Меню
Эл-Сөздүк

Примеры переводов: 29

Английский Русский
Article 29. Статья 29.
—Acts 4:29. Деяния 4:29.
May 29, 2000, # 52 29 мая 2000, # 52
Adopted by the Legislative Assembly of the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic June 29, 1999 Принят Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 29 июня 1999 года
On the results of three selection rounds 29 candidates have successfully passed the last stage: 9 of them are women (31 %). По итогам трех отборочных туров 29 кандидатов успешно прошли последний этап: 9 из них составляют женщины (31%).
The couple moved to the Atlanta area, where they continue to live and focus on raising their son, Hugo James Wentzel (born July 29, 1999). Пара переехала в районе Атланты, где они продолжают жить и сосредоточиться на повышении их сына, Уго Джеймс Вентцель (родился 29 июля 1999 года).
Christian husbands who honor their wives gain not only the love and respect of their wives but, more important, the approval of Jehovah.—Eph. 5:28, 29. Христианские мужья, которые чтят их жены получить не только любовь и уважение своих жен, но, что более важно, одобрение Иегове Еф. 5:28, 29.
In the course of preliminary examination, the composition of the necessary documents, correctness of the form, payment of the fee stipulated by Article 29 of this Law, shall be examined. В ходе предварительной экспертизы, состав необходимых документов, правильность ее оформления, уплата пошлины, предусмотренные статьей 29 настоящего Закона, должны быть проверены.
This Law has been adopted by the State Duma of the Russian Federation on December 24, 2008, approved by the Council of Federation on December 29, 2008 and signed by President D. Medvedev. Этот закон был принят Государственной Думой Российской Федерации 24 декабря 2008 года, одобрен Советом Федерации 29 декабря 2008 года и подписан президентом Д. Медведевым.

Примеры переводов: 29

Английский Кыргызский
Article 29. 29-берене.
—Acts 4:29. (Элч. 4:29).
May 29, 2000, # 52 2000-жылдын 29-майы N 52
Adopted by the Legislative Assembly of the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic June 29, 1999 1999-жылдын 29 -июнунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан кабыл алынган
On the results of three selection rounds 29 candidates have successfully passed the last stage: 9 of them are women (31 %). Сонку этапка 3 тандоо турунун жыйынтыгы боюнча 29 талапкер ийгиликтүү өткөн, алардын ичинен тогузу (31%) аялдар.
The couple moved to the Atlanta area, where they continue to live and focus on raising their son, Hugo James Wentzel (born July 29, 1999). Жубайлар Атлантанын жанына көчүп барып, азыркыга чейин жашашат жана уулу Хьюго Жеймз Вентцелди тарбиялоо менен алек (1999-жылы 29-июлда төрөлгөн).
Christian husbands who honor their wives gain not only the love and respect of their wives but, more important, the approval of Jehovah.—Eph. 5:28, 29. Аялын сыйлаган күйөө өмүрлүк жарынын сүйүүсүнө, урмат-сыйына эле эмес, баарынан маанилүүсү, Жахабанын жактыруусуна ээ болот (Эф . 5:28, 29) .
In the course of preliminary examination, the composition of the necessary documents, correctness of the form, payment of the fee stipulated by Article 29 of this Law, shall be examined. Калысбаанын жүрүшүндө ушул Мыйзамдын 29-беренесинде каралган зарыл болгон документтердин курамы, алардын туура жазылышы, алымдын төлөнүшү текшерилет.
This Law has been adopted by the State Duma of the Russian Federation on December 24, 2008, approved by the Council of Federation on December 29, 2008 and signed by President D. Medvedev. Бул мыйзам 2008-жылдын 24-декабрында Россия Федерациясынын Мамлекеттик дума тарабынан кабыл алынып, 2008-жылдын 29-декабрында Федерациялык Кеңеш тарабынан жактырылган жана президенти Д.Медведев тарабынан кол коюлган.Такое же слова на других языках:

KG
RU


Похожие слова на других языках:

KG
RU
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: