Меню
Эл-Сөздүк

Примеры переводов: 35

Английский Русский
Article 35. Статья 35.
—Judg. 11:35-40. -Judg. 11: 35-40.
Eurobasketball - 35 min. Eurobasketball - 35 мин.
07:59:35 Warda: My name is Warda. 7:59:35 Варда: Меня зовут Варда.
The age of most of the school principals was from 35-49. Возраст большинства из школ был из 35-49.
He summoned his twelve disciples" and sent them out on a preaching, or 'harvesting,' tour. (Matt. 9:35-38; 10:1, 5) Он вызвал его двенадцать учеников "и послал их на проповедь, или« сбор урожая », тур (Мф 9: 35-38, 10:. 1, 5).
Out of 85 state and municipal employees, submitted applications for participation in this project for 2008 35 are women (41. 1 %). Из 85 государственных и муниципальных служащих, подали заявки на участие в этом проекте на 2008 35 женщины (41%) 1.
The similar situation is observed for all women of all age categories: under 30 years old - 4 women; under 35 years old - 6: under 40 - 1, above 45 years old - 4. Аналогичная ситуация наблюдается для всех женщин всех возрастных категорий: до 30 лет - 4 женщины; до 35 лет - 6: под 40 - 1, выше 45 лет - 4.
Кудайдын бийлиги алдында улгайгандар жаш чагына кайрылып келишет, оорулуулар айыгышат (Аюб 33:25; Ыш. 35:5, 6). Кудайдын бийлиги алдында улгайгандар жаш чагына кайрылып келишет, оорулуулар айыгышат (Аюб 33:25; Ыш 35:. 5, 6).
According to article 72 of the new Election Code, it is necessary to present "in the party lists no less than fifteen percent of citizens representing various ethnicities" and "no less than fifteen percent of people not older than 35 years of age". В соответствии со статьей 72 нового Кодекса о выборах, надо, чтобы представить "в партийных списках не менее пятнадцати процентов граждан, представляющих различные этнические группы" и "не менее пятнадцати процентов людей не старше 35 лет".

Примеры переводов: 35

Английский Кыргызский
Article 35. 35-берене.
—Judg. 11:35-40. (Башк. 11:35—40).
Eurobasketball - 35 min. Евробаскетбол – 35 мүн.
07:59:35 Warda: My name is Warda. 07:59:35 Уарда: Менин атым Уарда.
The age of most of the school principals was from 35-49. Директорлордун көпчүлүк бөлүгүнүн курагы 35- 49 жаш.
He summoned his twelve disciples" and sent them out on a preaching, or 'harvesting,' tour. (Matt. 9:35-38; 10:1, 5) Ал «он эки шакиртин чакырып», аларды «орун-жыюуга», башкача айтканда, кабар айтууга жиберген (Мт. 9:35—38; 10:1, 5).
Out of 85 state and municipal employees, submitted applications for participation in this project for 2008 35 are women (41. 1 %). 2008-жылга бул долбоорго катышуу үчүн арыз берген 85 мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын 35и (41,10/о) аялдар.
The similar situation is observed for all women of all age categories: under 30 years old - 4 women; under 35 years old - 6: under 40 - 1, above 45 years old - 4. Ушундай эле жагдай бардык курактык топтогу аялдарда байкалат: 30 жашка чейин - 4 аял; 35 жашка чейин - 6; 40ка чейин - 1; 45 жаштан улуулар - 4.
Кудайдын бийлиги алдында улгайгандар жаш чагына кайрылып келишет, оорулуулар айыгышат (Аюб 33:25; Ыш. 35:5, 6). (Isa. 65:21) Under God's rule, the old and the sick will delight in a return to youthful vigor. (Job 33: 25; Isa. 35:5, 6)
According to article 72 of the new Election Code, it is necessary to present "in the party lists no less than fifteen percent of citizens representing various ethnicities" and "no less than fifteen percent of people not older than 35 years of age". Шайлоо жөнүндө жаңы Кодекстин 72-беренесине ылайык, партиялык тизмелерде «ар кандай улуттардын өкүлдөрү он беш пайыздан кем эмес» жана «35 жаштан ашпаган адамдар он беш пайыздан кем эмес» сунуш кылуу зарыл болучу.Такое же слова на других языках:

KG
RU


Похожие слова на других языках:

KG
RU
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: