Меню
Эл-Сөздүк

гарантийный задаток

кепилдүү шертпул
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: гарантийный задаток

Русский Кыргызский
гарантийный фонд Кепилдик фонд
Компенсация ущерба, причиненного в гарантийный фонд Кепилдик фондго келтирилген зыянды толтуруу
если гарантийный срок не указан в нарушение установленных правовых положений; кепилдик мөөнөтү мыйзамдын талабын бузуу менен белгиленбеген болсо;
В целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного в гарантийный фонд, Государственный реестр вправе подать в суд, чтобы соответствующий суд против виновного. Кепилдик фондго келтирилген зыяндын толтурулушун камсыз кылуу максатында Мамкаттоо күнөөкөргө карата тийиштүү сотко доомат менен кайрылууга укуктуу.
Гарантийный фонд должен быть сформирован в соответствии с Государственный реестр, чтобы обеспечить компенсацию за ущерб в соответствии с требованиями настоящей главы. Кепилдик фонд зыяндын ордун толтуруп берүү үчүн ушул главанын талаптарына ылайык сөзсүз түрдө Мамкаттоонун алдында түзүлөт.
Порядок формирования и использования средств гарантийного фонда, а также на сумму отчислений в гарантийный фонд из сумм, которые должны собираться каждый регистрирующий орган, устанавливаются Положением о данной гарантии удовольствия Кепилдик фонддун түзүлүү жана каражаттарын пайдалануу тартиби, ошондой эле ар бир каттоо органы чогулткан суммадан кепилдик фондго чегерүүнүн өлчөмү ал жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитүүчү жободо аныкталат.
Любое физическое или юридическое лицо, которое нанесло ущерб в результате небрежности, мошенничества или иного преступления, и которые ущерб был возмещен за счет гарантийного фонда, должны компенсировать потери, вызванные в гарантийный фонд. Шалаакылыктын, шылуундуктун же башка кылмыштын натыйжасында зыян келтирген, ошол зыяны кепилдик фонд тарабынан толтурулган ар бир жеке же юридикалык жак өзү келтирген зыянды кепилдик фондго толтуруп берүүгө милдеттүү.
Вред, причиненный в результате дефектного товара (работы, услуги) должны быть компенсированы, если она последовала в течение гарантийного срока товара (работы, услуги), установленной в соответствии с законом, и, если гарантийный срок не был указан, в тече Буюмдун, иштин же кызматтын жетишсиздигинен улам келтирилген зыяндын орду, эгерде зыян ал буюмдун (иштин, кызматтын) жарактуулугунун белгиленген мөөнөтүнүн ичинде келтирилген болсо, ал эми анын жарактуулук мөөнөтү белгиленбеген болсо - буюм (иш, кызмат) ч

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: