Меню
Эл-Сөздүк

до востребования

талап боюнча
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: до востребования

Русский Кыргызский
Сумма денежных средств, принятая финансово-кредитным учреждением по договору от другого лица на условиях возвратности, платности, срочности. Депозиты бывают срочные и до востребования. Финансы-кредит мекемеси тарабынан башка жактардан өз учурунда кайтаруу, төлөөгө жөндөмдүүлүк, мөөнөтүндө төлөө шарттарында келишим боюнча кабыл алынган акча каражаттардын суммасы. Депозиттер мөөнөттүү жана талап боюнча төлөнүүчү депозиттерге бөлүнөт.
Депозит – это сумма денежных средств, принятая финансово-кредитным учреждением по договору от другого лица на условиях возвратности, платности, срочности. Депозиты бывают срочные и до востребования. Депозит – бул, финансы-кредит мекемеси тарабынан убагында кайтаруу, төлөөгө жөндөмдүүлүк, мөөнөтүндө төлөө шарттарында башка жактардан келишим боюнча тартылган акча каражаттарынын суммасы. Депозиттер мөөнөттүү жана талап боюнча төлөнүүчү болуп бөлүнөт.
Первый связан с самой инкубатора (поставка эффективных, до востребования под руководством услуг Micro малых предприятий, институционального потенциала поставщиков услуг и их финансовой жизнеспособности). Биринчиси инкубатордун өзүнө таандык (майда жана чакан ишканаларга кызмат көрсөтүүлөр суроо-талабына багытталган натыйжалуу кызматтарды көрсөтүү, кызмат берүүчүлөрдүн институттук потенциалы жана алардын каржылык жактан иштеп кетүүгө жөндөмдүүлүгү).
Денежные средства и другие активы, которые могут быть легко превращены в наличные денежные средства: казначейские векселя, вклады до востребования и т.д., и использованы для погашения долговых обязательств. Нак акча каражаттарына оңой айландырылышы мүмкүн болгон акча каражаттары ж.б. активдер: бул, казына векселдери, талап боюнча төлөнүүчү аманаттар жана башкалар, алар карыздык милдеттенмелерди төлөө үчүн колдонулушу мүмкүн.
Наличные деньги, золото, остатки средств на счетах до востребования, депозиты (сроком до одного месяца), государственные ценные бумаги, коммерческие векселя и другие средства банка, легко конвертируемые в наличные деньги. Нак акча, алтын, талап боюнча төлөнүүчү эсептердеги каражаттардын калдыгы, депозиттер (1 айга чейинки мөөнөттөгү), мамлекеттик баалуу кагаздар, коммерциялык векселдер жана банктын нак акчага жеңил айландырылуучу башка каражаттары.
Совокупность средств, размещенных в коммерческих банках от имени физических и юридических лиц в депозиты до востребования и срочные депозиты, а также депозиты других финансово-кредитных учреждений, имеющих право на привлечение депозитов. Жеке адамдардын жана юридикалык жактардын атынан коммерциялык банктарда талап боюнча төлөнүүчү депозиттерге жана мөөнөттүү депозиттерге жайгаштырылган, ошондой эле депозиттерди тартуу укугуна ээ башка финансы-кредит мекемелериндеги депозиттерге салынган каражаттардын жыйындысы.
Сумма денежных средств, принятая финансовокредитным учреждением по договору от другого лица на условиях возвратности, платности, срочности. Вклады бывают срочные и до востребования. Вклады до востребования вносятся без указания срока хранения, а срочные вклады – на определенный срок. Финансы-кредит мекемеси тарабынан төлөөгө жөндөмдүүлүк, мөөнөтүндө төлөө жана кайтарып берүү шарттарында башка жактардан келишим боюнча кабыл алынган акча каражаттарынын суммасы. Аманаттар мөөнөттүү жана талап боюнча төлөнүүчү болуп бөлүнөт. Талап боюнча төлөнүүчү аманаттар сактоо мөөнөтүн көрсөтүүсүз, ал эми мөөнөттүү аманаттар – белгилүү бир мөөнөткө салынат.
Депозит до востребования – это депозит, открытый в финансово-кредитном учреждении для хранения и накопления денежных средств по договору вклада и не предназначенный для расчетов, связанных с осуществлением владельцем счета предпринимательской и/или подобной деятельности, с третьими лицами. Средства с депозита до востребования выплачиваются по первому требованию вкладчика. Бул, финансы-кредит мекемесинде аманат келишими боюнча акча каражаттарын сактоо жана топтоо үчүн ачылган жана эсеп ээси ишкердикти жана/же үчүнчү жактар менен мына ушундай эле иш чөйрөсүн жүзөгө ашыруусуна байланыштуу эсептешүүлөр үчүн каралбаган депозит. Талап боюнча төлөнүүчү депозиттин каражаттары аманатчынын биринчи эле талабы боюнча төлөнүп берилет.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: