Меню
Эл-Сөздүк

Эмгектүүнүн аты калат, эселектин даты калат.

От труженика остается — слава (имя),
От глупого остается — кляуза.


Близкие по смыслу пословицы на русском языке:
Кто работает браво, тому и слава.

Худому человеку — худая и слава.

Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Эмгектүүнүн аты калат, эселектин даты калат.

Кыргызский Русский
Жаш кезинен томолок жетим калат. Оба его родителя умерли, когда он был ребенком.
Эсеп бул учурларда бөгөттөлүп калат: Счет заблокирован в таких случаях:
Акырында алар нөл болуп отуруп калат. И они пошли к нулю.
Жабуу өзгөртүлгөн учурда коюмдар күчүндө калат. В замене суда крышкой, все ставки остаются в силе.
Керек болсо, билим алышы дагы мүмкүн эмес болуп калат. Что еще хуже, вы не можете даже обучать.
Ага чейин жасалган коюмдардын шарттарыы өзгөрүүсүз калат. Условия сделанных ставок до наступления такой даты должны остаться неизменными.
Берилген убадаларды адамдар гана эмес, өкмөт дагы аткара албай калат. Мало того, что люди иногда не в состоянии выполнить обещания, которые они сделали, но правительства сделать то же самое.
Жана ал буюмдар кымбаттап, саны азайып, мындан ары экспорттолбой калат. И эти вещи станут дороже, менее доступны и больше не будет экспортировать.
Ар бир маалыматтын булагын атай бергенде кабар дээрлик түшүнүксүз болуп калат. Именование источника каждый бит информации сделает историй почти непостижимо.
Диндин таанып-билүүчү жана коомдоштуруучу милдеттери эске алынбай, көз жаздымда калат. Когнитивные и социализирующие роль, которую играют религии не считаются.
Кошмо Штаттарында 45 жыл жашап, көзү өткөндөн кийин, аркасында $2,000,000 түзгөн байлыгы калат. Когда он умер, прожив 45 лет в Соединенных Штатах, он оставил значительное состояние в $ 2 млн.
Бирок бул мааниде алганда аялдар эркектерге караганда таасири азыраак инсан болуп калат. Однако в этом смысле женщины гораздо менее влиятельными, чем мужчины.
Макулдашуунун шарттары , макулдашуу колдонулган бүткүл мезгил ичинде күчүн сактап калат. Условия договора будет действовать в течение всего срока действия Договора.
«Чынжырчанын эсебинде» акча калбай калган учурда чынжырча үзүлөт жана коюм жеңилип калат. Если нет никаких денег в счет цепочки, цепочка прерывается и ставка проигрывает.
Сервитут жер тилкесине болгон укук өткөрүлүп берилген, башкага өткөн учурда сакталып калат. Сервитут сохраняется в случае уступки или передачи прав на земельный участок к другому лицу.
Чыгармага автордук укуктун күчүнүнүн мөөнөтү аяктагандан кийин ал коомдук энчи болуп калат. По истечении срока действия авторского права на произведения последний должен стать государственной собственностью.
Түзүмсүз кабарлар фактылардын башаламан жыйындысы болуп, аларды бириктирчү өзөк болбой калат. Без структуры, истории будет нагромождение фактов ни с чем, чтобы держать их вместе.
Адатта бир аз убакыт өткөндөн кийин ошол эле коюмду көбүрөөк суммага өткөрүү мүмкүн болуп калат. Как правило, после короткого периода времени, можно сделать ту же ставку на большую сумму.
Бирок өкмөт акчанын санын көбөйтсө, ушул шарттардын бардыгы мааниси жок, жараксыз нерсе болуп калат. Но если правительство в состоянии увеличить количество денег, все эти положения стали абсолютно бессмысленны и бесполезны.
Ошентип, эгерде элдин баары үчүн адам укуктарын камсыздоо болсо, мамлекеттин эгемендиги кемип калат. Таким образом, если были отмечены положения в области прав человека для всех людей, национальный суверенитет уменьшилось бы.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: