Меню
Эл-Сөздүк

дааналап сатуу

штучная продажа
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: дааналап сатуу

Кыргызский Русский
калдыктарды арзан сатуу роются продаж
Баага сатуу салыгы кошулганбы? Цена включает налог с продаж?
чет өлкөлүк валюталарды сатып алуу жана сатуу; покупать и продавать иностранную валюту;
карыз милдеттенмелерди сатып алуу жана сатуу (факторинг); Покупать и продавать долговые обязательства (факторинг);
жер участкаларын пайдалануу укугун аукциондо сатуу жөнүндө; на аукционах права землепользования;
карыздык милдеттенмелерди (факторинг) сатып алуу жана сатуу; Купить и продать долговые обязательства (факторинг);
Жер тилкесин менчикке же пайдаланууга сатуу боюнча соодалашуу ачык жүргүзүлөт. Продажа земельного участка в собственность или в пользование должны быть публичными.
Балуу кагаздарды инвесторлор арасында жайгаштыруу (сатуу) ишке ашырылган рынок. Рынок, на котором осуществляется размещение (продажа) ценных бумаг среди инвесторов.
Бир валютаны башка валютанын ордуна сатып алуу/сатуу боюнча валюталык операциялар. Валютные операции, связанные с покупкой/продажей одной валюты в обмен на другую.
фонограмманы нускаларын жайылтууга (сатуу, кирелөө жана башкалар) анын ичинде аларды чет өлкөгө берүүнү; распределение копий записи (продажа, аренда и т.д.), включая передачу за рубежом;
Муниципалдык менчиктеги мүлк сатып алуу-сатуу, менчиктештирүү же алмаштыруу жолу менен ажыратылышы мүмкүн. Недвижимость в муниципальной собственности могут быть отчуждены путем продажи, приватизации или обмена.
Биринчиден, көчүп келүү резервацияларды талкалаганжана аны андан ары бөлүштүрүп, майдалап сатуу муундан муунга улана берген. Этот шаг уничтожил оговорки, что делает его легче дальнейшее разделение и sellwith каждое поколение проходной.
Ушул берененин 1-пунктунун 1, 3, 4, 5, 6-пунктчаларында каралган негиздер боюнча алынган жер тилкеси сатуу үчүн соодага коюлушу мүмкүн. Земельные участки, изъятые по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 3, 4, 5, 6 пункта 1 настоящей статьи, может быть обменены на продажу.
Белгилүү бир мезгил аралыгында финансылык инструменттердин катталган суммасын сатып алуу/сатуу укугуна кепилдик берген баалуу кагаз. Ценная бумага, гарантирующая право купить или продать фиксированную сумму финансовых инструментов в течение определенного периода.
Чыгарманы сатуу, алмаштыруу, кирелөөгө берүү же анын нускалары менен башка операцияларды жүргүзүү, чыгарманы жайылтуу болуп эсептелет. Распределение работы должны включать продажу, обмен, аренда и другие операции с экземпляров произведения, в том числе импорт из них.
Өлкөнүн борбордук банкынын чет өлкө валюталарын сатып алуу же сатуу аркылуу валюта рыногуна жана валюта курсуна максаттуу таасир этүүсү. Целенаправленное воздействие центрального банка страны на валютный рынок и валютный курс, осуществляемое путем продажи или покупки банком иностранной валюты.
Эгерде сорттун же тукумдун кандай материалын болсун сатуу-берүү ушул пунктта көрсөтүлгөн мөөнөттөр өткөнгө чейин башка адамдар тарабынан: Новизна селекционного достижения не утрачивается, если продажа любой материал сорта растений или породы животных осуществляется другими лицами до истечения сроков, указанных в настоящем пункте:
Баа айырмасынан пайда көрүү максатында, ар кайсы рыноктордо валюталарды, баалуу кагаздарды же товарларды бир эле учурда сатып алуу жана сатуу. Одновременная покупка и продажа валюты, ценных бумаг или товаров на различных рынках с целью получения прибыли от разницы цен.
Акча жалпы кабыл алынган жана колдонулган алмашуу каражаты, аны өкмөт эмес, аны адамдар базарда сатуу жана сатып алуу иш-аракеттери аркылуу орнотушкан. Деньги общепринятым и обычно используется средство обмена; это не то, созданная правительством; это что-то создано народом купли-продажи на рынке.
АКШ долларынын алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүнө жол бербөө максатында Улуттук банк, валюта тооруктарында нак эмес долларды сатуу көлөмүн арттырган. С целью предотвращения резких колебаний обменного курса доллара, Национальный банк увеличил объем безналичных долларов продаж на валютном рынке.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: