Меню
Эл-Сөздүк

«Кош-кош» десе, куяңкы кой кошокко кошулат.

Если прикрикнуть наверняка, то у привязи будет и упрямая овца.

Близкие по смыслу пословицы на русском языке:
Палка нема, а даст ума. Гром не грянет — мужик не перекрестится.

Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: «Кош-кош» десе, куяңкы кой кошокко кошулат.

Кыргызский Русский
Бирөөдөн карыз алайын десе дагы болбойт, себеби шарттар талапка жооп бербейт. Он также не может брать деньги, потому что с их точки зрения условий для заимствования появляются неудовлетворительным.
Оюн аяктагандан кийин учурдагы оюндун акыркы жыйынтыгына оюндун «виртуалдуу» эсеби кошулат. Когда игра закончена, виртуальная оценка игре добавляют к окончательной оценки фактического игры.
Эркиндик десе эле, мага эч ким тигини жаса, муну жасаба деп айтууга укугу жок деп түшүнбөш керек. Свобода не означает, что никто не имеет права сказать вам, что вы можете или не можете сделать.
Өкмөт кечээги күнкү сарптаган чыгымдарына караганда, бүгүн көбүрөөк сарптайын десе, акчасы жетпей жатат дейли. Правительство хочет тратить больше, чем он провел до вчерашнего дня, но это не было денег.
Бирөөдөн карыз алайын десе дагы болбойт, себеби алардын ойу боюнча карыз алуу үчүн шарттар канааттандырарлык эмес. Он также не может брать деньги, потому что с их точки зрения условий для заимствования появляются неудовлетворительным.
эң аз дегенде Союздун беш өлкөсү (1) b пунктунда караштырылган арызды бербестен ушул Актыны ратификациялайт же ага кошулат. по крайней мере, пять стран Союза ратифицируют или присоединяются к настоящему Акту, не сделав заявления в соответствии с пунктом (1) (б).
Булар мени бир нерсени түшүнгөнгө алып келди: Эгер Канаданын тургуну системди алдайм десе дагы, ал коомго жардам берүү жолу менен кылат. Даже когда канадский обманывает систему, они делают это таким образом, что приносит пользу обществу.
Систем - Катышуучу тандап алган экспресстердин варианттарына толук көз жүгүртүү десе болгон бирдей өлчөмдөгү экспресстердин жыйындысы. Система - совокупные выражает одного размера, представляющие полный перечень возможностью экспрессов, выбранных участником.
Ошол эле маалда, анда-санда бирөөгө жалданып иштеп арзыбаган акча тапкан, тилекке каршы, жашоо-шартын оңдоп алайын десе, үнөмдөөгө же чогултууга эч кандай каражаты же мүмкүнчүлүгү жок адамдар дагы болгон. С другой стороны есть люди, которые были бедными, очень бедными, люди, которые ничего не имели, кто мог бы иногда заработать небольшую монету, но которые на самом деле не имел возможность накопить ничего, чтобы улучшить свои условия.
Ал жактарга зыяндын ордун толтурууну аныктоодо өлгөн адамдын кирешесинин курамына анын эмгек акысы (кирешеси) менен катар ал тирүү кезинде алган пенсиясы, өмүр бою алган акысы жана башка ушундай төлөмдөр кошулат. При определении возмещения ущерба этим лицам, доход умершего будет состоять, наряду с заработка (дохода), из своей пенсии, длительный срок технического обслуживания и других аналогичных платежей.
Ээлик кылуу ишкердигинен түшкөн киреше, ошондой эле автордук калем акы алынбай калган эмгек акынын катарына кошулат, мында ээлик кылуу ишкердигинен түшкөн киреше салык инспекциясынын маалыматтарынын негизинде кошулат. Доходы от предпринимательской деятельности, а также роялти подлежат включению в размере утраченного заработка, в таком случае, доходы, полученные от предпринимательской деятельности должны быть включены на основании данных налоговой инспекции.
Жабыр тартуучунун албай калган эмгек акысынын (кирешесинин) курамына анын негизги иштеген жери, ошондой эле башка жердеги иши боюнча эмгектик жана жарандык-укуктук келишим боюнча анын эмгегине акы төлөөнүн киреше салыгы салынган бардык түрлөрү кошулат. Утраченного заработка (дохода) потерпевшего включаются все платежи за свою работу по трудовым или гражданско-правовых договоров, как в месте его полный и неполный рабочий день облагается подоходным налогом.
Капитализм калктын кедей катмарына, кедей десе эле, таптакыр итке минип калган кедей эмес, байлар менен жеке ишкерлерге салыштырмалуу каражаттары чектелүү адамдарга акча-каражаттарын үнөмдөп, аларды түздөн-түз бизнес иштерине инвестициялоого мүмкүндүк бер Капитализм разработала большой системы, что делает его возможным для масс бедных слоев населения, люди, которые имеют менее я не хочу сказать, что они бедны в том смысле, в котором один использует термин, только что они беднее, менее WEA
Мамлекеттик кызматчыларга коюлган квалификациялык талаптарга төмөнкүдөй талаптар кошулат: - административдик мамлекеттик кызмат орундарынын категориясын жана топторун эске алуу менен кесиптик билимдин деңгээлине жана профилине; - адистиги боюнча иш стажы Квалификационные требования к государственным служащим включаются требования: - уровень и профиль профессионального образования с учетом категории и группы административных государственных должностей; - Длина службе и работе experienc
Камсыздандыруу акысын төлөп берүү мөөнөтүн өткөрүп жибергенде жана анын мөөнөтү аны төлөөдөн негизсиз баш тартуудан улам келип чыкканда, камсыздандыруу акысынын суммасына бул Кодекстин үч жүз алтымышынчы беренесинин биринчи пунктуна ылайык үстөк кошулат ж В случае задержки в выплате возмещения, в том числе, когда задержка была вызвана необоснованный отказ платить, проценты начисляются на сумму возмещения в соответствии со статьей триста шестьдесят настоящего Кодекса и наказание в виде р
Капиталдаштырылган пайыздар – бул, эсептелинген пайыздык чыгашаларды же келечектеги пайыздык төлөмдөрдү жаңы карыздык инструментке же кредитор менен түзүлгөн макулдук келишиминин негизинде карыздын негизги суммасына конверсиялоо. Пайыздык чыгашаларды карыздын негизги суммасына же айкын карыздык инструментке тиешелүү ачык макулдашуунун негизинде же карызды кайра тариздетүү келишиминин алкагында реинвестициялоо – капиталдаштыруунун эң эле кеңири тараган формасынан болуп саналат. Карызды кайра тариздетүү келишиминин алкагында пайыздардын төлөө мөөнөтү консолидациялоо учуруна туура келген айрым бир бөлүгү, кредитор менен макулдашуунун негизинде көпчүлүк учурда карыздын негизги суммасына кошулат. Капитализированные проценты — это конверсия на численных процентных расходов или будущих процентных платежей в новый долговой инструмент или в основную сумму долга на основе договорного соглашения с кредитором. Наиболее распространенной формой капитализации является реинвестирование процентных расходов в основную сумму долга либо на основе явной договоренности относительно конкретного долгового инструмента, либо в рамках соглашения о переоформлении долга. В рамках соглашения о переоформлении долга определенная часть процентов, срок выплаты которых приходится на период консолидации, нередко причисляется к основной сумме долга на основе договоренности с кредитором.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: