Меню
Эл-Сөздүк

Өтпөс буйрук — бойго кардык.

Несполнимый приказ — унижение для себя.

Близкие по смыслу пословицы на русском языке:
Где хвост начало, там голова мочало.

Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Өтпөс буйрук — бойго кардык.

Кыргызский Русский
буйрук ыңгай необходимо режима
он сегиз жашка чыга элек - бойго жете электерге; несовершеннолетние - по достижении восемнадцатилетнего возраста;
Бойго жетпеген жактардын ден соолугуна келтирилген залалдын ордун толтуруу Компенсация за здоровье Травма несовершеннолетним
Буга кошумча атайын аскердик буйрук чыгарылып, батыштагы түпкүлүктүү калк резервациялардан тышка чыкпоого тыйуу салынат. Кроме того, военные издал приказ, запрещающий западные индейцы покидать резервации.
Бойго бүткөн, бирок төрөлө элек мураскор болгондо мүлктү бөлүү андай мураскор төрөлгөндөн кийин гана бөлүштүрүлүшү мүмкүн. В случае, если наследник был задуман, но еще не родился, разбиение последовательности может быть выполнена только после рождения такого наследника.
Алар барып укта деп буйрук беришти, эттен такыр куру жалак каласың деп коркутуп, тентектик иши үчүн аны сабап коюуну да эскертишти. Они заказали его в постель, под угрозой, что он не должен иметь мясо на всех, и пообещал ему боль побои для его презумпции.
Өкмөт бул же тигил нерсе акча деп жөн гана айтып койбостон, адамдар эмнени акча катары кабылууга милдеттүү экендиги тууралуу буйрук бере алат. Правительство взяло право сказать, не только то, что деньги были, но и указ, что люди были обязаны принимать в качестве денег.
Базар экономикасында өкмөт адамдарга буйрук берип, бааларды көзөмөлдөй албайт, б.а. баалар менен эмгек акылар базардагы сурам жана сунуштардын негизинде гана белгиленет. Характеристика рынка является то, что правительство не издавать приказы о том, что люди должны подчиняться; она не контролирует цены; цены и заработная плата определяется спросом и предложением на рынке.
Эгерде бойго бүткөн, бирок төрөлө элек мураскор аман-эсен төрөлсө, калган мураскорлор ага тийиштүү мурас үлүшүн бөлүп коюу менен гана мурасты бөлүштүрүүгө укуктуу болушат. Если задуман, но не родился еще наследником родилась живой, остальные наследники вправе пропорционально распределить последовательность только с распределения доли наследования, выплачиваемого ему.
Керээз жана мыйзам боюнча мурас ачкан учурда тирүү жарандар, ошондой эле мурас калтыруучунун көзү тирүүсүндө бойго бүткөн жана мурасты ачкандан кийин тирүү төрөлгөн балдар мураскорлор болушу мүмкүн. Лица, находящиеся в живых в день начала последовательности, а также тех, задуман во время завещателей времени жизни и родившиеся живыми после открытия правопреемства могут быть наследниками по завещанию или наследников по закону.
Кыргыз Республикасынын экс-Президентин жана анын жубайын, бойго жете элек балдарын жана анын багуусундагы үйбүлө мүчөлөрүн камсыз кылуу, тейлөө жана коргоо мыйзамда белгиленген тартипте мамлекеттин эсебинен жүргүзүлөт. Финансовая поддержка, услуги и поддержка безопасность экс-президента Кыргызской Республики, его супруги, несовершеннолетние дети и других зависимых членов семьи должны быть изготовлены за счет государства в соответствии с процедурой, установленной законом
Он төрт жашка чыкпаган бойго жете элек (жаш баланын) жана эмгек акы (киреше) албаган жактын ден соолугуна жаракат же залал келтирилген учурда зыян келтирүү үчүн жооптуу жак анын ден соолугуна келтирилген залалга байланышкан чыгымдардын ордун толтурууга ми В случае травмы или иного повреждения здоровья несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати (младенцев) и кто не имеет заработка (дохода), лицо, ответственное за причинение вреда обязан возместить расходы, связанные с здоровье
Эгерде ден соолугуна залал келтирилген учурга бойго жете элек жак эмгек акы алган болсо, анда зыяндын орду анын эмгек акысынын өлчөмүнө негизденүү менен, бирок эмгек акынын мыйзам менен белгиленген беш эселенген минималдуу өлчөмүнөн төмөн эмес толтурулат. Если к моменту вреда здоровью несовершеннолетнего было никаких доходов, компенсация должна рассчитываться исходя из суммы своих доходов, но не менее чем пять-кратного размера минимальной заработной платы, установленной законом.
Жаш балдар келтирген зыяндын ордун толтуруу боюнча ата-энелердин (асырап алгандардын), көзөмөлдүк кылуучулардын, окуу жайлардын, тарбиялоо, дарылоо жана башка мекемелердин милдеттенмелери жаш бала бойго жеткендигине же ал зыяндын ордун толтуруу үчүн жетиш Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, учебных заведений, домов воспитательных и других учреждениях возместить ущерб, нанесенный несовершеннолетним, не прекращаются после незначительные совершеннолетия или получает свойство достаточной в
Ден соолугуна мурда зыян келтирилген бойго жете элек жак эмгектене баштагандан кийин ал алган эмгек акыга негизденүү менен, бирок ал иштеген жер боюнча ээлеген кызматына же ошол квалификациядагы кызматкердин эмгек акысына жараша белгиленген эмгек акы боюн После начала трудовой деятельности несовершеннолетний, чье здоровье было ранее повреждены вправе претендовать на увеличение суммы компенсации, на основе его заработка, но не менее суммы вознаграждения, установленного в соот
Он төрт жаштан он сегиз жашка чейинки курактагы өспүрүмдөр келтирген зыяндын ордун толтуруу боюнча ата-эненин (асырап алуучулардын), көзөмөлдүк кылуучулардын жана тийиштүү мекемелердин милдеттенмеси зыян кетирген адам бойго жеткенде же ал бойго жеткенге ч Ответственность родителей (попечителя), доверенного лица и соответствующих учреждений о возмещении вреда, причиненного несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет через будут прекращены, когда преступник достигает совершеннолетия, и

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: