Меню
Эл-Сөздүк

Өлгөн жолборстон тирүү чычкан артык.

Живая мышь лучше мертвого тигра.


Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Өлгөн жолборстон тирүү чычкан артык.

Кыргызский Русский
тыйын чычкан; белка;
Тирүү кишилер Живые люди
Сени жанымдан артык көрөмүн Я люблю тебя больше жизни
Кудайдын сөзү тирүү жана күчтүү Слово Божие живо и действенно.
Бир адам бардыгы үчүн өлгөн (2Кор. 5:14). Один человек умер за всех. -2 Кор. 5:14.
Машаяк болсо биз үчүн күнөөкөр кезибизде эле өлгөн. В то время как мы были еще грешниками, Христос умер за нас.
Жаран өлгөн учурда зыяндын ордун толтуртуу укугуна төмөнкүлөр ээ болот: В случае смерти физического лица право на компенсацию переходит к:
өлгөн адамдын карамагында турган жана ал өлгөндөн кийин беш жылдын ичинде эмгекке жараксыз болуп калган жак. иждивенцев умершего лица, ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет после его смерти.
өлгөн жактын багуусунда турган же ал өлгөн күнгө карата андан каражат алууга укугу бар эмгекке жараксыз жактар; dispositively неспособные иждивенцы умершего человека или тех, кто имеет право на его техническое обслуживание по дате его смерти;
Биринчиси, мындай көрүнүш, бийликке келе турган идеологияны басып алышкан топтордон эч нерсеси менен артык же кем эмес. Во-первых, это не хуже, чем любая другая группа, обладающая идеологию прихода к власти.
Омбудсмендин (Акыйкатчынын) кызматын ээлеген адамды дайынсыз жоголду же аны өлгөн деп табуу жөнүндөгү соттун чечими мыйзамдуу күчүнө кирет Решение суда о признании лица, занимающего должность Омбудсмена (Акыйкатчы) безвестно отсутствующим или умершим вступает в силу
Өкүлчүлүк укугу боюнча мурас алуу мурас ачылганга чейин мураскор өлгөн учурда, анын үлүшүнүн мыйзам боюнча укум-тукумдарына өтүшүн шарттайт. В случае наследник по закону умер до начала последовательности, его доля в начатого подряд перечисляет представлением его потомкам.
Мурастоо - бул өлгөн адамдын мүлкүнүн мурастык укуктук жолун жолдоочулук тартибинде башка адамга (адамдарга) - мураскорго (мураскорлорго) өтүшү. Наследование является передача имущества по умершего физического лица к другому лицу (лицам) - правопреемником (правопреемниками) в порядке наследования законных прав.
Башка пайда алуучу аталган келишим боюнча камсыздандырылган жак өлгөн учурда камсыздандырылган жактын мурасчылары пайда алуучулар болуп калат. В случае смерти лица, которое было застраховано по договору, где не было указано никаких других бенефициаром, наследники застрахованного лица признали бенефициаров.
баккан адамы өлгөн балдарга, неберелерге, бир туугандарына көзөмөлдүк кылган жактарга зыяндын ордун толтуруу дайындалганда же аны төлөп берүү токтотулганда. назначения или прекращения выплаты компенсации лицам, участвующим в кормящих умершего кормильца дети, внуки, братья и сестры.
Ошол кандуу жерде дагы башка нерсе түбөлүккө жок болгонун көрөм, ал ажал октору менен кошо жерге көмүлгөн. Ал жерде элдин тилеги өлгөн,жана ал аябай сонун тилек эле." И я вижу, что что-то еще умер там в кровавой грязи и был похоронен в пургу: мечта народный умерло, и это был прекрасный сон.
Бул учурда өлгөн катышуучунун үлүшүнө тиешелүү жалпы мүлккө карата мурас, ал эми мүлктү натуралай бөлүштүрүү мүмкүн болбогондо - мындай үлүштүн наркына карата ачылат. В этом случае последовательность начинается на долю умершего в общем имуществе, а в случае невозможности разделить в натуре имущество - от значения такой доли.
«АКШ тарыхынын ар кандай учурунда төгөрөктүн төрт бурчунан келген аялдар менен эркектер Американын жашоо тажрыйбасын артык көрүшкөн»,- деп жазат тарыхчы Хасие Дайнер. "Во все времена истории США, женщины и мужчины из разных стран мира сделали выбор в пользу американского опыта", пишет историк Хася Diner.
Баш тартуу алуучу мурас ачылганга чейин же мурас ачылгандан кийин, бирок керээз боюнча мураскор аны алып үлгүргөнгө чейин өлгөн учурда керээздик баш тартуу аткарылбайт. Наследство, не подлежит исполнению в случае отказополучателем умирает до начала последовательности.
Мындай макулдук болбогон учурда келишим камсыздандырылган жактын доосу боюнча, ал эми ал жак өлгөн учурда - анын мурасчыларынын доосу боюнча жараксыз деп табылышы мүмкүн. Если такое согласие будет отсутствовать, договор может быть признан недействительным по иску застрахованного лица, а в случае смерти этого лица, по иску его наследников.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: