Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: пайдасы жок

Кыргызский Русский
Кимдин пайдасы үчүн? Кому это?
Кесипкөй кеңеш берүүчүлөрдүн пайдасы тие турган жер ушул. Это где профессиональные консультанты могут быть полезны.
Мындай диний принциптин демократиялык тартипке зыяндан башка пайдасы жокпу? Может ли такое религиозная традиция быть ничего, кроме угрозы демократическому порядку?
Чындыгында эле, эркиндик үчүн коомдун бул түрүнүн зыяндан башка пайдасы жок эле. Действительно, эта форма общества не было ничего, если не разрушительным о той свободе.
Эгер диндин “коомго пайдасы тийсе” жана адамдар андан “күмөн санашпаса”, ал ойдогудай иштеп берет. Если есть какие-либо "общественная полезность" в религии, она будет работать лучше, если она сознательно не размышлял.
Айрым адамдар алтындын эч кандай пайдасы жок, ал жөн гана жалтыраган сары темир деп шакаба чегип келишет. Люди делают шутки о бесполезности золота.Это просто глупо желтый металл. Мы не можем съесть его, говорят они.
Мындан тышкары, бизнес менежерлер көп учурда жер-жерлерде көрсөтүлүүчү кеңеш берүү кызматтарынын пайдасы жана түрлөрү тууралуу билишпейт. Кроме того, бизнес-менеджеры часто не знают о преимуществах и различных консультационных услуг, которые доступны на местном уровне.
Өкмөт инфляция иш-чарасын колдонуп, акча бирдигинин сатып алуу жөндөмүн төмөндөтсө, байлар жапа чегишип, жалпы элге пайдасы тиет деп ойлошот. Считается, что когда правительство раздувает, и в результате снижает покупательную способность денежной единицы, это является преимуществом для масс, к огромному большинству людей, и что только богатые страдают.
кредит, насыя үчүн пайыз өлчөмү; белгилүү бир мезгил аралыгы (ай, жыл) үчүн карыз алуучу тарабынан кредиторго төлөнүп берилүүчү пайыздык төлөмдөрдүн салыштырмалуу өлчөмү. Кредитордун пайдасы көбүнесе пайыздык ченге жараша болот. Инфляция шартында пайыздык чен көбөйөт, анткени анда инфляциянын күтүлүп жаткан деңгээлинин толук же бир бөлүгү камтылат. Өлчөмү кредиттин бүтүндөй мөөнөтү үчүн катталбаган пайыздык чен өзгөрүлмөлүү пайыздык чен деп аталат. размер процента за кредит, займ; относительная величина процентных платежей, выплачиваемых заемщиком кредитору за определенный период времени (месяц, год). От процентной ставки во многом зависит прибыль кредитора. В условиях инфляции процентная ставка увеличивается, так как включает в себя полностью или частично ожидаемый уровень инфляции. Процентная ставка, размер которой не фиксируется на весь срок кредита, называется плавающей.
Банктын ордун жабуучу (регулятивдүү) капитал – бул, жөнгө салуучу органдардын талаптарына ылайык, уюмдар тобокелдиктердин орун алышынан улам, келип чыгышы мүмкүн болгон жоготуулардын ордун жабуу үчүн ээ болууга тийиш болгон капитал.
Мындай капиталга төмөнкүлөр кирет:
Банктын өздүк капиталы – банк ээлеринин менчиги болуп саналган ар кандай багыттарга жумшалуучу жана банк ишинин экономикалык өз алдынчалыгын жана туруктуулугун камсыз кылган каражаттар жыйындысы. Банктын өздүк капиталына уставдык капитал, камдык капитал, уюштуруучулардын пайдасы, кошумча капитал кирет.
Банктык көзөмөл боюнча Базель комитетинин стандарттарына ылайык, капиталдын шайкештик коэффициенттерин эсептөө үчүн банктын капиталы: биринчи деңгээлдеги жана экинчи деңгээлдеги капитал болуп бөлүнөт.
а) Биринчи деңгээлдеги капиталдын түзүмүнө: төлөнгөн уставдык капитал, номиналдан үстөк салынган капитал, кошумча капитал, банктын келечектеги керектөөлөрү үчүн камдар, өткөн жылдарда бөлүштүрүлбөгөн пайда (чыгымдар) кирет. Биринчи деңгээлдеги капиталдан материалдык эмес активдерди эсептеп алып салуу аркылуу, биринчи деңгээлдеги таза капиталды алууга болот. б) Экинчи деңгээлдеги капиталдын түзүмүнө: өтүп жаткан жылдын пайдасы, активдер боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгымдардын ордун жабууга жалпы камдар, сатууга боло турган жана төлөөгө чейин кармалып туруучу баалуу кагаздарды алгылыктуу кайра баалоо боюнча камдар жана чет өлкө валюталарын алгылыктуу кайра баалоолор, субординацияланган карыз кирет.
в) Биринчи деңгээлдеги таза капиталдын жана экинчи деңгээлдеги капиталдын суммасынан банктын туунду уюмдарына, башка банктарга жана финансы мекемелерине инвестицияларды (акция же капиталга үлүштүк катышуу түрүндөгү) эсептеп алып салуу аркылуу таза суммардык капиталды алууга болот.
Биринчи деңгээлдеги таза капиталдын жана таза суммардык капиталдын мааниси банктын капиталынын шайкештигин жана башка экономикалык ченемдерди эсептөөдө колдонулат.
Капитал банка регулятивный – капитал, которым должна располагать организация в соответствии с требованиями регулирующих органов для покрытия возможных потерь, способных возникнуть вследствие принимаемых рисков.
К регулятивному капиталу относятся: Собственный капитал банка – совокупность различных по назначению средств банка, являющихся собственностью владельцев банка, и которые обеспечивают экономическую самостоятельность и стабильность его функционирования. Собственный капитал банка включает: уставный капитал, резервный капитал, учредительскую прибыль, дополнительный капитал.
Согласно стандартам Базельского комитета по банковскому надзору для целей расчета коэффициентов адекватности капитала банковский капитал делится на: капитал Первого уровня и капитал Второго уровня.
а) В структуру капитала первого уровня включается: оплаченный уставный капитал, капитал, внесенный сверх номинала, дополнительный капитал, резервы для будущих потребностей банка, нераспределенная прибыль (убытки) прошлых лет. Путем вычета из капитала первого уровня нематериальных активов находится Чистый капитал первого уровня.
б) В структуру капитала второго уровня включается: прибыль текущего года, общие резервы на покрытие потенциальных потерь и убытков по активам, резервы по положительной переоценке годных для продажи и удерживаемых до погашения ценных бумаг и положительной переоценке иностранной валюты, субординированный долг. в) Путем вычета из суммы чистого капитала первого уровня и капитала второго уровня инвестиций (в виде акций или долевого участия в капитале) в дочерние организации банка, другие банки и финансовые учреждения находится Чистый суммарный капитал.
Значения чистого капитала первого уровня и чистого суммарного капитала используются для расчета адекватности капитала и других экономических нормативов банка.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: