Меню
Эл-Сөздүк

клиринг палатасы

клиринговая палата
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: клиринг палатасы

Кыргызский Русский
Салык консультанттарынын палатасы Налоговые консультанты камера
Кыргыз Республикасынын Салык консультанттарынын палатасы Налоговые консультанты палата КР
Салык консультанттарынын палатасы төмөндөгүлөргө укуктуу: Налоговые консультанты палата имеет право на:
Салык консультантын ушул Мыйзамда каралган жоопкерчиликке тартуу Салык консультанттарынын палатасы тарабынан жүргүзүлөт. Вызов налогового консультанта на счет предусмотренных настоящим Законом, осуществляется с помощью Коллегии налоговых консультантов.
Системада белгиленген убакыт аралыгы, ал мезгил ичинде клиринг жүзөгө ашырылат. Клирингдик күн бир же бир нече клирингдик сессияны камтышы мүмкүн. Установленный в системе период времени, в течение которого осуществляется клиринг. Клиринговый день может состоять из одной или более клиринговых сессий.
Бир же бир нече жалпы реквизиттер боюнча топтолгон жана иштеп чыгуу үчүн клиринг системасына жөнөтүлгөн төлөмдөр же билдирүүлөр жыйындысы (топтому). Совокупность (пакет) платежей или сообщений, сгруппированных по одному или нескольким общим реквизитам, и направленных для обработки в клиринговую систему.
Системада белгиленген убакыт аралыгы, ал мезгил ичинде клиринг жүзөгө ашырылат. Клирингдик сессия системанын катышуучуларынын таза позициялары боюнча акыркы эсептешүүлөр менен жыйынтыкталат. Установленный в системе период времени, в течение которого осуществляется клиринг. Клиринговая сессия завершается окончательным расчетом по чистым позициям участников системы.
Жумуш жарманкеси АКШнын Эл аралык өнүктүрүү агенттигинин (USAID) колдоосу менен жана Борбордук Азиянын Евразия фонду, Билим мекемелеринин ассоциациясы (EdNet), Америка соода палатасы жана Эл аралык иш кеңеши (МДС) менен өнөктөштүктө өткөрүлүүдө. Ярмарка вакансий поддерживается USAID в партнерстве с Фондом Евразия Центральной Азии (ФЕЦА), Ассоциацией учебных заведений (EdNet), Американской Торговой Палаты (AmCham) и Международного делового совета (МДС).
Салык консультанттарынын палатасы салык консультанттарынын ага мүчөлүгүнүн жолу менен түзүлүүчү кесиптик бирикме болуп саналат, ушул Мыйзам тарабынан ага салык консультанттарынын кесиптик ишин көзөмөлдөө жана кесиптик милдеттерин бузгандыгы үчүн аларды жо Налоговые консультанты палата является профессиональным объединением, созданным с помощью членства налоговых консультантов и которая, в соответствии с настоящим Законом, ответственность за выполнение контрольных функций в отношении профессиональной деятел
Салык консультанттарынын палатасы салык консультанттарынын ишин координациялоо, бирдиктүү ченемдиктерди иштеп чыгуу, салык консультанттары болууну каалаган адамдарды кесиптик жактан даярдоону жана окутууну уюштуруу, салык консультанттарынын квалификациясы Налоговые консультанты палата устанавливаются для целей координации деятельности налоговых консультантов, разработки единых стандартов, организации профессиональной подготовки и обучения лиц, желающих стать налоговые консультанты, совершенствования профес
Төлөм системасынын технологиялардын, эрежелердин, жол-жоболордун жана инструменттердин жыйындысын түшүндүргөн компоненти, мында анын жардамы менен системанын катышуучулары жыйынтыктоочу эсептешүүнү жүзөгө ашыруу максатында катышуучулардын көп тараптуу таза позицияларын аныктоо механизмин кошо алганда, клиринг борбору аркылуу өз төлөмдөрү боюнча маалыматтарды же документтерди сунуштайт жана алат. Компонент платёжной системы, представляющий собой совокупность технологий, правил, процедур и инструментов, с помощью которых участники системы представляют, получают данные или документы в отношении своих платежей через клиринговый центр, включая механизм определения многосторонних чистых позиций участников для осуществления окончательного расчёта..
1) Клиринг жүзөгө ашырылуучу мекеме.
2) Клиринг системасынын катышуучулары ортосунда нак эмес эсептешүүлөрдү жүргүзүү учурунда ортомчулук кызматтарды сунуштаган уюм. Клирингдик борбор төлөм документтерин алмаштырууну, төлөмдөрдү топтоону жана иштеп чыгууну, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан белгиленген эрежелерге жана жол-жоболорго ылайык, өз ара талаптарды чегерүү жолу менен клиринг системасынын катышуучуларынын таза позициясынын эсебин жүзөгө ашырат.
1) Учреждение, в котором осуществляется клиринг.
2) Организация, оказывающая посреднические услуги при проведении безналичных расчетов между участниками клиринговой системы платежей. Клиринговый центр осуществляет обмен платежными документами, сбор и обработку платежей и расчет чистых позиций участников клиринговой системы путем зачета взаимных требований согласно правилам и процедурам, установленным Национальным банком Кыргызской Республики.
Эсептешүүлөрдүн клиринг системасынын катышуучусунун бардык которууларынын суммасы, ал анын буга чейин башка катышуучуларга жөнөтүлгөн анын которууларынын суммасын алып салуу менен белгилүү бир убакытка чейин бардык башка катышуучулардан алынган. Эгерде келип чыккан айырма алгылыктуу болсо, катышуучу таза кредиттик позицияда болот; ал эми айырма терс болсо, катышуучу таза дебеттик позицияда болот. Эсептешүү мезгилиндеги таза кредиттик же таза дебеттик позиция корутунду таза позиция деп аталат. Сумма всех переводов участника клиринговой системы расчётов, полученных до определённого момента времени от всех других участников за вычетом суммы всех его переводов, отправленных им всем другим участникам до этого же момента времени. Если разница положительна, участник находится в чистой кредитовой позиции; если разница отрицательна, участник находится в чистой дебетовой позиции. Чистая кредитовая или чистая дебетовая позиция в расчётное время называется итоговой чистой позицией.
1) Төлөмдөрдү топтоо, иштеп чыгуу, тастыктоо жана системанын катышуучуларынын өз ара талаптарын эсептөө процесси.
2) Төлөмдөрдүн баланстык шарттарынын негизинде, өлкөлөр, банктар, компаниялар, ишканалар ортосунда бири-бирине сунушталган, сатылган товарлар, баалуу кагаздар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн утурлама милдеттенмелер боюнча нак эмес эсептешүү системасы. 3) Банктык     клиринг дегенден улам, бири-бирине барабар төлөмдөрдүн өз ара чегерилишине негизделген банктар аралык нак эмес эсептешүүлөр системасын түшүнүү зарыл.
4) Валюта  клиринги – бул, өлкөлөр ортосунда бирдей нарктагы товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөмдөрдүн өз ара чегерилишине негизделген, клирингдик валютада макулдашылган баада эсептелген, эл аралык эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартибин түшүндүрөт.
5) Баалуу  кагаздар  клиринги – баалуу кагаздар боюнча тооруктарды өткөрүү учурунда рынок катышуучуларынын өз ара милдеттенмелерин эсептөө процесси.
1) Процесс сбора, обработки, подтверждения платежей и подсчета взаимных обязательств участников системы.
2) Система безналичных расчетов по встречным обязательствам между странами, банками, компаниями, предприятиями за поставленные, проданные друг другу товары, ценные бумаги и оказанные услуги, исходя из условий баланса платежей.
3) Банковский     клиринг представляет собой систему межбанковских безналичных расчетов, основанных на взаимном зачете равных платежей друг другу.
4) Валютный   клиринг представляет порядок проведения международных расчетов между странами, основанный на взаимном зачете платежей за товары и услуги, обладающие равной стоимостью, исчисленной в так называемой клиринговой валюте по согласованным ценам.
5) Клиринг   ценных   бумаг – процесс подсчета взаимных обязательств участников рынка при проведении торгов по ценным бумагам

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: