Меню
Эл-Сөздүк

ходовой товар

өтүмдүү товар
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: ходовой товар

Русский Кыргызский
товар автомобиль товар вагону
Никто не будет затем быть готовы пойти на такой бесполезной товар в торговле для других товаров или услуг, и это не будет то стать "средством обмена." Соода мамилесинде эч ким баркталбаган нерсени кандайдыр бир товарга же кызматка айырбаштагысы келбейт, ошентип мындан ары ал “алмашуу каражаты” катарында колдонулбай калат.
Страна, в которой товар был полностью произведен или "претерпел существенные преобразования" в случаях когда производство имеет место в двух или более странах. Эки же андан көбүрөөк өлкөдө өндүрүлгөн учурларда, товар толугу менен чыгарылган же “олуттуу өзгөртүүлөргө дуушар болгон” өлкө.
Требование о возмещении ущерба, причиненного заказчику в связи с приобретением товара или оказания услуги на усмотрение заказчика следующей применяются: закон страны, где клиент купил товар или себе Буюм сатып алууга, иш аткарууга же кызмат көрсөтүүгө байланыштуу керектөөчүдө пайда болгон залалдын ордун толтуруу жөнүндөгү талапка карата, керектөөчүнүн тандоосу боюнча: керектөөчү буюм сатып алган, иштин натыйжасын кабыл алган же ага кызмат көрсөтүлгөн
Лицо, зарегистрированное наименование места происхождения товара, получает право на его использование, если производимый данным лицом товар отвечает требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 27 настоящего Закона. Товарлардын чыгарылган жеринин аталышын каттаган адам, эгерде ушул адам өндүрүп жаткан товар ушул Мыйзамдын 27-беренесинин биринчи бөлүгү белгилеген талаптарга жооп берсе, аны пайдаланууга укук алат.
Сделка, предполагающая уплату денежной суммы за товар через определенный срок после заключения сделки по цене, установленной в контракте в целях получения разницы в ценах или курсах акций, возникающей к сроку завершения сделки. Бүтүмгө келишкенден кийин белгилүү бир мөөнөттө, контрактта бүтүмдүн аяктоо мөөнөтүнө карата келип чыккан акциялардын баалары жана курстарындагы айырманы алуу максатында белгиленген баа боюнча товар үчүн акчалай сумманы төлөөнү болжолдоочу бүтүм.
Договор комиссии может быть выполнена комиссионером, если основная не предусмотрено иное, так что он сам в качестве продавца поставляет товар, который он должен купить или как покупатель получает товар, который он должен продать. Эгерде комитент башканы шарттабаса, комиссия келишимин комиссионер өзү сатып алуучу буюмду сатуучу катары берип же өзү сатуучу буюмду сатып алуучу катары кабыл алып түзүшү мүмкүн.
Юридическое лицо имеет исключительное право использовать фирменное наименование на товарах, упаковке, в рекламе, вывесках, проспектах, счетах, публикаций, официальных бланках и иной документации, связанных с его деятельностью, а также в демонстрации товар Фирмалык аталышы белгиленген тартипте катталган уюм өз ишине байланыштуу буюмдарда, алардын таңгактарында, жарнамасында, көрнөгүндө, проспекттеринде, эсептеринде, басылмаларында, ырасмий бланктарында жана башка документтеринде, ошондой эле Кыргыз Республи
Право использовать тот же наименованием места происхождения товара, зарегистрированным в установленном порядке, может быть предоставлено любому юридическому или физическому лицу, находящемуся в том же географическом месте производственной товар с теми же Белгиленген тартипте катталган товарлардын чыгарылган жеринин ушул эле аталышын пайдаланууга укук, ошол эле географиялык обьектиде турган жана ошол эле касиеттеги товар өндүрүп жаткан ар кандай юридикалык же жеке жакка берилиши мүмкүн.
(Англ. discount – скидка) – 1) снижение (скидка) цены на товар вследствие несоответствия его качества условиям стандарта либо договора; 2) сумма, на которую номинал долговой ценной бумаги превышает ее текущую рыночную цену или цену, по которой она была первоначально размещена на рынке; 3) скидка с цены с учетом состояния рынка; 4) специальная банковская кредитная операция на основании учета банком ценной бумаги с расчетом процентов и расходов. (Англис тилинен discount – жеңилдик) – 1) Товар сапатынын стандарт шарттарына же келишим талаптарына ылайык келбешинен улам анын баасынын төмөндөшү; 2) карыздык баалуу кагаздын номиналы анын рыноктук баасынан же ал рынокко баштапкы жайгаштыруу баасынан ашкан сумма; 3) рыноктун абалын эске алуу менен баанын төмөндөтүлүшү; 4) пайыздарды жана чыгашаларды эсептөө менен банк тарабынан баалуу кагаздардын эсепке алынышынын негизинде ишке ашырылган банктык атайы кредиттик операция.
Рынок, на котором осуществляются операции по покупке/продаже иностранных валют. По экономическому содержанию – это сектор денежного рынка, на котором уравновешиваются спрос и предложение на такой специфический товар, как валюта. По своему назначению и организационной форме – это совокупность специальных институтов и механизмов, которые во взаимодействии обеспечивают возможность свободно продать-купить национальную и иностранную валюту на основе спроса и предложения. Чет өлкө валюталарын сатып алуу/сатуу боюнча операциялар ишке ашырылган рынок. Экономикалык маңызы боюнча бул – валюта сыяктуу өзгөчө товарга карата талап менен сунуш салмактанган акча рыногунун сектору. Багыты жана уюштуруу формасы боюнча бул – суроо-талап менен сунуштун негизинде улуттук жана чет өлкө валютасын эркин сатуу-сатып алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылган атайы институттардын жана механизмдердин өз ара аракеттенүүсүнүн жыйындысы.
Включает в себя следующие составляющие: (1) товар, который произведен за границей, а затем ввезён и продан на внутреннем рынке, что приводит к оттоку иностранной валюты из страны (видимый импорт); (2) услуга, предоставляемая стране-покупателю иностранными производителями либо внутри страны (банковские услуги, страхование), либо за границей (например, туризм), что также приводит к расходованию иностранной валюты (невидимый импорт); (3) капитал, инвестированный в страну в форме пакета ценных бумаг, прямых иностранных инвестиций в физическое имущество и банковские депозиты (импорт капитала). Импорт төмөнкүлөрдү өзүндө камтыган түшүнүк: (1) чет өлкөдө өндүрүлүп, алынып келинген жана ички рынокто сатылган товар, бул чет өлкө валютасынын өлкөдөн агылып чыгышын шарттайт; (2) чет өлкө өндүрүүчүлөрү тарабынан сатып алуучу-өлкөгө сунушталган же өлкө ичинде ишке ашырылган (банктык кызматтар, камсыздандыруу кызматтары) же болбосо чет өлкөлөрдө (мисалы туризм) сунушталган кызмат көрсөтүүлөр, бул да чет өлкө валютасынын чыгымга учурашына алып келет; (3) баалуу кагаздар топтому, мүлккө жана банктык депозиттерге тике чет өлкө инвестициялары формасында өлкөгө инвестицияланган капитал (капитал импорту).
Форма кредитования экспортеров, продавцов при продаже товаров, применяемая чаще всего во внешнеторговых операциях. Банк (форфейтор) выкупает у экспортера (продавца) денежное обязательство импортера (покупателя) оплатить купленный им товар сразу же после поставки товара и сам производит досрочную, полную или частичную оплату стоимости товара экспортеру. В последующем, денежные средства банку-форфейтору в оплату товара перечисляет, уплачивает импортер, покупатель, уведомленный, что оплату за него произвел форфейтор. За досрочную оплату банк-форфейтор взимает с экспортера проценты. Операция форфейтинга аналогична операции факторинга. Товарларды сатууда экспортточуларды, сатуучуларды кредиттөө формасы, бул көбүнчө тышкы соода операцияларында колдонулат. Банк (форфейтер) экспортточудан (сатуучудан) импорттоочунун ал тарабынан сатылып алынган товар жеткирилип берилгенден кийин дароо төлөө боюнча акчалай милдеттенмесин сатып алат жана экспортоочуга товардын наркын мөөнөтүнөн мурда, толугу менен же бөлүп-бөлүп төлөөнү өзү жүзөгө ашырат. Кийинчерээк банкка-форфейтерге товарга төлөөгө акча каражаттарын, төлөөнү ал үчүн форфейтор жүзөгө ашыргандыгынан кабардар болгон импортточу, сатып алуучу чегерет, төлөйт. Банк-форфейтер мөөнөтүнөн мурда төлөгөндүгү үчүн экспорттоочудан пайыздарда алат. Форфейтердин операциялары факторинг операцияларына окшош.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: