Э-создук - мультиязычный онлайн словарь  
+ Добавить слова для перевода
ВходРегистрация
через соц. сети
<->
 
Яндекс переводчик <->
История Ваших переводов:
 
 
История/закладки
Онлайн инфо/переводы
Онлайн переводчик
Найденные
Перевод/результат для - уставдык капитал
  • уставдык капитал
  • Уставдык капитал (фонд)
 

уставдык капитал

 
уставной капитал
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов:(бета) уставдык капитал

КыргызскийРусский
Чарбалык шериктиктин жана коомдун уставдык капиталыУставный капитал хозяйственного товарищества или общества.
Уюштуруучулардын уставдык капиталга кошкон салымдары;Вклады учредителей в уставный капитал;.
Уюштуруучулардын салымдарынын жыйындысы чарбалык шериктиктин жана коомдун уставдык капиталын түзөт.Общая сумма отчислений учредителей составляет уставный капитал хозяйственного товарищества или общества..
Бардык уюштуруучулардын чарбалык шериктиктин жана коомдун мүлкүндөгү үлүштөрү алардын уставдык капиталга кошкон салымдарына жараша болот.Доли учредителей в имущество хозяйственного товарищества или общества пропорционально их вкладам в уставный капитал..
Чарбалык шериктиктин жана коомдун уставдык капиталын азайтууга кредит берүүчүлөрдүн бардыгына кат жүзүндө жеке билдирүү жиберилгенден кийин гана жол берилет.Уменьшение уставного капитала хозяйственного товарищества или общества допускается только после всех кредиторов были уведомлены, лично, в письменной форме..
Уставдык капиталды чарбалык шериктиктердин жана коомдордун айрым түрлөрү үчүн ушул Мыйзамда жана башка мыйзам актыларында белгиленген эң төмөнкү өлчөмдөн азайтууга жол берилбейт.Уменьшение уставного капитала ниже установленного минимального размера, предусмотренных настоящим Законом и другими законодательными актами для специальных видов хозяйственных товариществ и обществ запрещено..
г) Кыргыз Республикасында катталган жана чет өлкөлүк жарандарга, жарандыгы жок адамдарга же ушул пунктчада аталган юридикалык жактарга таандык болгон уставдык капиталдын кеминде жыйырма пайызына ээ болгон;d) зарегистрировано в Кыргызской Республике и имеет не менее чем 20 процентами уставного фонда, принадлежащего иностранным гражданам, лицам без гражданства и юридическими лицами указанных в данном документе;.
Уставдык капитал – уюштуруучулар жана башка катышуучулар өз ишин баштап, андан ары улап кетүү үчүн акционердик коомго салган капиталдын суммасы. Капиталдын өлчөмү уюштуруу келишиминде же уставда аныкталат.Капитал уставный – сумма капитала, которую вкладывают учредители и другие участники в акционерное общество для начала и его последующей деятельности. Размер определяется учредительным договором или уставом..
Ушул берененин төртүнчү жана бешинчи пункттарында белгиленген тартипти бузуу менен уставдык капиталды азайтуу, ишке тиешеси бар адамдардын арызы боюнча соттун чечими менен чарбалык шерктикти жана коомду жоюу үчүн негиз болуп эсептелет.Уменьшение уставного капитала в нарушение процедуры, изложенной в пунктах четырех и пяти настоящей статьи является основанием для ликвидации хозяйственного товарищества или общества в соответствии с решением суда по требованию заинтересованных лиц..
Бир жак тарабынан коомдун уставдык капиталынын бардык үлүштөрү же акциялары сатылып алынган учурда жоопкерчилиги чектелген коом, кошумча жоопкерчилиги бар коом жана акционердик коом бир жак тарабынан түзүлүшү же бир адамдан турушу мүмкүн.Общество с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, и акционерной компанией могут быть установлены одним человеком или состоять из одного лица в случае если одно лицо приобретает все акции уставного капитала общества или .
Эгерде башка башкы (негизги) чарбалык коом же шериктик анын уставдык капиталында артыкчылыктуу катышуунун айынан, болбосо алардын ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык, болбосо башка түрдө мындай коом тарабынан кабыл алынуучу чечимдерди аныктоого мүмкүнчүлүКомпания должна быть признана в качестве дочерней, если другой родитель (основной) хозяйственное общество или товарищество в силу своего доминирующего участия в уставном капитале его, или в соответствии с соглашением, заключенным между компанией них, или .
Коммерциялык уюмдардын айрым түрлөрүнүн: банктардын, камсыздандыруу коомдорунун, биргелешкен ишканалардын жана башка чарбалык шериктиктердин жана коомдордун уставдык капиталынын эң төмөнкү өлчөмү, аларды уюштуруунун жана пайдалануунун өзгөчөлүктөрү, ошондМинимальный размер уставного капитала, специфики его формирования и использования, правовой режим для имущества и специфики деятельности органов управления и ограничений на хозяйственную деятельность банков, страховых компаний, совместных предприятий и др.
Банктын ордун жабуучу (регулятивдүү) капитал – бул, жөнгө салуучу органдардын талаптарына ылайык, уюмдар тобокелдиктердин орун алышынан улам, келип чыгышы мүмкүн болгон жоготуулардын ордун жабуу үчүн ээ болууга тийиш болгон капитал.
Мындай капиталга төмөнкүлөр кирет:
Банктын өздүк капиталы – банк ээлеринин менчиги болуп саналган ар кандай багыттарга жумшалуучу жана банк ишинин экономикалык өз алдынчалыгын жана туруктуулугун камсыз кылган каражаттар жыйындысы. Банктын өздүк капиталына уставдык капитал, камдык капитал, уюштуруучулардын пайдасы, кошумча капитал кирет.
Банктык көзөмөл боюнча Базель комитетинин стандарттарына ылайык, капиталдын шайкештик коэффициенттерин эсептөө үчүн банктын капиталы: биринчи деңгээлдеги жана экинчи деңгээлдеги капитал болуп бөлүнөт.
а) Биринчи деңгээлдеги капиталдын түзүмүнө: төлөнгөн уставдык капитал, номиналдан үстөк салынган капитал, кошумча капитал, банктын келечектеги керектөөлөрү үчүн камдар, өткөн жылдарда бөлүштүрүлбөгөн пайда (чыгымдар) кирет. Биринчи деңгээлдеги капиталдан материалдык эмес активдерди эсептеп алып салуу аркылуу, биринчи деңгээлдеги таза капиталды алууга болот. б) Экинчи деңгээлдеги капиталдын түзүмүнө: өтүп жаткан жылдын пайдасы, активдер боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгымдардын ордун жабууга жалпы камдар, сатууга боло турган жана төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздарды алгылыктуу кайра баалоо боюнча камдар жана чет өлкө валюталарын алгылыктуу кайра баалоолор, субординацияланган карыз кирет.
в) Биринчи деңгээлдеги таза капиталдын жана экинчи деңгээлдеги капиталдын суммасынан банктын туунду уюмдарына, башка банктарга жана финансы мекемелерине инвестицияларды (акция же капиталга үлүштүк катышуу түрүндөгү) эсептеп алып салуу аркылуу таза суммардык капиталды алууга болот.
Биринчи деңгээлдеги таза капиталдын жана таза суммардык капиталдын мааниси банктын капиталынын шайкештигин жана башка экономикалык ченемдерди эсептөөдө колдонулат.
Капитал банка регулятивный – капитал, которым должна располагать организация в соответствии с требованиями регулирующих органов для покрытия возможных потерь, способных возникнуть вследствие принимаемых рисков.
К регулятивному капиталу относятся: Собственный капитал банка – совокупность различных по назначению средств банка, являющихся собственностью владельцев банка, и которые обеспечивают экономическую самостоятельность и стабильность его функционирования. Собственный капитал банка включает: уставный капитал, резервный капитал, учредительскую прибыль, дополнительный капитал.
Согласно стандартам Базельского комитета по банковскому надзору для целей расчета коэффициентов адекватности капитала банковский капитал делится на: капитал Первого уровня и капитал Второго уровня.
а) В структуру капитала первого уровня включается: оплаченный уставный капитал, капитал, внесенный сверх номинала, дополнительный капитал, резервы для будущих потребностей банка, нераспределенная прибыль (убытки) прошлых лет. Путем вычета из капитала первого уровня нематериальных активов находится Чистый капитал первого уровня.
б) В структуру капитала второго уровня включается: прибыль текущего года, общие резервы на покрытие потенциальных потерь и убытков по активам, резервы по положительной переоценке годных для продажи и удерживаемых до погашения ценных бумаг и положительной переоценке иностранной валюты, субординированный долг. в) Путем вычета из суммы чистого капитала первого уровня и капитала второго уровня инвестиций (в виде акций или долевого участия в капитале) в дочерние организации банка, другие банки и финансовые учреждения находится Чистый суммарный капитал.
Значения чистого капитала первого уровня и чистого суммарного капитала используются для расчета адекватности капитала и других экономических нормативов банка..

Получить все переводы слова - "уставдык капитал" по направлению Кыргызский-Русский.
Найти все переводы слова "уставдык капитал" на Кыргызском языке из всех словарей в системе - Эл-Сөздүк

Хотите добавить свой перевод для слово: "уставдык капитал"? Ввойти


Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук:
Language:
Кыргызские пословицы и поговорки с переводом на русский язык
Онлайн - рег.= = =
Рейтинг@Mail.ru