Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям

валюта куржуну

валютная корзина

Валюта куржуну

Набор валют в определенной пропорции, который используется для определения валютного курса конкретной национальной или международной коллективной валюты.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Валюта куржуну

Кыргызский Русский
Валюта сатылган нарк. Стоимость, по которой продается торгуемая валюта.
Валюта сатылып алынган нарк. Стоимость, по которой покупается торгуемая валюта.
бирдиктүү валюта саясатын иштеп чыгат жана жүзөгө ашырат; разработка и осуществление единой политики валютного;
Резервдеги валюта, албетте жакшы чечимдердин бири боло алат. Резервная валюта, конечно, может быть очень хорошим выходом из положения.
Өзүңөр билгендей, Эл аралык валюта фондусу так ушундай кылган. И Международный валютный фонд сделал это, вы знаете.
Ушул жерден кеңири жайылган чет өлкөлүк валюта көйгөйүн алып карап көрөлү. Возьмем самый популярный случае проблема иностранной валюты.
Банкнот жана монета түрүндөгү чет өлкө валютасы жана улуттук валюта белгилери. Денежные знаки в виде банкнот и монет в иностранной и национальной валютах.
Валюта рыногунун коммерциялык банктар жана Улуттук банк катышуучу болуп саналган сегменти. Сегмент валютного рынка, участниками которого являются коммерческие банки и Национальный банк.
Курсту аныктоо ага ылайык рыноктогу суроо-талап жана сунуштун негизинде жүргөн валюта режими Валютный режим, согласно которому курсообразование происходит на основе спроса и предложения на рынке.
Мамлекет тарабынан чыгарылган, биринчи кезекте ошол мамлекеттин аймагында жүгүртүлгөн валюта. Валюта, выпускаемая данным государством и имеющая хождение в первую очередь на территории данной страны.
Борбордук банктар азыр деле валюта курсунун туруктуулугун камсыз кылууга аракет кылып келишет. Центральные банки сегодня все еще хотите, чтобы сохранить стабильность обменных курсов.
Өзгөрүлмөлүү валюта курсу ыргагында улуттук валютанын наркынын башка валюталарга карата төмөндөшү. Снижение стоимости национальной валюты по отношению к другим валютам при режиме плавающего валютного курса.
Сиз катталуу үчүн жаңы электрондук почта дарегин көрсөтүп, башка валюта менен жаңы эсеп ачсаңыыз болот. Вы можете открыть другой счет с другой валюте добавления нового адреса электронной почты.
Мисалы, Эл аралык валюта фондусу сыяктуу чоң жаңылыштык түзүлүп жатканда, ушул нерсени эч ким туура түшүнө алган эмес. Это, например, то, что не было реализовано в этой большой ошибкой-я не найти хорошее слово, чтобы описать это в запуске Международного валютного фонда.
Алтын стандартынын тутуму б.а. айтканда алтын-валюта стандарты дүйнө жүзү боюнча бирден-бир каржы тутуму болуп саналат. Система золотого стандарта, золотовалютного стандарта, является практически единственным денежная система в мире.
Финансылык инструменттин наркында валюта курсунун же баалуу кагаздардын өзгөрүүсүнүн натыйжасында келип чыккан айырма. Разница в стоимости финансового инструмента, возникающая в результате изменения курса валюты или ценных бумаг.
Бир валюта экинчисине дароо берүү же бүтүмгө келишилгенден кийинки экинчи жумуш күнү эле берүү шартында алмаштырылган курс. Курс, по которому одна валюта обменивается на другую с поставкой немедленно или на второй рабочий день после заключения сделки.
Күтүүсүз келип чыккан көрсөткүчтөрдү (мисалы, валюта курсунун өзгөрүүсү) бөлүштүрүү ыктымалдыгынын графикалык чагылдырылышы. Графическая иллюстрация вероятностного распределения случайной величины (например, изменение курсов валют).
Талаптар жана милдеттенмелер ортосунда ар бир валюта боюнча суммалардагы айырма. Валюта позициясы ачык жана жабык болушу мүмкүн. Разница между требованиями и обязательствами по суммам в разрезе каждой валюты. Валютная позиция может быть открытой и закрытой.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана Кыргызстандын улуттук банкы бирдиктүү акча-кредит жана валюта саясатын жүргүзүүнү камсыз кылышат. Правительство Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызстана обеспечить предоставление унитарного денежно - кредитной и валютной политики.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: