Меню
Эл-Сөздүк

берилиштер базасына кошулуу

database connection
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: берилиштер базасына кошулуу

Кыргызский Английский
Кошулуу. Accession.
Интернетке кошулуу Connect to internet
Ратификация, кошулуу. Ratification, accession.
BIP кошулуу ажыратылды . BIP connection disconnected .
BPP кошулуу ажыратылган . BPP connection disconnected .
Кошулуу жөнүндө Актылар Генералдык директорго сактоого берилет. Instruments of accession shall be deposited with the Director General.
Cерверге кошулуу астында, каалооңуз боюнча тескөөнү жөнгө салып жана текшерүү иштерин сунуш кылабыз. It's recommended that you check the settings to adjust them to your liking before joining a server.
Кошулуу жөнүндөгү ратификацияланган грамоталар жана актылар Генералдык директорго сактоого берилет. Instruments of ratification or accession shall be deposited with the Director General.
максаты: адамдарга, региондорго ж.б,у.с. укуктар берилгенге чейин коммерциялык технологиялардан университеттерге кошулуу; Objectives: can include technology commercialisation, affiliation to a university, and empowerment of people or regions, among others;
Автономдуу иш ыргагында иштөө, мисалы, терминалдын же банкоматтын транзакцияларды өткөрүү үчүн эмитенттин/төлөм системасынын маалымат базасына кайрылуусуз иштөөсү
Учурдагы экономикалык көрсөткүчтүн чоңдугунун, анын салыштырмалуу чоңдуктарда же пайыздарда өлчөнгөн эсептөө базасына кабыл алынган баштапкы маанисине карата катышы.
Мурдагы жоболор ошондой эле, Союзга жаңы кошулуу учурунда, же коргоо 7-беренени колдонуу тартибинде кеңейтилген учурда, же эскертилгендерден баш тартуунун натыйжасында колдонулат. (4) The preceding provisions shall also apply in the case of new accessions to the Union and to cases in which protection is extended by the application of Article 7 or by the abandonment of reservations.
II беренеде караштырылган жеңилдиктен ал пайдалана тургандыгы жөнүндө арыз берүүгө укугу бар кайсы гана өлкө болбосун, анын ордуна, ушул Актыны ратификациялоо же ага кошулуу учурунда. Any country entitled to make a declaration that it will avail itself of the faculty provided for in Article II may, instead, at the time of ratifying or acceding to this Act.
Ушул Актыга кол коюлуп жаткан же ратификациялоо грамотасын же кошулуу тууралуу актыны сактоого берип жаткан учурда кайсы гана өлкө болбосун ал өзүн (1) пункттун жоболору менен байланыштуу деп эсептебей тургандыгын билдире алат. Each country may, at the time it signs this Act or deposits its instrument of ratification or accession, declare that it does not consider itself bound by the provisions of paragraph (1).
(5) Генералдык директор Союздун өлкөлөрүнүн бардык өкмөттөрүнө кол коюулар, ратификацияланган грамоталарды жана кошулуу тууралуу актыларды сактоого берүү жөнүндө жана ушул документтерде камтылган же 28 (1) с, 30 (2) a жана b жана 33 (2) беренелерге ылайык (5) The Director General shall notify the Governments of all countries of the Union of signatures, deposits of instruments of ratification or accession and any declarations included in such instruments or made pursuant to Articles 28(1)(c), 30(2)(a) and (
Ушул берененин (2) пункту, 28 (1) b беренеси, 33 (2) берене жана Кошумча бөлүк тарабынан жол берилүүчү алып коюулардан тышкары, ратификация же кошулуу автоматтык түрдө өз артынан бардык жоболорду таанууга жана ушул Конвенция тарабынан белгиленген бардык а Subject to the exceptions permitted by paragraph (2) of this Article, by Article 28(1)(b), by Article 33(2), and by the Appendix, ratification or accession shall automatically entail acceptance of all the provisions and admission to all the advantages of
(2) а) Ушул Актыны ратификациялаган же ага кошулган Союздун кайсы өлкөсү болбосун, Кошумча бөлүктүн V (2) беренесин эске алуу менен, эгерде ал ратификация грамотасын же кошулуу жөнүндөгү актыны сактоого бергенде бул тууралуу арыз берсе, мындай шартта ал т (a) Any country of the Union ratifying or acceding to this Act may, subject to Article V(2) of the Appendix, retain the benefit of the reservations it has previously formulated on condition that it makes a declaration to that effect at the time of the dep
22-38-беренелердин (1) b пунктунда караштырылган арызды жазып туруп же жазбай туруп ушул Актыны ратификациялаган же ага кошулган Союздун өлкөлөрүнүн кайсынысына карата болбосун, ылайыктуу ратификация грамотасын же кошулуу жөнүндө актыны сактоого берүү туу With respect to any country of the Union which ratifies or accedes to this Act with or without a declaration made under paragraph (1)(b), Articles 22 to 38 shall enter into force three months after the date on which the Director General has notified the d
b пунктчасын эске алуу менен ушул Конвенция Союздун мүчөсү болуп эсептелбеген кайсы гана өлкөгө карата блоблосун кошулуу жөнүндөгү анын актысын сактоого берүү тууралуу Генералдык директордун кабарлоосунан кийин үч айдан кийин күчүнө кирет, эгерде кошулуу Subject to subparagraph (b), this Convention shall enter into force with respect to any country outside the Union three months after the date on which the Director General has notified the deposit of its instrument of accession, unless a subsequent date h
(1) пунктуна ылайык берилген арыздын бардыгы алар жөнүндө ушул арызды камтыган ратификация же кошулуу документтеринин датасынан, ал эми эскертилген пунктка ылайык жөнөтүлгөн кабарлоонун кайсынысы болбосун, ал жөнүндө Генералдык директор тарабынан кабарлоо Any declaration made under paragraph (1) shall take effect on the same date as the ratification or accession in which it was included, and any notification given under that paragraph shall take effect three months after its notification by the Director Ge

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: