Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям

курстук айырма

курсовая разница

Курстук айырма

Разница в стоимости финансового инструмента, возникающая в результате изменения курса валюты или ценных бумаг.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Курстук айырма

Кыргызский Русский
айырма разница
Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр экспорту менен импорту ортосундагы айырма Разница между экспортом и импортом товаров и услуг.
Мамлекеттик түзүлүштүн ар түрдүү бөлүктөрүндө анча деле айырма катталган эмес. Нет принципиальные отличия в различных сегментах государственной службы не были отмечены.
Бул нерсени демократия же элдик өкмөт деп айтсаңар болот, бул эки түшүнүктүн ортосунда эч кандай айырма жок. Будь вы называете эту демократию или народное правительство не имеет никакого значения.
Шаар менен айылдын окуучуларынын билимдери менен билгичтиктеринин ортосундагы айырма мурункудай эле калууда. Пробел в знаниях и навыки между городскими и сельскими школьниками до сих пор существует.
Ошондон улам ар кайсы мамлекеттин казыналык акчаларынын өз-ара курстук алмашуусу үзгүлтүксүз өзгөрүүлөргө учурай берет. И, следовательно, существуют постоянные изменения в взаимообмена соотношениях правительственной денег различных стран.
Финансылык инструменттин наркында валюта курсунун же баалуу кагаздардын өзгөрүүсүнүн натыйжасында келип чыккан айырма. Разница в стоимости финансового инструмента, возникающая в результате изменения курса валюты или ценных бумаг.
Талаптар жана милдеттенмелер ортосунда ар бир валюта боюнча суммалардагы айырма. Валюта позициясы ачык жана жабык болушу мүмкүн. Разница между требованиями и обязательствами по суммам в разрезе каждой валюты. Валютная позиция может быть открытой и закрытой.
Инфляциядан “арылтылган” пайыздык чен. Пайыздын номиналдык чени менен инфляция деңгээлинин ортосундагы айырма катары эсептелет. Процентная ставка, "очищенная" от инфляции. Рассчитывается как разница между номинальной ставкой процента и уровнем инфляции
Саясий назариятта либералдык демократиялык жол-жоболор менен либералдык демократиялык натыйжалардын ортосунда чоң айырма бар деп айтылат. Давно известны в политической теории, что существует разница между либерально-демократических процедур и либерально-демократических результатов.
Кредиттерге/насыяларга (займдарга) карата бул, таза агым – бул каражаттарды дүңүнөн берүү жана негизги сумма боюнча төлөөлөрдүн ортосундагы айырма. Применительно к кредитам/займам чистый поток
– это разность между валовым предоставлением средств и платежами по основной сумме.
Башкы жана жетектөөчү адистердин деңгээлинде курак жагынан болор-болбос айырма бар: жогоруда аталган кызмат орундарын ээлеген эркектер өздөрүнө кесиптеш аялдардан 1- 3 жашка жаш. Существует минимальный разница в возрасте на уровне главного и ведущих специалистов: мужчины, занимающие выше насыщен позиции 1-3 года моложе своих colleges- женщин.
Ушул өңүттөн алып караганда, Коммунисттик өкмөт менен жеке инсандын эркиндигине, эркин базар шарттарына жана эл бийлигине негизделген өкмөттүн ортосундагы айырма жоголуп кетет. С этой точки зрения есть исчезает даже фундаментальный принцип, который все видит как разница между коммунистическим правительством и правительством на основе идеи индивидуальной свободы, сохранение свободного рынка и способность
Башкы жана жетектөөчү адистердин денгээлинде жаш жагынан минималдуу айырма бар: жогоруда аталган кызматтардагы эркектер өзүлөрүнун аял кесиптештеринен орто эсеп менен 4 жаш кичүү. На уровне старших и ведущих специалистов существует минимальная разница в возрасте: мужчины замещающие вышеназванные должности моложе своих коллег - женщин для среднего четырех лет.
1. Финансы рынокторунун катышуучулары тарабынан белгиленген сатып алуу жана сатуу баасынын ортосундагы айырма. 2. Пайыздык чендер ортосундагы айырма, банк каражаттарды ал боюнча алып, карыз алуучуларга берет. 1. Разница между ценами покупки и продажи, устанавливаемыми участниками финансовых рынков. 2. Разница между процентными ставками, по которым банк получает средства и по которым их выдает заемщикам.
Капиталдын чек арадан/чек арага (чек араларга) агылып чыгышы/агылып киришинин дүң көлөмү менен капиталдын өлкөгө/өлкөдөн (өлкөлөргө) чек арадан/чек арага (чек араларга) агылып чыгышы/агылып киришинин ортосундагы айырма. Разница между валовым объемом оттока/притока капитала за/из-за границу(ы) и притоком/оттоком капитала в/из страну(ы) из-за/за границы(у).
Франция менен Германия, адамдарга ары-берүү жүрүү эркиндигин берип, эки коомдун ортосундагы саясий чектердин маанисин солгундаткан мыйзамдар менен камсыз кылган Европа Бирлигине киргендиктен, алардын ортосуна кескин айырма коюу мүмкүн эмес. Тем не менее, различие не может быть обращено в равной степени резко, так как Франция и Германия входят в Европейский Союз, чьи законы, разрешающие свободное передвижение людей через границы уменьшили значимость политических границ в различения двух сек
Белгилүү бир мезгил аралыгында акчалай түшүүлөр жана чыгашалар ортосундагы айырма; өлкөнүн экспорту жана импортунун (соода балансынын сальдосу) наркы ортосундагы айырма, чет өлкөгө төлөмдөр менен чет өлкөдөн түшкөн каражаттар ортосундагы айырма (өлкөнүн төлөм теңдеминин сальдосу). Оң түптөлгөн, активдүү сальдо түшүүлөрдүн чыгашалардан арткандыгын, ал эми терс сальдо – тескерисинче, б.а. чыгаша түшүүлөрдөн арткандыгын түшүндүрөт. Разность между денежными поступлениями и расходами за определенный промежуток времени; разность между стоимостью экспорта и импорта страны (сальдо торгового баланса), между платежами за границу и поступлениями средств из-за границы (сальдо платежного баланса страны). Положительное, активное сальдо означает превышение поступлений над расходами, а отрицательное – наоборот.
Эсептешүүлөрдүн клиринг системасынын катышуучусунун бардык которууларынын суммасы, ал анын буга чейин башка катышуучуларга жөнөтүлгөн анын которууларынын суммасын алып салуу менен белгилүү бир убакытка чейин бардык башка катышуучулардан алынган. Эгерде келип чыккан айырма алгылыктуу болсо, катышуучу таза кредиттик позицияда болот; ал эми айырма терс болсо, катышуучу таза дебеттик позицияда болот. Эсептешүү мезгилиндеги таза кредиттик же таза дебеттик позиция корутунду таза позиция деп аталат. Сумма всех переводов участника клиринговой системы расчётов, полученных до определённого момента времени от всех других участников за вычетом суммы всех его переводов, отправленных им всем другим участникам до этого же момента времени. Если разница положительна, участник находится в чистой кредитовой позиции; если разница отрицательна, участник находится в чистой дебетовой позиции. Чистая кредитовая или чистая дебетовая позиция в расчётное время называется итоговой чистой позицией.
ИДӨнүн потенциалдуу мүмкүн болуучу жана айкын көлөмүнүн ортосундагы айырма. Өндүрүштөгү үзгүлтүк экономиканын активдешүүсүнүн же стагнация абалынын индикатору катары кызмат кыла алат. Эгерде, айкын ИДӨ (Y < Y*) потенциалдуу ИДӨдөн төмөн болсо (Y < Y*), анда экономикада “рецессиондук ажырым” деп аталган жагдай орун алган катары эсептелинип, ал дефляциялык процесстердин мүмкүндүгүн тастыктайт жана тескерисинче, айкын ИДӨ потенциалдуу ИДӨдөн жогору болсо (Y > Y*), анда чогуу алгандагы талаптын өсүшү, чогуу алгандагы сунуштун өсүшүнөн артат, бул инфляциялык басымдын күчөшүнө түрткү берет. Разница между потенциально возможным и фактическим объемом ВВП. Разрыв производства может служить индикатором активизации или стагнации экономики. Если фактический ВВП меньше потенциального (Y < Y*), то, принято считать, что в экономике имеет место так называемый «рецессионный разрыв», который указывает на возможное наличие дефляционных процессов. И наоборот, если фактический ВВП больше потенциального (Y > Y*), то, принято считать, что рост совокупного спроса превышает рост совокупного предложения, что способствует усилению инфляционного давления.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: