Меню
Эл-Сөздүк

Закрывать все страницы при открытии групп

топторду ачууда бардык бетти жабуу

Закрывать все страницы при открытии групп

Топторду ачууда бардык бетти жабуу
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Закрывать все страницы при открытии групп

Русский Кыргызский
закрывать. кулпулоо
закрывать. кулпулоо
Есть ли скидки для групп? Топтор үчүн арзандатуулар барбы?
Невозможно добавить больше групп. көбүрөөк топ кошууга мүмкүн эмес .
Процесс наблюдалась дефляция почти для всех групп пищевых продуктов. Азык-түлүк то¬варларынын дээрлик бардык негизги топтору боюнча дефляция процесси байкалган.
Содержание веб-страницы и порядок пользования сайтом устанавливается и изменяется организатора. Интернет-барактын мазмунун жана сайттарды колдонуу тартибин Уюштуруучу бекитет жана өзгөртөт.
1874: Генерал Джордж Кастер объявил об открытии золота на территории Лакота, в частности Блэк-Хиллс. 1874: Жорж Кастер генералы Лакота жергесинде алтын кендери табылгандыгы тууралуу жарыя салып чыкты, ал кендер өзгөчө Блэк Хилз жергесинде болгону айтылды.
Таким существенные различия наблюдаются в карьерном росте представителей разных половозрастных групп. Мында аял, эркектердин жана жашы боюнча топтордун өкүлдөрүнүн карьералык өсүшү кандайча болуп жаткандыгы жөнүндө олуттуу айырмачылыктар байкалат.
Для этого он должен ввести свой логин и пароль в веб-страницы, поступать в его индивидуального игрового счета. Бул үчүн ал Интернет-сайтта өзүнүн логинин жана шартбелгисин киргизүү менен жеке оюн эсебине кирет.
Молодые женщины вернулись к своим соседских школ, молодежных групп и общественных центрах и делились тем, что они узнали. Келиндер өз мектептерине, топторуна жана жамаат борборлоруна кайтып келип, үйрөнгөндөрүн айтып беришет.
Фаворитизм включает кумовство, взяточничество покровительство и предубеждение в отношении определенных групп или пола. Фаворитизм белгилүү бир топко же жыныстардын бирине жан тартуу, пара алуу, ага патронаждык кылууну же ага карата артыкчылык берүүнү камтыйт.
Более 500 человек из различных групп интересов были вовлечены в съемки программы: парламентская, состояние, НПО и молодежь. Телетартууларга 500дөн ашык ар түрдүү топтордун кызыкчылыктарынын өкүлдөрү: депутаттык корпус, мамтүзүмдөр,ӨЭУдар, жаштар катышты.
Другая форма политики равных возможностей в сфере занятости является поддержка, оказываемая менее представленных групп или пола. Ишке кабыл алууда бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн саясатынын башка түрү - өкүлчүлүгү жетишсиз топту же жынысты колдоо.
| Одинокие мужчины преобладают в младших возрастных групп (до 30 лет), в то время как есть незамужние женщины среди возрасте 40 и 45 лет. Жашыраак курактагылар тобунда (30 жашка чейинки) бойдок эркектер басымдуулук кылат, ошол эле убакта 40 жана 45 жаштагы аялдар арасында да турмуш курбагандар бар.
Она стала более активное участие в бедственном положении голодных детей и в работе учреждений и групп, пытающихся решить эту проблему. Ал барган сайын ачка балдардын абалына жана ушул көйгөйгө көңүл бурган агенттиктер менен топтордун жумушуна баш-оту менен кирип иштеди.
После этого, давление на исламистских групп увеличилось, с некоторыми светскими лидерами, надеясь на "сведение счетов" с политическим исламом. Ушундан көп өтпөй, исламдык топторго көрсөтүлгөн кысым күчөп, динден тышкаркы өкмөттүн айрым жетекчилери саясий исламдын “түбүнө жетебиз” деп үмүттөнүшкөн.
Ставки не могут быть отклонены на открытии торгов и при этих обстоятельствах, указанных статьей 6 Закона о государственных закупках получателя; Табыштамаларды ачып жатканда жана Алуучунун «Мамлекеттик сатып алуучулар жөнүндө» Мыйзамдын 6-Беренесинде эскерилген жагдайда аларды четтетүүгө жол берилбейт.
То, что мы наблюдаем сегодня, скорее, "столкновение небольших групп фундаменталистов", чем "столкновения религий» или «столкновения цивилизаций». Бүгүнкү күнү биз “диндердин кагылышуусуна” же “цивилизациялардын кагылышуусуна” эмес, “фундаменталисттердин чакан топторунун кагылышуусуна” күбө болуп отурабыз.
Второй конкурс в 2003 году и третий в 2005 году расширилась в новых жанрах, предоставляя профессиональную место, чтобы еще двух групп потенциальных режиссеров. Экинчи конкурс 2003-жылы, үчүнчү конкурс 2005-жылы өтүп, жаңы фильм жанрларына жайылуу менен кинотартуучу болууну каалаган эки шыктуу топко профессиионалдуу жай берилди.
Для регистрации на нашем сайте, Вы должны войти в раздел «Регистрация», ссылка на который находится в верхней части правого верхнего угла страницы нашего сайта. Биздин сайтта катталуу үчүн Сиз "Катталуу" бөлүмүнө киришиңиз керек, ага шилтеме сайтыбыздын бетинин үстүңкү оң жаккы бурчунун үстүңкү бөлүгүндө берилген.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: