Меню
Эл-Сөздүк

Признание международно- правовое

эл аралык-укуктук таануу (мамлекеттердин башка жаңы мамлекеттерди, алардын өкмөттөрүн алар менен дипломатиялык мамиле түзүү максатында таануусу)
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Признание международно- правовое

Русский Кыргызский
признание; таануу;
Правовое регулирование отношений Автор Автордук мамилелерди укуктук жөнгө салуу
признание комиссионером несостоятельного. комиссионер тоорук деп таанылганда.
Правовое регулирование фирменных наименований Фирмалык аталыштарды укуктук жактан жөнгө салуу
Правовое регулирование концессионных деятельности Концессиялык ишти мыйзам жагынан жөнгө салуу
Правовое регулирование в области борьбы с коррупцией Коррупцияга каршы күрөш жаатында укуктук жөнгө салуу
Признание индивидуальной пропавших и декларация о его смерти Жеке адамды дайынсыз жок болду деп таануу жана өлдү деп жарыялоо
Телевидение тезис не говоря уже признание женщины, но вместо обещал ответить на вопросы зрителя о ее роли. Телекөрсөтүү тезисинде аялдын дини айтылбайт, мунун ордуна анын ролу жөнүндөгү көрөрмандардын суроолоруна жооп берүү убада кылынат.
Признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным должны быть подчинены закону страны суда. Жеке адамды аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген деп таануу сот турган өлкөнүн укугу боюнча ишке ашырылат.
е) гибель гражданского служащего, а также признание гражданского служащего судом разряженного или отсутствующего; мамлекеттик кызматчынын өлүмү, ошондой эле сот тарабынан мамлекеттик кызматчыны өлдү же дайынсыз жок болду деп таанылганда;
Авторство право автора (соавторов), чтобы созданный работы исключает признание авторства других лиц за ту же работу. Өздөрү тарабынан түзүлгөн чыгармага автордук укук таандык болгон автордун (авторлоштордун) ушул эле чыгармасына башка адамдарды автор катары таанууну жокко чыгарат.
Признание документов, выданных органами иностранных государств в области сертификации актах гражданского состояния Жарандык абал актыларын күбөлөндүрүү катарында чет мамлекеттик органдар тарабынан берилген документтерди таануу
В департаментах государственного управления Гендерный подход означает признание и принятие заявлений последующей щих: Мамлекеттик башкаруу органдарында төмөнкү гендердик жоболордун кабыл алынышы жана тушүнүшү менен түшүндүрүлөт:
признание оперативного неспособности или частичной способности человека, риск гражданской ответственности застрахован. жарандык жоопкерчилик тобокелдиги камсыздандырылган жаранды ишке жараксыз деп табуу же жарактуулугун чектөө.
Правовое последствие негативного отчета о государственной экологической экспертизы является запрет реализации проекта. Экспертизанын объектин ишке ашырууга тыюу салуу мамлекеттик экологиялык экспертизанын терс корутундусунун юридикалык натыйжасы болуп саналат.
признание основного или комиссионера, неспособного, ограниченно способные, отсутствующего причина неизвестна, или деклараций либо из них умершего; комиссионер же комитент аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмү чектелүү деп табылганда же болбосо алардын бири өлдү деп жарыяланганда;
На основании обзора ситуации становится возможным улучшить правовое регулирование религиозной сфере свободы и деятельности религиозных организаций. Кырдаалдын серебинин негизинде дин тутуу чөйрөсүнүн, диний уюмдардын ишмердүүлүгүнүн укуктук жөнгө салынышын жакшыртуу мүмкүнчүлүгү пайда болду.
Оформление доменов верхнего уровня связана с конкретными требованиями и одним из самых важных условий является признание государства на мировой арене. Жогорку деңгээлдеги улуттук домендерди каттоо белгилүү бир шарттар менен байланыштуу, алардын ичинен эң маанилүүлөрүнүн бири – эл аралык аренада өлкөнү таануу.
его признание ценности международного опыта, его открытость для новых идей, и желание сотрудничать в осуществлении полисы ведущих к прогрессу и мирному глобализации. Эл аралык тажрыйбаны эске алуу, ачыктык жана биргелешип иш жүргүзүү, прогрессти жана глобализацияны тез кабыл алуучулук - Кыргызстандын эл аралык уюмдарга интег- рациялануу процессинин мүнөздүү белгилери.
"Там никогда не было более революционного события в теории и практике международного права и организации, чем признание того, что права человека являются делом международного", пишет Хамфри. «Эл аралык укуктун же уюмдун теориясында да, практикасында да адам укуктары эл аралык мааниге ээ экендиги далилденген мындан артык революциялык окуя дегеле болгон эмес» деп жазды Хамфри.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: