Меню
Эл-Сөздүк

Независимость судей

Соттордун көзкарандысыздыгы

Независимость судей

СОТТОРДУН КӨЗКАРАНДЫСЫЗДЫГЫ – демократиялык мамлекеттерде соттор, сот арачылары иштерди аргандай сырткы таасирлерди болтурбаган шарттарда, мыйзамдын негизинде гана чечилишин билдирүүчү сот адилеттигинин конституциялык принциби. Сот ишине мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын, башка органдардын, кызмат адамдарынын, жарандардын, юридикалык жактардын кийлигишүүлөрүнө жол берилбейт, жана ал үчүн мыйзамда белгиленген тарипте жоопкерчиликке тартылат.

Независимость судей

судьялардын көз карандысыздыгы

Независимость судей

Судьялардын көзкарандысыздыгы

Примеры переводов: Независимость судей

Русский Кыргызский
Роль судей Соттордун ролу
Способствует независимость; Көз карандысыздыкка тарбиялайт;
дача согласия на назначение судей местных судов; жергиликтүү соттордун судьяларын дайындоого макулдук берүү;
Внести следующие квалификационные классы для судей КР Кыргыз Республикасынын судьялары үчүн төмөнкүдөй квалификациялык класстар киргизилсин
Рынок сегодня борется за свою независимость и существование. Азыркы учурда базар экономикасы көзкарандысыздыкка жана бар болушуна күрөшкөн кези.
Рынок сегодня борется за свою независимость и существование. Азыркы учурда базар экономикасы көзкарандысыздыкка жетип, ийгиликтүү иштеп кетүүгө аракет кылууда.
защищать суверенитет и независимость кыргызского государства; Кыргыз мамлекетинин эгемендигин жана бүтүндүгүн коргоо,
дает свое согласие на уголовное преследование судей местных судов; жергиликтүү соттордун судьяларын кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берет;
Независимость микрофинансовых организаций в Кыргызской Республике Кыргыз Республикасындагы микрокаржы уюмдарынын көз карандысыздыгы
Статус судей Кыргызской Республики определяется конституционным законом. Кыргыз Республикасынын сотторунун статусу конституциялык мыйзам менен аныкталат.
Верховный Суд устанавливает составы судей, президиума, чьи полномочия определяются законами. Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунда сот коллегиялары жана курамдары, Президиуму түзүлөт, алардын ыйгарым укуктары мыйзамдар менен аныкталат.
Чтобы утвердить суммы бонусов квалификационный класс судей в соответствии с приложением двух. Судьяларга квалификациялык класстары үчүн кошумча акынын өлчөмү экинчи тиркемеге ылайык бекитилсин.
Мы независимой нации сегодня, потому что мы имели инфляцию в войне за независимость, в революции ". Көз карандысыздык үчүн болгон согушта жана Төңкөрүш жылдарында инфляцияны колдонгондугубуз үчүн гана, бүгүнкү күнү биз эгемендүү калкпыз
Когда американские колонии боролись против Англии в войне за независимость, они приступили к инфляции. Америкалык колониялар көзкарандысыздык үчүн Англияга каршы салгылашып жатышканда, инфляцияны колдонууга мажбур болушкан.
- Подготовку судей, прокуроров, адвокатов и которые будут участвовать в рассмотрении дел в суд присяжных; - калкка сот арачыларынын катышуусу менен бирдикте Сот институтунун маанисин терең түшүндүрүп берүү.
Независимость экспертных органов и экспертов, действуя по своему авторитету в области экологической экспертизы; экологиялык экспертиза тармагында өздөрүнүн ыйгарым укуктарын аткарууда эксперттик органдардын жана эксперттердин көз карандысыздыгынын;
Эстония стала "электронной страна" в последующие годы она восстановила свою независимость, в соответствии с Freedom House. Freedom House билдиргендей, Эстония көз карандысыздыкты алгандан бери, тез убакыттын ичинде «электрондук мамлекетке» айланды.
Таким образом, вся проблема инфляции был только второстепенное значение для американцев в конце войны за независимость. Демек, Төңкөрүш жылдарындагы бүтүндөй инфляция көйгөйүнөн америкалыктар анчалык деле оор запкы тартышкан эмес.
Конституционный суд Кыргызской Республики состоит из председателя, его заместителя и семи судей Конституционного суда. Кыргыз Республикасынын Конституциялык Соту Төрагадан, анын орунбасарынан жана Конституциялык Соттун жети судьясынан турат.
Конституционный суд Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики, местные суды и судей Кыргызской Республики. Кыргыз Республикасынын Конституциялык Соту, Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү соттору жана судьялары

Примеры переводов: Независимость судей

Русский Английский
Роль судей The Role of the Judges
Способствует независимость; Fosters independence;
дача согласия на назначение судей местных судов; giving consent to appointment of judges of local courts;
Внести следующие квалификационные классы для судей КР To introduce the following qualification grades for Kyrgyz Republic judges
Рынок сегодня борется за свою независимость и существование. The market is today fighting for its independence and existence.
Рынок сегодня борется за свою независимость и существование. The market is today fighting for its independence and existence.
защищать суверенитет и независимость кыргызского государства; to defend the sovereignty and independence of the Kyrgyz State;
дает свое согласие на уголовное преследование судей местных судов; gives its consent to the criminal prosecution of judges of local courts;
Независимость микрофинансовых организаций в Кыргызской Республике Independence of micro-finance organizations in the Kyrgyz Republic
Статус судей Кыргызской Республики определяется конституционным законом. Status of judges of the Kyrgyz Republic shall be defined by the constitutional law.
Верховный Суд устанавливает составы судей, президиума, чьи полномочия определяются законами. The Supreme Court shall establish panels of judges, Presidium, whose powers are defined by laws.
Чтобы утвердить суммы бонусов квалификационный класс судей в соответствии с приложением двух. To approve the amounts of the qualification grade bonuses to judges in compliance with Attachment two.
Мы независимой нации сегодня, потому что мы имели инфляцию в войне за независимость, в революции ". We are an independent nation today because we had an inflation in the War of Independence, in the Revolution.”
Когда американские колонии боролись против Англии в войне за независимость, они приступили к инфляции. When the American colonies were fighting against England in the War of Independence, they proceeded to inflation.
- Подготовку судей, прокуроров, адвокатов и которые будут участвовать в рассмотрении дел в суд присяжных; - train judges, prosecutors, and advocates who will participate in consideration of cases in the Jury Trial;
Независимость экспертных органов и экспертов, действуя по своему авторитету в области экологической экспертизы; Independency of expert bodies and experts while acting by their authority in the field of ecological expertise;
Эстония стала "электронной страна" в последующие годы она восстановила свою независимость, в соответствии с Freedom House. Estonia became an “e-country” in the years since it regained its independence, according to Freedom House.
Таким образом, вся проблема инфляции был только второстепенное значение для американцев в конце войны за независимость. Therefore, the whole problem of inflation was only of minor importance for the Americans at the end of the Revolutionary War.
Конституционный суд Кыргызской Республики состоит из председателя, его заместителя и семи судей Конституционного суда. The Constitutional Court of the Kyrgyz Republic consists of the Chairman, the Deputy Chairman and seven judges of the Constitutional Court.
Конституционный суд Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики, местные суды и судей Кыргызской Республики. the Constitutional Court of the Kyrgyz Republic, the Supreme Court of the Kyrgyz Republic, local courts and judges of the Kyrgyz Republic.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: