Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям

Шартталган займдар

Займы на двусторонней основе, привязываемые к закупкам товаров и услуг страной-заемщиком у страны-кредитора.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Шартталган займдар

Кыргызский Русский
буюмдун жалаң гана техникалык иш-милдеттери менен шартталган чечимдер Решения, обусловленные исключительно технической функцией изделия
буюмдун жалаң гана техникалык милдеттери менен шартталган чечилиштер; Решения, обусловленные исключительно технической функцией изделия;
Бул, эмгек мигранттарынан алынган валюталык түшүүлөрдүн 26,2 пайызга чейин өсүшү менен шартталган. Это будет обусловлено до 26,2-процентное увеличение валютных поступлений от торговли мигрантами.
Бул, сомдун соода жагынан негизги өнөктөштөрдүн валюталарына карата нарксызданышы менен шартталган. Снижение было вызвано девальвацией сома по отношению к валютам основных торговых партнеров.
Түпкү керектөөгө чыгашалардын өсүшү, көбүнесе өткөн жылдагы базанын төмөн болушунун таасири менен шартталган. Во многих случаях, рост расходов на конечное потребление было обусловлено эффектом низкой базы предыдущего года.
Өкмөткө көп жага бербеген баалардын өсүшү, жүгүртүмдөгү акчаларга жаңы акчаларды кошуу иш-аракети менен шартталган. Добавление новых денег, чтобы что уже в обращении привело к восходящей тенденции в ценах, которые правительство не нравится.
Эки тараптуу негиздеги, карыз алуучу өлкөнүн кредитор өлкөдөн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуусуна байланыштуу келип чыккан насыялар (займдар). Займы на двусторонней основе, привязываемые к закупкам товаров и услуг страной-заемщиком у страны-кредитора.
Кыргыз Республикасы объективдүү тарыхый, географиялык жана геосаясаттык факторлордун комплекси менен шартталган көрүнөө региондук диспропорциялуу өлкө болуп саналат. Кыргызская Республика является страной с регионального неравенства, вызванных исторических, географических и геополитических факторов.
Фирмалар ортосундагы карызды эске албаганда, экономиканын бардык секторлорунда кредиттер жана насыялар (займдар) боюнча айкын милдеттенмелердин орду жабылбаган калдыгы. Остаток непогашенных фактических обязательств по кредитам и займам всех секторов экономики за исключением межфирменной задолженности.
Өлкөнүн мамлекеттик башкаруу секторунун жана акча-кредиттик жөнгө салуу органдарынын ссуда жана насыялар (займдар) боюнча иш жүзүндө төлөнбөгөн милдеттенмелеринин калдыгы. Остаток непогашенных фактических обязательств по ссудам и займам сектора государственного управления и органов денежно-кредитного регулирования страны.
Бул көйгөй жөнүндө дагы башка эч нерсе айткым келбейт, бир гана белгилей кетүүчү нерсе, ал, өкмөттүн акчаны басып чыгаруу менен анын санын көбөйткөн иш-аракети менен шартталган. Я не хочу сказать ничего больше об этой проблеме, кроме добавить, что правительство начало его, когда он начал увеличивать количество денег, печатая его.
РЭОК индексинин төмөндөөсү сомдун номиналдык алмашуу курсунун нарксызданышы жана соода жагынан өнөктөш өлкөлөрдөгүгө караганда Кыргызстанда инфляция деңгээлинин кыйла төмөндүгү менен шартталган. Снижение индекса РЭОК было обусловлено девальвацией номинального эффективного обменного курса сома и более низким уровнем инфляции в Кыргызстане по сравнению со странами торговых партнеров.
Биринчи жарым жылдагы 5 пайыздык реалдуу экономикалык өсүш, эң башкысы, өнөр жай өндүрүүлөрүнүн өсүшү жана алтын казып алуунун жигердүү болушу, ошондой эле, өткөн жылдын “төмөнкү база” эффекти менен шартталган. Было отмечено, что реальный экономический рост на 5 процентов за первое полугодие был в основном обеспечивается за счет роста промышленного производства и добычи золота активным, а также за счет эффекта «низкой базы» в прошлом году.
Камсыздандыруу келишиминде башкалар жөнүндө макулдашуулар жок болсо, келишим менен шартталган камсыздандыруу камсыздандыруу келишими күчүнө киргенден кийин пайда болгон камсыздандыруу учурларына жайылтылат. Если соглашение о друга отсутствовать в договоре страхования, положения, указанные в договоре должны быть применены к непредвиденных которые произошли после осуществление договора страхования.
Өтүп жаткан жылдын бүтүндөй 1-чейреги ичинде акча базасы 4,2 пайызга кыскарган (2009-жылдын 1-чейргинде 14,3 пайызга), бул Улуттук банктын валюта интервенциялары, ошондой эле Өнүктүрүү фондусунун операциялары менен шартталган. В целом за первый квартал текущего года денежная база уменьшилась на 4,2 процента (в первом квартале 2009 года - 14,3 процента), что было обусловлено валютном рынке интервенций Национального банка, а также операций Devel
Башкы полис колдонулган мүлктүн ар бир партиясына карата камсыздандырылуучу мындай полис менен шартталган маалыматтарды анда каралган мөөнөттө, ал эми ал каралбаса аны алар замат камсыздандыруучуга билдирүүгө милдеттүү. Страхователь обязан в отношении каждой партии имущества, которые подпадают под действие плавучего политики, чтобы информировать данные страховщик обусловленные такой политики в предусмотренные срок, а если это не предусмотрено, сразу после их получения.
Бүтүндөй алганда, 2010-жылдын жыйынтыгы боюнча керектөөнүн андан мурдагы жылга салыштырганда бир аз өсүшү байкалган, бул мамлекеттик чыгашалардын көбөйүүсү жана эмгек мигранттарынын акчалай которууларынын агымынын артышы менен шартталган. В целом, небольшое увеличение потребления ожидается в результате 2010 году по сравнению с предыдущим годом; это будет обусловлено ростом государственных расходов и денежных переводов трудовых мигрантов.
Бул изилдөө ишинин актуалдуулугу, биринчи кезекте, «Өлкөнү 2007-2010- жылдары өнүктүрүү стратегиясында мамлекеттик башкарууну өркүндөтүү, өлкөнү өнүктүрүүнүн башкы багыттарынын бири катары чагылдырган негизги документ экендиги менен шартталган. Актуальность данного исследования, в первую очередь, относится к первичного документа "Страна Стратегии развития 2007-2010", который определяет среднесрочную видение Кыргызстана и считает государственное управление как один из ключевых направлений развити
каттоочу орган ачылган учурга карата колдонууда турган электр берүүчү линияларга, телефон жана телеграф линияларына жана мамыларына, түтүк өткөөлдөрүнө, геодезиялык пункттарга жетүү укугу жана коомдук муктаждыктар менен шартталган башка укуктар Право на доступ к существующим на момент открытия в регистрирующий орган линий электропередач, телефонные и телеграфные линии и столбы, трубопроводы, геодезические пункты и другие права обусловлено общественными потребностями
Лизинг келишиминде лизинг предмети лизинг келишиминин мөөнөтүнүн бүтүшү менен же лизинг алуучу тарабынан лизинг келишиминде шартталган сатып алуу баасы төлөнгөн шартта анын мөөнөтү бүткөнгө чейин эле лизинг алуучунун менчигине өтөөрү каралышы мүмкүн. Договор аренды утверждает, что право собственности на предмет лизинга может быть передан лизингополучателю по окончании договора аренды или до его окончания при условии арендатора заплатил в полном объеме стоимости, указанной в договоре аренды.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: