fifteen percent of people not older than 35 years of age". Шайлоо жөнүндө жаңы Кодекстин 72-беренесине ылайык, партиялык тизмелерде «ар кандай улуттардын өкүлдөрү он беш пайыздан кем эмес» жана «35 жаштан ашпаган адамдар он беш пайыздан кем эмес» сунуш кылуу зарыл болучу.
such as when it is convenient for a person with family and house-hold duties to attend career development (qualification upgrading) courses, how long the training should last, and if there is any use in dividing basic training course for 72-100 hours into Алсак, үй-бүлө милдеттери жүктөлгөн адамдарга квалификацияны жогорулатуучу курстарга баруучу убакытты ыңгайлаштырууну, сабактардын узактыгын, 72ден 100 саатка чейин базалык окуу курсун бир нече өзүнчө блокторго бөлүүнүн зарылдыгы бар же жок экендигин ж. уТакое же слова на других языках:

KG
RU


Похожие слова на других языках:

KG
RU
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: