Меню
Эл-Сөздүк

Равнопартнерские отношения

Тең өнөктөштүк мамиле

Равнопартнерские отношения

ТЕҢ ӨНӨКТӨШТҮК МАМИЛЕ – мамлекеттик жана коомдук турмушта бирдей шартта кызматташуу же биргелешип катышуу.

Равнопартнерские отношения

тең өнөктөштүк мамиле

Примеры переводов: Равнопартнерские отношения

Русский Кыргызский
Публичные отношения Коомчулук менен байланыш
Водные отношения с другими странами Башка мамлекеттер менен суу боюнча мамилелер
Отношения, регулируемые Патентным законом Патент мыйзамы боюнча жөнгө салынуучу мамилелер
Отношения, регулируемые Патентным законом Патент мыйзамы тарабынан жөнгө салынуучу мамилелер
Отношения, регулируемые лесным законодательством Токой мыйзамдары менен жөнгө салынуучу мамилелер
Отношения между Банком Кыргызстана и Правительством Кыргызстан банкынын мамлекет менен мамилелери
Одно отдаленные отношения между человеческих языков. Алардын бири - бул адам тилдердин алыс мамилелери.
Отношения между Банком Кыргызстана и другими банками Кыргызстан банкынын банктар менен болгон мамилелери
Отношения между зданий, сооружений, и земельный участок, Имарат жана курулуш менен жер тилкесинин ортосундагы өз ара байланыш
Отношения между товариществ домовладельцев и местных властей Турак жайдын менчик ээлеринин шериктештигин жергиликтүү бийлик органдары менен өз ара мамилелери
Отношения между собственников жилых и нежилых помещений в зданиях Шериктиктеги турак жай жана турак жай эмес имарат жайлардын менчик ээлеринин өз ара мамилелери
Держите хорошие отношения с местными средствами массовой информации. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары менен жакшы мамиледе болуңуз.
Отношения между такими владельцами регулируется с их взаимного согласия. Мындай менчик ээлеринин ортосундагы мамилелер алардын ортосундагы макулдашуу менен аныкталат.
Автор отношения регулируются настоящим Кодексом и иным законодательством. Автордук мамилелер ушул Кодекс жана башка мыйзамдар тарабынан жөнгө салынат.
Как правило, отношения между соавторами определяются на основании договора. Авторлоштордун ортосундагы мамилелер, эреже катары, макулдашуунун негизинде аныкталат.
Господь дает нам помогают разрешать конфликты и восстанавливать дружеские отношения. Бактыга жараша, Жахаба бизге келишпестиктерди чечүүгө жана досторубуз менен кайрадан жакшы мамиледе болууга жардам берет.
Причиной такого отношения является непонимание всей современной экономической системе. Анын себеби - азыркы учурдагы бүтүндөй экономикалык тутумду туура эмес түшүнүп келишкендиги
- Приглашения от других лиц, если отношения не затрагивает государственных обязанностей; - эгерде мамилеси чакыргандардын мамлекет ишинин маселелерине тиешеси жок болсо, дагы башка жеке жактардан алган чакыруу боюнча;
Это не правда, что отношения правительства денег отличается от той, что и для других вещей. Ошондой эле өкмөт башка нерсеге караганда, акчага бөтөнчө мамиле жасайт деген ой дагы жаңылыштык.
Права и обязанности собственников участка лесного фонда не имеет отношения к Государственной лесной Токой фондусунун участокторунун ээлеринин мамлекеттик токой чарбачылыгын жүргүзүү менен байланышпаган укуктары жана милдеттери

Примеры переводов: Равнопартнерские отношения

Русский Английский
Публичные отношения Public relations
Водные отношения с другими странами Water relationships with other countries
Отношения, регулируемые Патентным законом Relationships Regulated by the Patent Law
Отношения, регулируемые Патентным законом Relationships regulated by the Patent Law
Отношения, регулируемые лесным законодательством Relations regulated by forest legislation
Отношения между Банком Кыргызстана и Правительством Relations between the Bank of Kyrgyzstan and the Government
Одно отдаленные отношения между человеческих языков. One thing is distant relationships among human languages.
Отношения между Банком Кыргызстана и другими банками Relations between the Bank of Kyrgyzstan and other banks
Отношения между зданий, сооружений, и земельный участок, The Relationship among Buildings, Structures, and the Land Plot
Отношения между товариществ домовладельцев и местных властей Relationship between partnerships of homeowners and local Authorities
Отношения между собственников жилых и нежилых помещений в зданиях Relations Among Owners of Residential and non-Residential Premises in Buildings
Держите хорошие отношения с местными средствами массовой информации. Keep good rapport with local media.
Отношения между такими владельцами регулируется с их взаимного согласия. The relationship among such owners is regulated by their mutual agreement.
Автор отношения регулируются настоящим Кодексом и иным законодательством. Author relationships shall be regulated by this Code and other legislation.
Как правило, отношения между соавторами определяются на основании договора. As a rule, relations between coauthors shall be determined on the basis of the agreement.
Господь дает нам помогают разрешать конфликты и восстанавливать дружеские отношения. Jehovah provides us with help to resolve conflicts and restore friendships.
Причиной такого отношения является непонимание всей современной экономической системе. The reason for this attitude is a misunderstanding of the whole modern economic system.
- Приглашения от других лиц, если отношения не затрагивает государственных обязанностей; - invitations from other persons, if the relationship does not touch upon government responsibilities;
Это не правда, что отношения правительства денег отличается от той, что и для других вещей. It is not true that the government’s relationship to money is different from what it is to other things.
Права и обязанности собственников участка лесного фонда не имеет отношения к Государственной лесной Rights and obligations of Forest Fund plot owners irrelevant to State forestry

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: