Меню
Эл-Сөздүк

Авансовый отчет

авансалык эсеп-кысап

авансовый отчет

авансалык эсеп-кысап

Авансовый отчет

АВАНСА ОТЧЕТУ – алдынала насыя алган каражат чыгымдарын актай турган аргандай документтер тиркелүү менен түзүлгөн документ. Ал өндүрүш чыгымдарын чагылдыруу (баалуу нерселерди сатып алуу ж. б.) жана аны күндөлүк керектөөлөргө чыгаша кылуу үчүн тийешелүү уюмдун эсеп-кысап бөлүмүнө тапшырылат.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: авансовый отчет

Русский Кыргызский
[Отчет о доставке] (Жеткирилгени тууралуу баяндама)
Отчет о принятых платежей Кабыл алынган төлөмдөргө баяндама
Годовой отчет Банка Кыргызстана Кыргыз банкынын жылдык баяндамасы
Отменить отправить отчет о прочтении. окугандыгы туурасында баяндамату жөнөтүүнү алып салуу .
Отчет состоит из четырех основных глав: Отчет төрт негизги бөлүктү камтыйт:
Отчет по денежной политике за первый квартал 2010 года 2010-жылдын I-чейрегиндеги акча-насыя саясаты жөнүндө эсепберме
Полный отчет о земельном кадастре осуществляется каждые пять лет. Жер кадастры жөнүндө толук отчет ар бир беш жылда түзүлөт.
Отчет о изменении вносится в Реестр и свидетельство при условии, что плата была выплачена. Алым төлөнгөн шартта өзгөрүүлөр жөнүндө Реестрге жана күбөлүккө жазылып коюлат.
Конкретная тема нынешней отчет, как было отмечено во введении, является его обобщающий характер. Ал эми бул баяндаманын мүнөздүү өзгөчөлүгү, Киришүүдө белгиленгендей, анын жалпылоо мүнөзү болуп саналат.
Отчет о реализации республиканского бюджета утверждается Жогорку Кенешем Кыргызской Республики. Республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндөгү отчет Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан бекитилет.
Об исполнении завещания Завещание исполнитель обязан представить отчет наследников по их требованию. Керээз аткарылгандан кийин керээзди аткаруучу мураскорлорго алардын талабы боюнча баяндама берүүгө милдеттүү.
В конце процесса технической оценки закупающая организация составляет оценочный отчет о технической оценке. Техникалык баалоо процесси аяктагандан кийин сатып алуучу уюм сунуштарга сапаты боюнча баа берүү отчетун түзөт.
Ревизионная комиссия рассматривает годовой отчет и бюджет, представленный исполнительным советом партнерства. Ал шериктиктин башкармасынын ар жылкы отчету жана башкарма тарабынан берилген бюджет боюнча корутунду чыгарат.
Отчет о массивной шторм, например, скорее всего, начнется с погибших и расположение самого тяжелого повреждения. Мисалы, катуу шторм жөнүндөгү кабар кырсыктан набыт болгондор жана катуу жабыр тарткандар менен башталары бышык.
Этот отчет не может содержать любую государственную, коммерческую или промышленную конфиденциальную информацию. Баяндама мамлекеттик, өнөр жайлык жана коммерциялык сыр болуп эсептелген маалыматтарды камтыбайт.
утверждают местный бюджет и отчет о его выполнении, а также заслушивают информацию об использовании внебюджетных фондов. жергиликтүү бюджетти, анын аткарылышы жөнүндөгү отчетту бекитет, ошондой эле бюджеттен сырткаркы фонддордун пайдаланылышы туурасындагы маалыматты угат.
Члены Совета одобрил отчет о денежно-кредитной политике за первое полугодие текущего года в результате обсуждения расположены. Жүргүзүлгөн талкуунун натыйжаларынын негизинде Башкарма мүчөлөрү үстүбүздөгү жылдын биринчи жарым жылы үчүн акча-насыя саясатын жактырышкан.
Премьер-министр Кыргызской Республики представляет отчет о работе Правительства в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики ежегодно. Кыргыз Республикасынын Премьер-министри Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине ал жылдык отчет берет.
Сводный отчет об активах, пассивах и чистой стоимости собственного капитала фирмы на определенный период; бухгалтерский баланс фирмы. Фирманын белгилүү бир мезгил ичиндеги активдери, пассивдери жана өздүк капиталынын таза наркы тууралуу жыйынтыкталган отчет; фирманын бухгалтердик балансы.
Собрание народных представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики рассматривает годовой отчет Банка Кыргызстана до 1 июля года, следующего за отчетным. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Кыргыз банкынын жылдык баяндамасын баяндама жылдан кийинки жылдын 1-июлуна чейин карайт.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: