Меню
Эл-Сөздүк

папкага сакталган (МБТ)

сохранено в папку (ИКТ)
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: папкага сакталган (МБТ)

Кыргызский Русский
Ушундай жол менен сакталган аманат акчалардын үстөгү болгон эмес. Такая экономия не имеют никакого интереса.
Биринчи жарым жыл ичинде сомдун АКШ долларына карата алсыздануу тенденциясы сакталган. В течение первой половины, наблюдалась тенденция к ослаблению сом по отношению к доллару США.
төлөмдөрдүн коопсуздугу eToken ачкычында сакталган ЭСК механизмин колдонуу менен камсыз кылынат. Безопасность платежей обеспечивается использованием цифровой подписи, хранящейся на eToken.
26 (2) берененин жоболору сакталган шартта Ассамблея өз чечимдерин берилген добуштардын үчтөн эки көпчүлүк бөлүгүн талап кылат. С учетом положений статьи 26 (2), решения Ассамблеи принимаются большинством в две трети поданных голосов.
Кредит карттарды же башка магниттик сактоо каражаттарды түзмөктүн жанына койбоңуз, анткени алардын ичинде сакталган маалымат өчүп калышы мүмкүн. Не кладите кредитные карточки и другие магнитные носители данных рядом с устройством, так как информация хранится на них могут быть стерты.
Андан тышкары, аймагында Уюмдун өз штаб-квартирасы бар болгон өлкөнүн 25 (7) b берененин жоболору сакталган шартта бир орунда Комитетте кызматчысы болот. Кроме того, страна, на территории которой Организация имеет свою штаб-квартиру, при условии соблюдения положений статьи 25 (7) (б), имеет одно место в Комитете.
Каттоо ишинде сакталган документтерде катталбаган укуктарга же башка документтерде көрсөтүлгөн укуктарга таянуу, ошол укуктардын катталгандыгын билдирбейт. Ссылка в документах, хранящихся в регистрационном файле на незарегистрированных прав или прав, указанных в других документах, не означает регистрацию этих прав.
Чөлкөмдөр боюнча инкубаторлорду бирдей бөлүштүрүү менен катар каржылоочу мекемелерге карата (өкмөт, өкмөттүк эмес уюмдар жана эларалык донорлор) катнашта сакталган. В дополнение к сбалансированного регионального представительства, пропорциональности основав институт (правительственные, неправительственные, международные доноры) последовало.
чарбалык жүгүртүүгө киргизилген же ушул максатта сакталган жана патентти бузган деп таанылган өнүмдөрдү, ошондой эле патентти атайын бузууга арналган каражаттарды өз пайдасына алып берүү конфискация продукции на те же пользы, введенных в экономический оборот или хранимых с этой целью и считающимся нарушении патента, а также средства, специально направлено за нарушение патента
(1) Жакшы салттар сакталган шартта жана басуунун баяндоо формасында гезит менен журналдардан макалалардан цитаталарды камтуу менен, коюлган максат аткарылган көлөмдө, мыйзам жолу менен жалпыга маалымдоо үчүн жеткиликтүү кылынган чыгармалардан цитаталарды (1) Допускается сделать цитаты из произведения, которое уже было правомерно сделано доступным для общественности, при условии, что их изготовление согласуется со справедливой практикой, и их объем не превышает оправданном поставленной целью, в том числе
Чарба жүргүзүүчү субъектилер тарабынан маалыматтар жашыруун сакталган, аларды билдирип койгон адамга белгиленген тартипте ишенип берилген жана аны билдирүүгө макулдук берилбеген, же болбосо маалыматтар башка мыйзамсыз ыкма менен алынган, ачыкка чыгаруу ар Передача информации, составляющей коммерческую тайну третьим лицам влечет осуществление дисциплинарного, материального, административной и уголовной ответственности при условии, что информация, содержащаяся в вопросе была сохранена в привилегированном пол
Электрондук түрдө сакталган (алдын ала төлөнгөн карттар, виртуалдуу алдын ала төлөнгөн карттар жана электрондук капчык-электрондук акча инструменти болуп саналат) жана акцептанттар уюмунун жана электрондук акча эмитенти-уюмунун товарлар/кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм каражаты катары кабыл алынган акча наркы. Денежная стоимость, которая хранится в электронном виде на программно-техническом устройстве (предоплаченные карты, виртуальные предоплаченные карты и электронный кошелек яывляются инструментами (носителями) электронных денег) и принимается в качестве средства платежа за товары/услуги организации-эмитента электронных денег и организаций акцептантов.
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жөнгө салуучу талаптарынын көз карашынан алганда классификацияланбаган кредиттерге төмөнкүлөр кирет:
1) Нормалдуу кредиттер – бул, кардардын өз милдеттен-мелеринин аткарылышын камсыз кылуу үчүн жетиштүү болгон акча каражаттарынын зарыл агымын, ошондой эле эң аз дегенде активдин суммасынын 120 пайызындагы, төмөнкүлөрдөн турган күрөө менен (заклад түрүндө) камсыздалган активдер тартылган кредиттер:
- кыска мөөнөттүү мамлекеттик казына векселдери;
- ошол банктагы депозиттик эсепте турган каражаттар;
- белгиленген минималдуу талаптар сакталган шартта, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, листингдин эң жогорку жана андан кийинки категориялар боюнча Кыргыз Республикасынын фондулук биржаларынын листингинде камтылган башка баалуу кагаздар.
2) Канааттандыраарлык кредиттер – бул, ошол учурга карата кредиттик тобокелдиктин келип чыгышы аны менен байланыштуу болбогон кредиттер. Эгерде, карыз алуучунун финансылык абалы алгылыктуу болуп, алынган карыздардын орду өз учурунда жабылган болсо, карыз алуучу төлөөгө жөндөмдүү болуу менен кредиттер жана пайыздар боюнча банкка төлөнүүчү төлөмдөрдүн кармалып калышына жол бербесе, ошондой эле кредиттерди кайтарып берүүнүн ишенимдүү гарантиясына ээ болсо, мындай шартта алынган кредиттер канааттандыраарлык болуп эсептелет, мында гаранттын финансылык абалы канааттандыраарлык болууга тийиш же төмөнкү формадагы кредиттин суммасы күрөөгө коюлушу зарыл:
- ошол банктагы депозит (б.а. ал кредит боюнча карызга чегерүү үчүн пайдаланылышы мүмкүн),
- мамлекеттик милдеттенмелер,
- башка жогорку ликвиддүү активдер.
3) Байкоого алынган кредиттер – бул, классификациялоо учуруна карата канааттандыраарлык болуп саналган, бирок начарлоо тенденциясы байкалган кредиттер.
К неклассифицируемым кредитам с точки зрения регулятивных требований Национального банка Кыргызской Республики относятся:
1) Нормальные кредиты – это те кредиты, по которым генерируется необходимый поток денежных средств, достаточный для обеспечения выполнения клиентом своих обязательств, а также активы, обеспеченные, как минимум, на 120% от суммы актива залогом (в виде заклада), состоящим из:
- краткосрочных государственных казначейских векселей;
- средств, находящихся на депозитном счете в этом банке;
- других ценных бумаг, включенных в листинги фондовых бирж Кыргызской Республики по наивысшей и следующей за наивысшей категорией листинга в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, при условии соблюдения установленных минимальных требований.
2) Удовлетворительные кредиты – это кредиты, с которыми по состоянию на текущий момент не связано возникновение кредитного риска. Кредиты считаются удовлетворительными, если финансовое состояние заемщика хорошее, погашение задолженности производится своевременно, заемщик является платежеспособным, никогда не допускал задержек в платежах банку по кредитам и процентам, а также, если имеет надежные гарантии возврата кредитов, при этом финансовое состояние гаранта должно быть удовлетворительным, или имеется залог на сумму кредита в форме: - депозита в этом банке (то есть он может быть использован для зачета задолженности по кредиту),
- государственных обязательств,
- других высоколиквидных активов.
3) Кредиты под наблюдением – это кредиты, которые по состоянию на момент классификации являются удовлетворительными, но в них уже замечаются тенденции к ухудшению.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: