Меню
Эл-Сөздүк

Өлгөн уй сүттүү.

Павшая корова молочна.

Близкие по смыслу пословицы на русском языке:
Та корова и пала, что молока больше давала.

Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Өлгөн уй сүттүү.

Кыргызский Русский
Желдетилген сүттүү шоколад 75г Газобетон Молочный шоколад 75г
Бир адам бардыгы үчүн өлгөн (2Кор. 5:14). Один человек умер за всех. -2 Кор. 5:14.
Машаяк болсо биз үчүн күнөөкөр кезибизде эле өлгөн. В то время как мы были еще грешниками, Христос умер за нас.
Жаран өлгөн учурда зыяндын ордун толтуртуу укугуна төмөнкүлөр ээ болот: В случае смерти физического лица право на компенсацию переходит к:
өлгөн адамдын карамагында турган жана ал өлгөндөн кийин беш жылдын ичинде эмгекке жараксыз болуп калган жак. иждивенцев умершего лица, ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет после его смерти.
өлгөн жактын багуусунда турган же ал өлгөн күнгө карата андан каражат алууга укугу бар эмгекке жараксыз жактар; dispositively неспособные иждивенцы умершего человека или тех, кто имеет право на его техническое обслуживание по дате его смерти;
Омбудсмендин (Акыйкатчынын) кызматын ээлеген адамды дайынсыз жоголду же аны өлгөн деп табуу жөнүндөгү соттун чечими мыйзамдуу күчүнө кирет Решение суда о признании лица, занимающего должность Омбудсмена (Акыйкатчы) безвестно отсутствующим или умершим вступает в силу
Өкүлчүлүк укугу боюнча мурас алуу мурас ачылганга чейин мураскор өлгөн учурда, анын үлүшүнүн мыйзам боюнча укум-тукумдарына өтүшүн шарттайт. В случае наследник по закону умер до начала последовательности, его доля в начатого подряд перечисляет представлением его потомкам.
Мурастоо - бул өлгөн адамдын мүлкүнүн мурастык укуктук жолун жолдоочулук тартибинде башка адамга (адамдарга) - мураскорго (мураскорлорго) өтүшү. Наследование является передача имущества по умершего физического лица к другому лицу (лицам) - правопреемником (правопреемниками) в порядке наследования законных прав.
Башка пайда алуучу аталган келишим боюнча камсыздандырылган жак өлгөн учурда камсыздандырылган жактын мурасчылары пайда алуучулар болуп калат. В случае смерти лица, которое было застраховано по договору, где не было указано никаких других бенефициаром, наследники застрахованного лица признали бенефициаров.
баккан адамы өлгөн балдарга, неберелерге, бир туугандарына көзөмөлдүк кылган жактарга зыяндын ордун толтуруу дайындалганда же аны төлөп берүү токтотулганда. назначения или прекращения выплаты компенсации лицам, участвующим в кормящих умершего кормильца дети, внуки, братья и сестры.
Ошол кандуу жерде дагы башка нерсе түбөлүккө жок болгонун көрөм, ал ажал октору менен кошо жерге көмүлгөн. Ал жерде элдин тилеги өлгөн,жана ал аябай сонун тилек эле." И я вижу, что что-то еще умер там в кровавой грязи и был похоронен в пургу: мечта народный умерло, и это был прекрасный сон.
Бул учурда өлгөн катышуучунун үлүшүнө тиешелүү жалпы мүлккө карата мурас, ал эми мүлктү натуралай бөлүштүрүү мүмкүн болбогондо - мындай үлүштүн наркына карата ачылат. В этом случае последовательность начинается на долю умершего в общем имуществе, а в случае невозможности разделить в натуре имущество - от значения такой доли.
Баш тартуу алуучу мурас ачылганга чейин же мурас ачылгандан кийин, бирок керээз боюнча мураскор аны алып үлгүргөнгө чейин өлгөн учурда керээздик баш тартуу аткарылбайт. Наследство, не подлежит исполнению в случае отказополучателем умирает до начала последовательности.
Мындай макулдук болбогон учурда келишим камсыздандырылган жактын доосу боюнча, ал эми ал жак өлгөн учурда - анын мурасчыларынын доосу боюнча жараксыз деп табылышы мүмкүн. Если такое согласие будет отсутствовать, договор может быть признан недействительным по иску застрахованного лица, а в случае смерти этого лица, по иску его наследников.
Жалпы биргелешкен менчиктин катышуучусунун өлүмү жалпы мүлккө болгон анын укугунун үлүшүн аныктоо жана жалпы мүлктү бөлүү, же болбосо андан өлгөн катышуучунун үлүшүн бөлүп чыгаруу үчүн негиз болуп саналат. Смерть участника общей совместной собственности предоставляет основания для определения его участие в таком праве собственности и обмена общего имущества или вычитания доли умершего от.
Ал жактарга зыяндын ордун толтурууну аныктоодо өлгөн адамдын кирешесинин курамына анын эмгек акысы (кирешеси) менен катар ал тирүү кезинде алган пенсиясы, өмүр бою алган акысы жана башка ушундай төлөмдөр кошулат. При определении возмещения ущерба этим лицам, доход умершего будет состоять, наряду с заработка (дохода), из своей пенсии, длительный срок технического обслуживания и других аналогичных платежей.
өлгөн адамдын багуусунда турган балдарына, неберелерине, бир туугандарына көзөмөлдүк кылган ата-энесинин бири, жубайы же башка үй-бүлө мүчөсүнө - алар он төрт жашка чыкканга же ден соолугунун абалы өзгөргөнгө чейин. родитель, супруг либо другой член семьи, занимающейся кормящих умершего зависимых детьми, внуками, братьями и сестрами, - до достижения ими возраста четырнадцати, или их здоровье улучшается.
Мурас калтыруучу өлгөн күн (зарылдыгы боюнча көз ирмем), ал эми аны өлдү деп жарыялаганда, эгерде соттун чечиминде башка күн көрсөтүлбөсө, жаранды өлдү деп жарыялоо жөнүндө соттун чечими күчүнө кирген күн мурасты ачуу убактысы деп табылат. Время начала последовательности считается день (момент, если это необходимо), когда завещатель умирает, и в декларации о его смерти - дата вступления в силу решения суда о признании смерти человека, если другая дата не Provid
Керээздик баш тартуу жүктөлгөн мураскор өлгөн учурда же ал мурас албаган учурда керээздик баш тартууну аткаруу анын үлүшүн алышкан башка мураскорлорго же эгерде мүлк ээсиз-ээликсиз калса, мамлекетке же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына өтөт. В случае смерти наследника, который был введен в наследство или в случае, если он не принимает преемственность, наследие должно быть передано другим наследникам, которые получили свою долю, или государству, если имущество стало вакантным успех

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: